RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja

GRADIVO ZA BIBLIOGRAFIJO TARASA KERMAUNERJA

(1946 – 1998) s

(1946 – 1998) sestavil Martin Grum

Gradivo za bibliografijo Tarasa Kermaunerja do leta 1998 popisuje njegova tiskana objavljena dela, t.j. prve objave, ponatise, pomembnejše prevode in prevode njegovih del. Temelji na bibliografskih popisih v katalogih Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, na popisih v nekaterih temeljnih (bio)bibliografijah (Slovenska bibliografija, Bibliografija Jugoslavije, Slovenski leksikon novejšega prevajanja, Jugoslovenska književnost u inostranstvu, Le livre slovene in Leksikon pisaca Jugoslavije) in na podatkih, ki mi jih je posredoval Taras Kermauner. Za novejši čas so bili uporabljeni tudi bibliografski zapisi v računalniško podprtem Vzajemnem katalogu. Ker bibliografski katalogi in bibliografije popisujejo samo izbrane objave in to na različne načine, se pregledu posameznih publikacij ni bilo mogoče izogniti. Gradivo je urejeno kronološko po letih objave posameznih prispevkov, v okviru posameznega leta v formalno vsebinske enote (samostojne objave, prispevki v knjigah in periodičnih publikacijah, prevodi ...), znotraj teh enot pa po abecednem zaporedju naslovov oz. avtorskih značnic.

Pri popisu posamezne objave je upoštevan vrstni red bibliografskih elementov in delno tudi interpunkcija, ki jo predpisuje mednarodni standard ISBD. Opis vsebuje samo najnujnejše elemente za identifikacijo posamezne objave. Uporabljene okrajšave ustrezajo okrajšavam v Slovenski bibliografiji. Redakcija bibliografije je bila zaključena junija 1999.

(1999 – 2005) sestavila Helena Kermauner

Gradivo za bibliografijo Tarasa Kermaunerja sem sestavila po seznamu COBIB.SI. Pri tem sem primerjala in upoštevala celotno bibliografijo, ki je do leta 1998 že bila popisana s strani M.Gruma. Naknadno odkrita dela sem dodala pod črko E. Pri pregledu in dopolnitvi gradiva, mi je v veliki meri pomagala Alenka Goljevšček Kermauner.

V zbirki za bibliografijo Tarasa Kermaunerja je nanizanih nepredstavljivih 1374 del. Posamezna dela so uvrščena in označena s črko takole:

A Samostojne objave v slovenskem jeziku,

B Samostojne objave v tujih jezikih (prevodi),

C Prispevki v knjigah, zbornikih in periodičnih publikacijah v slovenskem jeziku,

Č Izvirni in prevedeni prispevki v knjigah, zbornikih in periodičnih publikacijah v tujem jeziku,

D Drugo (priredbe, pomembnejši prevodi, uredniški povzetki),

E Dodatno

 

 

2006

A

 • KERMAUNER, Taras. Zgodba o narodu. 1, Slovenski narod se poraja, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2006. 1 el. optični disk (CD-ROM).

C

 • KERMAUNER, Taras. Se dramatiku zlo res jebe?* : ob Briškega drami Komika zla. Dialogi (Maribor), 2006, letn. 42, št. 7/8, str. 5-17.
 • KERMAUNER, Taras. Jaz sem krik iz Beckettove in Rodetove kante : intervju Taras, analitični in kritični mislec. Dnevnik, 4.nov.2006, fotogr., let. 56, št. 299, str.12-14 .
 • KERMAUNER, Taras. Kreftova in Kocbekova dramatika. Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 2005, 18, str. 45-63.
 • KERMAUNER, Taras. O enem izmed vidikov moje literarne zgodovine (s posebnim ozirom na slovensko dramatiko). Slav. rev., jul.-sep. 2006, letn. 54, št. 3, str. [313]-319.
 • KERMAUNER, Taras. Kuretova dramatika. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), FIKFAK, Jurij (ur.). Povzetki. Ljubljana; Celje: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 2006, str. 30-31.

 2005

A

 • KERMAUNER , Taras. Čitalniška dramatika. 6, Narava in zopernarava, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Dob: Miš, 2005. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER , Taras. Današnja slovenska dramatika. 5 , Let na dno, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Dob: Miš, 2005. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER, Taras. Dvojka 2005, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). [Dob]: Miš, 2005. 12, 249, 250 str., ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Kreftova dramatika v konteksu. 3, Konstrukt in resnica, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GorKerKavč, 2005. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER, Taras. Kreftova dramatika v konteksu. 4, Vera in obup, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GorKerKavč, 2005. 1 el. optični disk (CD-ROM).

C

 • KERMAUNER, Taras. Dušan Kermavner kot komunist v slovenski zgodovini ali iz osnutka za življenjepis Dušana Kermavnerja. V: ŽIŽEK, Aleksander (ur.), PEROVŠEK , Jurij ( ur.). Med politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005, str. 7-14.
 • KERMAUNER , Taras. Današnja politika je medijski trač. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 26.XI.2005, leto 61, št. 274, str. 36-37, portreta.
 • KERMAUNER , Taras. Poietos Andreja Medveda : interpretacije. Koper: Hyperion, 2005.
 • KERMAUNER , Taras. Komentar k zapisniku. V: ŽIŽEK, Aleksander (ur.)
 • KERMAUNER, Taras. Kreftova in Kocbekova dramatika. Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 2005, 18, str. 45-63.
 • KERMAUNER, Taras. "Slovenci so polni ... : Taras Kermauner, literarni zgodovinar. Mladina, 6. jun. 2005, [Št.] 23, str. 38-43, ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Današnja politika je medijski trač. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 26.XI.2005, leto 61, št. 274, str. 36-37, portreta.

D

 • ŠPANZEL, Rudi. Rudolf Španzel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.
 • PEROVŠEK , Jurij (ur.). Med politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005, str. 77-80.
 • ZUPET, Krištof. Nevarna zjedrenost = Dangerous succinctness : monografija = monograph : 1961-2004. Ljubljana: Math, 2005. 200 str.,
 • KOZAK, Primož. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, Knj. 216). Maribor: Litera, 2005-. Zv. <1->.

2004

A

 • KERMAUNER, Taras. Eseji, pisma, portreti. 2, Predavanja, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Dob: Miš, 2004. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER, Taras. Geometrija redov. 5, Red blodnje in vizija, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2004. 1 CD-ROM.
 • KERMAUNER, Taras. Kreftova dramatika v konteksu. 1, Uvod in načrt, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Dob: Miš, 2004. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER, Taras. Kreftova dramatika v konteksu. 2, Volčji ali zimzeleni čas?, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Dob: Miš, 2004. 1 el. optični disk (CD-ROM).

 D

 • PETAN, Žarko. Igre in igrice, (Zbirka Ésprit slovene, zv. 12). Grosuplje: Mondena, 2004. 359 str.
 • ŠPANZEL , Rudi. Rudolf Španzel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.

2003

 A

 • KERMAUNER , Taras. Čitalniška dramatika. 6, Narava in zopernarava, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2003. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER , Taras. Današnja slovenska dramatika. 5, Let na dno, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2003. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER , Taras. Dialogi. 4, Razgovori , (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2003. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER , Taras. Dialogi. 5, Eseji, pisma, portreti. 1, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2003. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER , Taras. Dramatika slovenske politične emigracije. 1, Razval ali poveličanje, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2003. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER , Taras. Dramatika slovenske politične emigracije. 10, Goveja dolina, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2003. 1 el. optični disk CD-ROM). KERMAUNER, Taras. Dramatika slovenske politične emigracije. 9, Gnila voda , (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2003. 1 el. optični disk (CD-ROM).
 • KERMAUNER , Taras. Jugoslovanski nacionalizem. 1, Sentimentalni heroizem, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Avber [etc.]: samozal. GolKerKavč, 2003. 1 el. optični disk (CD-ROM).

 C

 • KERMAUNER , Taras. Slovenskadramatika in gledališče. V: Vidiki slovenske gledališke zgodovine, (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letn. 39, št. 79). [Ljubljana]: Slovenski gledališki muzej, 2003, str. 27-35.
 • KERMAUNER, Taras. Iz osnutka za življenjepis Dušana Kermavnerja. V: Življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja : povzetki referatov. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2003, 2003, str. 21-24.
 • KERMAUNER, Taras. Nacionalni interes in nacionalna identiteta. V: PAGON, Neda (ur.), ČEPIČ, Mitja (ur.). Nacionalna identiteta in kultura, (Zbirka Zbiralnik, 4). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2003, str. 73-78.
 • KERMAUNER, Taras. Svet, ki ni vreden obstoja : ob Kodričevi dramski trilogiji. V: KODRIČ, Zdenko. Tri drame, (Zbirka Križpotja). Murska Sobota: Franc-Franc, 2003, str. 210-222.
 • KERMAUNER, Taras. O komunizmu i nacionalizmu, književnosti i politici, Sloveniji i Jugoslaviji, bolu i bogu. Sarajev. sveske, 2003, no. 4, str. 19-61.
 • KERMAUNER, Taras. Lojze Grozde - vzornik tudi današnjim Slovencem. Oznanjenje, 2003, letn. 28, št. 1, str. 71-76.
 • KERMAUNER, Taras. Slovenski mučenec Lojze Grozde. Oznanjenje, 2003, letn. 29, št. 2, str. 75-81.
 • KERMAUNER, Taras. Krištofova moč. 2000 (Ljublj.), 2003, št. 153/154/155, str. 103-109, ilustr.

D

 • MARCHEL, Henrik. Henrik Marchel : retrospektivna razstava : [Galerija v Prešernovi hiši & Galerija v Mestni hiši, oktober/november 2003]. Kranj: Gorenjski muzej, 2003. 40 str., ilustr.
 • BULOVEC-MRAK, Karla. Karla Bulovec : 1895-1957 : Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija, 21. 1.-23. 3. 2003. Ljubljana: Cankarjev dom, 2003. 160 str., ilustr. ISBN 961-6157-13-2.
 • KODRIČ, Zdenko. Tri drame, (Zbirka Križpotja). Murska Sobota: Franc-Franc, 2003. 222 str.
 • POTREBUJEŠ, Mojca. V senci starega oreha. Lesno Brdo: samozal., 2003. 289 str., ilustr.

2002

A

 • KERMAUNER, Taras. Dramatika slovenske politične emigracije. 6, Krvavi ples , (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. 229 str., ilustr.
 • KERMAUNER , Taras. Dramatika slovenske politične emigracije. 7, Vstajenje ali rekvijem , (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. 229 str.
 • KERMAUNER, Taras. Nastajanje SAPO. 3, Družinska žrtev, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002.
 • KERMAUNER, Taras. Nastajanje SAPO. 4, Starši-otroci, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. 220 str., ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Dialogi. 3, Razhajanja, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. 234 str.
 • KERMAUNER, Taras, GOLJEVŠČEK, Alenka, KERMAUNER, Ajda. Geometrija redov. 4, Prevezave , (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. 263 str., graf. prikazi.
 • KERMAUNER , Taras. Skupinski portret z Dušanom Pirjevcem, (Zbirka Spekter, 2002, 4). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2002. IV, 228 str.
 • KERMAUNER , Taras. Začetki slovenske dramatike. 2, Greh kot iskanje in izvor, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. 231 str.
 • KERMAUNER , Taras. Nastajanje SAPO. 2, Hinavstvo in cinizem, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. 215 str.

 C

 • KERMAUNER , Taras. Slovenska povojna dramatika. Dok. Slov. gled. muz. (1997), 2002, letn. 38, št. 78, str. 8-32.
 • KERMAUNER , Taras. Dramaturgija kot spomin in vizija. Maska (Ljubl.), zima 2002, letn. 17, št. 1/2, str. 52-56.
 • KERMAUNER, Taras. Svet kot nagnetena in neblaga moch : o slikarstvu Cveta Zlateta. Rev. SRP. [Tiskana izd.], feb. 2002, letn. 10, št. 47/48, str. 71-72. 7. KERMAUNER , Taras. Odgovori. Nova revija, apr.-maj 2003, letn. 22, št. 252/253, str. 352-361.
 • KERMAUNER , Taras. Slovensko katoliško leposlovje? : pogovor s Tarasom Kermaunerjem. Tretji dan, april/maj 2002, letn. 31, št. 4/5, str. 115-119.
 • KERMAUNER , Taras. Pismo Miletu Korunu. V: PREDAN, Vasja (ur.), SVETINA, Ivo (ur.). Mile Korun, (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002, str. 290-297.
 • KERMAUNER , Taras. Lojze Grozde - vzornik tudi današnjim Slovencem. Oznanjenje, 2002, letn. 26, št. 1, str. 59-63.
 • KERMAUNER , Taras. Lojze Grozde - vzornik tudi današnjim Slovencem. Oznanjenje, 2002, letn. 26, št. 2, str. 91-95.
 • KERMAUNER , Taras. Čitalniška dramatika. 4, Pogodba, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. 272 str., ilustr.
 • KERMAUNER , Taras. Detelova dramatika, (Dela, 60). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2002-. Zv. <1->.
 • KERMAUNER , Taras. Ubijanje-kanibalizem ali vera v transcendenco : (ob Strniševih Ljudožercih). Gledališki list SNG, Drama, 2001/02, letn. 81, št. 10, str. 36-39.

D

 • KMECL , Matjaž. Bridkost po slovensko : [monodrame], (Knjižna zbirka Belodvorski, knj. 2). 1. izd. Velenje: Velenjska knjižna fundacija, 2002. 97 str.
 • MRAK , Ivan. Obrazi slovenstva : drame. Ljubljana: Društvo 2000, 2002. 222 str.
 • ZAGORIČNIK, Franci. Vizualna in konkretna poezija : retrospektivna razstava, Bežigrajska galerija, [26 September-9 November 2002], (Razstava, 2002, 9). Ljubljana: Mestna galerija, [2002]. 88 str., ilustr

2001

A

 • KERMAUNER , Taras. Čitalniška dramatika, (Dela, 56; 59). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2001-. Zv. <2>. ISBN 961-6242-41-5.
 • KERMAUNER , Taras. Današnja slovenska dramatika. 4, Zgodovina Lipicanije, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 242 str., graf. prikazi.
 • KERMAUNER , Taras, ROT, Andrej. Dialogi. 2, Hudogovori, pogovori, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 235 str.
 • KERMAUNER , Taras. Dramatika slovenske politične emigracije. 5, Prijatelji in izdajavci, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 237 str., ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Dramatika SPE. 3, Paradoks odreševanja, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 224 str., ilustr.
 • KERMAUNER , Taras. Dramatika SPE. 4, Pravica in kazen, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 217 str.
 • KERMAUNER , Taras. Porajanje levice-desnice. 3, Napačni in pravi, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 238 str.
 • KERMAUNER , Taras. Primorska slovenska dramatika. 3, Nebo = pekel, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 255 str.
 • KERMAUNER , Taras. Čitalniška dramatika. 3, Svoji - naši, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 257 str., ilustr.
 • KERMAUNER , Taras. Čitalniška dramatika. 5, Pena, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. 259 str., ilustr.

C

 • KERMAUNER , Taras. Nerazločljivost in omrtvelost : (ob Grumovem Dogodku v mestu Gogi). V: GRUM, Slavko. Dogodek v mestu Gogi : faksimile rokopisa z vzporednim diplomatičnim prepisom in študijami. Slavnostna izd. ob stoletnici umetnikovega rojstva. Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca, 2001, str. 187-188.
 • KERMAUNER , Taras. Linčarska muzika. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, april 2001, 49, št. 8, str. 38-48, ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. O rodiških pravcah. Primorska srečanja, 2001, letn. 25, št. 239, str. 243-245.
 • KERMAUNER, Taras. Naša sveta stvar in Bog kot drugi : pogovor s Tarasom Kermaunerjem. Tretji dan, maj 2001, letn. 30, št. 5, str. 12-22.
 • KERMAUNER, Taras. Čas in zgodovina[!]. Nova revija, jan. - mar. 2001, letn. 20, št. 225/226/227, str. 307-309.

D

 • KAVČIČ , Alojz. Utrinki iz horjulske doline. Horjul: samozal., 2001. VII, 175 str., ilustr.

2000

A

 • KER MAUNER, Taras. Današnja slovenska dramatika. 1, Obračun med vrati : računalniške risbe Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič, Stane Kavčič], (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000.
 • KERMAUNER, Taras. Današnja slovenska dramatika. 2, Komentarji, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000
 • KER MAUNER, Taras. Današnja slovenska dramatika. 3, Kulturno okolje, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. 245 str.
 • KERMAUNER , Taras, PLAJNŠEK, Irma. Dialogi. 1, Nagovori, drugovori , (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. 239 str., ilustr.
 • KERMAUNER , Taras. Geometrija redov. 2, Temelji, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. 257 str., ilustr.
 • KERMAUNER , Taras, GOLJEVŠČEK, Alenka, KERMAUNER KAVČIČ, Ajda, KAVČIČ, Stane. Geometrija redov. 3, Vidiki, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. 281 str.,
 • KERMAUNER , Taras. Kompleks Celjskih. 1, Nadčlovek Blaže in princesa Nežica, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000.
 • KERMAUNER , Taras. Kompleks Celjskih. 2, Junak Janez in svetnik Anton, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. 235 str., ilustr.
 • KERMAUNER , Taras. Morala = amorala. 5, Taščica pod nojem , (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. 247 str., ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Primorska slovenska dramatika. 2, Ribe in tički , (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. 247 str., ilustr.

 C

 • KERMAUNER, Taras. Med Triptihom in Kamenjem : uvod v branje Šeligove drame Kamenje bi zagorelo. Gledališki list SNG, Drama, mar. 2000, letn. 79, št. 9, str. 20-24.
 • KERMAUNER, Taras. Odmev narodne prebuje v slovenski dramatiki. 2000 (Ljublj.), 2000, št. 127/128, str. 160-174.
 • KERMAUNER, Taras. Slovenska povojna dramatika. V: KREFT, Mojca (ur.), SVETINA, Ivo ( ur.). Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja : simpozij v okviru 35. Borštnikovega srečanja, Maribor, 25. in 26. oktober 2000, (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letn. 38, št. 78). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002, str. 11-32.
 • KERMAUNER, Taras. Veličastna neumnost svetih žrtev. Gledališki list SNG, Drama, 2000/2001, letn. 80, št. 3, str. 17-20.
 • KERMAUNER, Taras. Lev, človek ali kdo drugi? : (ob Goldmanovi drami Lev pozimi). Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, 2000/2001, št. 7, str. 19-21, ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Pismo Franciju Križaju. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, 2000/2001, št. 7, str. 22-35.
 • KERMAUNER, Taras. Eros kot absolutni smisel. Gledališki list SNG, Drama, 2000/2001, letn. 80, št. 10, str. 12-14.

 D

 • SPACAL, Lojze. Lojze Spacal : retrospektiva : Moderna galerija Ljubljana, 25. april - 4. junij 2000 = retrospective : Museum of Modern Art, 25 April - 4 June 2000. Ljubljana: Moderna galerija, 2000. 195 str., večinoma barvne ilustr.
 • LOGAR, Maja, TOLMAJER, Manfred (ur.). Gledališki svet Vinka Zaletela. V Celovcu: K rščanska kulturna zveza, cop. 2000. 105 str., ilustr.

1999

A

 • KERMAUNER, Taras. Slovenski plemenski junaki, Črtomir, (Dela, 48; 52). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997-<1999>. Zv. <1-2>, 23 cm.
 • KERMAUNER, Taras, GOLJEVŠČEK, Alenka, KERMAUNER, Ajda, KAVČIČ, Stane. Geometrija redov. 1, Predpostavke, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999. 239 str., ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Morala = amorala. 3, Noj ali taščica?, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999. 225 str., graf. prika zi.
 • KERMAUNER, Taras. Morala = amorala. 4, Pisma nojem in taščicam, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999. 230 str.
 • KERMAUNER, Taras. Porajanje levice-desnice. 1, Širjenje svetega narodnega prostora, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999. 45 str.
 • KERMAUNER, Taras. Porajanje levice-desnice. 2, Oženje domovine, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999. 237 str.
 • KERMAUNER, Taras. Primorska slovenska dramatika. 1, Krivda in sanja, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski g ledališki muzej, 1999.
 • KERMAUNER , Taras. Opombe k razpravi Zgodba o izvoru zla. V: KERMAUNER, Taras. Začetki slovenske dramatike. 1, Zlo in s(i)la kot izvor, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999, str. 73-131.

 C

 • KERMAUNER, Taras. Etično in drama. 2000 (Ljublj.), 1999, št. 122/123, str. 233-245.
 • KERMAUNER, Taras. Cerkev - prostor teofanije. Tretji dan, april 1999, letn. 28, št. 4, str. 75-77, ilustr.
 • KERMAUNER, Taras, GOLJEVŠČEK, Alenka. Dramatika. V: GLUŠIČ, Helga (ur.), ŽITNIK, Janja ( ur.). Slovenska izseljenska književnost. Ljubljana: ZRC: Rokus, 1999, zv. 3: Južna Amerika, str. 172-316, fotogr.
 • KERMAUNER, Taras. Za priprtimi vrati : ob Muckovem Portimau. Gledališki list SNG, Drama, 1999/2000, letn. 79, št. 3, str. 25-29, ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Pogovor s Tarasom Kermaunerjem. Nova revija, okt. - nov. 1999, letn. 18, št. 210/211, str. 100-148, portreti.
 • KERMAUNER, Taras. Mnenja o Cankarjevem Martinu Kačurju. V: CANKAR, Ivan. Martin Kačur, (Zbirka Klasje). 1. izd. Ljubljana: DZS, 1999, str. 204-205.
 • KERMAUNER, Taras. Tekst za prijatelja. Oznanjenje, 1999, št. 21, str. 88-89.
 • KERMAUNER, Taras. Mati Slovenija kot temeljna lažnivka. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, 1999/2000, letn. 48, št. 2, str. 46-55, ilustr.
 • KERMAUNER, Taras. Ob Doktoričevi igri Snoparji na Krasu : prvo poglavje iz daljše razprave o igri Davida Doktoriča Snoparji na Krasu. Kraški koledar ..., 1999, str. 77-80.
 • KERMAUNER, Taras. Zgodba o izvoru zla (ob Linhartovi drami Miss Jenny Love). V: KERMAUNER, Taras. Začetki slovenske dramatike. 1, Zlo in s(i)la kot izvor, (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999, str. 5-72.

 D

 • TURNŠEK, Metod. Božja planina : zgodovinska višarska povest, (Zbrana dramska dela, 1). Stična: Cistercijanska opatija, 1999. 80 str.
 • TURNŠEK, Metod. Potujoči križ belih menihov : zgodovinska igra za otroško prireditev ob 800-letnici stiškega samostana , (Zbrana dramska dela, 2). Stična: Cistercijanska opatija, 1999. 85 str.

1998

A

 • Blodnja. Knj. 3,Rabelj-žrtev. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 261 str. ; 23 cm. : ilustr. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebina drame / povzela Alenka Goljevšček: str. 251.
 • Dramatika narodno osvobodilnega boja. 1, Naša sveta stvar (leva) / [računalniške risbe Stane Kavčič]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 335 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 323-328.
 • Duhovniki, meščani, delavci. 1, Klerikalizem in liberalizem / [računalniške risbe Stane Kavčič]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 283 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 275-277.
 • Duhovniki, meščani, delavci. 2, Paternalizem in emancipacija . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 233 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike)
 • Duhovniki, meščani, delavci. 3, Avtonomizem in kapitalizem / [računalniške risbe Stane Kavčič]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 278 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 274 - 276.
 • Duhovniki, plemiči, kmetje. 1, Upornik človekoljub / [računalniške risbe Stane Kavčič]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 248 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 274 - 276.
 • Morala = amorala. 1, Taščica ali noj? - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 254 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike)
 • Morala = amorala. 2, Taščica = noj . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 259 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 249 - 254.
 • Pogovori s Tarasom Kermaunerjem . - Ljubljana : Društvo 2000, 1998. - 185 str. ; 23 cm. Slovarček kratic ; Od soočenja k dialogu / Peter Kovačič Peršin.
 • Slovenska dramatika - modeli : aksiološke in metodološke teme . - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1998. - 239 str. ; 24 cm. Na vrhu nasl. str.: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. - Seznam knjig Tarasa Kermaunerja o slovenski dramatiki: str. 235-238.
 • Svetost, čudež, žrtev. Knj. 1 . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / Alenka Goljevšček: str. 257 - 265.
 • Trideseta leta. Leto 1940 / [računalniške risbe Stane Kavčič]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1998. - 248 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebini dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 243-245.

C

 • Dramatika Primoža Kozaka . - V: Sodobnost, 46/1998, št. 6/7, str. 584-593.
 • Lepa ustvarjalnost . - V: Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, 1998, št. 20, str. 201-202. O pesmih Iva Frbežarja, objavljenih v zbirkah Kamnaj kameno kamen besedo (1989) in Orosilo orosilo (1993).
 • Spremne besede . - V: Lev Kreft: Zjeban od Absolutnega, Ljubljana 1998, str. 161-174.
 • Suverena samozavest : (ob slikarstvu Rudija Španzla) = Supreme Selfconsciousness : (about the Painting of Rudi Španzel) . - V: Likovne besede, 1998, št. 43/44, str. 136-137.
 • Za simpozij o slovenski kulturni politiki . - V: Kulturna politika v Sloveniji, Ljubljana 1998, str. 172-175.
 • Zagovor svete žrtveniške smrti : (Ob Sardenkovi drami Pet modrih devic) . - V: Bog je videl, Ljubljana-Dravlje 1998, str. 25- 37.

E

 • Poniž, Denis, Čegec, Branko - prevajalec // Kermauner, Taras - avtor dodatnega besedila // Predan, Vasja - avtor dodatnega besedila, Razgovori s literaturom : <izbor> , Rijeka : Izdavački centar, 1988 , 146 str. , 22 cm (Biblioteka Dometi. Velika edicija. Nova serija ; knj. 75), monografska publikacija, tekstovno gradivo,tiskano
 • Kermauner , Taras – avtor, O branju in vzgoji : še en pogled na slovensko novinarstvo, 2000. - ISSN 0350-8935. - #Št. #106/107 (1998), str. 155-166., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek
 • Kermauner , Taras – avtor, Je intervju žanr, namenjen neobjavi (molku)?, 2000. - ISSN 0350-8935. - #Št. #106/107 (1998), str. 106-154., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek
 • Kermauner , Taras – avtor, Dramatika Iva Šorlija, Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. - ISSN 0374-0315. - #Knj. #49: 1998 (1999), str. 177-178., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.12 - Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
 • Kermauner, Taras – avtor, Avtorjeva spremna beseda, 2000. - ISSN 0350-8935. - #Št. #106/107 (1998), str. 5-9., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.20 - Predgovor, spremna beseda

1997

A

 • Blagor blata. Knj. 3, Bratovski objem blata . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 283 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike)
 • Blato v izviru in izteku. 1, Premagovanje blata . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 259 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 253-256
 • Blato v izviru in izteku. 2, Križ čez blato . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 295 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 281-286
 • Blodnja. Knj. 1 . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 282 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 277-279.
 • Blodnja. Knj. 2,Človek in nič.- Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 281 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike)
 • Dramatika slovenske politične emigracije. 1, Sveta vojna . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 280 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike)
 • Gradnikova pot k Bogu / akvareli Duša in obrazi razuma Peter Abram. - Nova Gorica : Zveza kulturnih organizacij, 1997. - 1 mapa (XV str.) : barvne ilustr. ; 31 cm. 300 oštevilčenih izv.
 • Slovenski plemenski junaki - Črtomir. Del 1 . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997. - 265 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 48) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 253-254. - Summary
 • Slovenski plemenski junaki - Tugomer. Del 3 . - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 271 str. ; 24 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Prvi del je izšel 1994, drugi 1996, oba pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani.
 • Trije despotje. 1, Diktator Aleksander Veliki / s sodelovanjem Vladimirja Kavčiča. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 256 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike. Politika ; 3) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 251-254.
 • Trije despotje. 2, Grof Tahi, škof Hren / s sodelovanjem Denisa Poniža. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 1997. - 270 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike. Politika ; 4) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 265-268.

 

C

 • Identiteta in drugost v slovenski dramatiki . - V: Traditiones, 26/1997, št. 26, str. 247-255.
 • Poezija Jožeta Udoviča . - V: Jože Udovič, Ljubljana 1997, str. [174]-196. Zbirka Interpretacije ; 6.
 • Projekt etičnega kapitalizma. - V: Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika, Ljubljana 1997, str. 271-288.
 • Prvi pogoj za odrešenje je brezpogojna vera v Boga . - V: Gledališki list MGL, 45/1996/97, št. 8, str. 42-51. O drami Thomasa Stearnsa Eliota Umor v katedrali.
 • Skoz kaos barbarstva in nič postmoderne na drugo stran . - V: Dušan Jovanović: Balkanska trilogija, Ljubljana 1997, str. 133-151.
 • Slovenska vas, slovenska trava . - V: Oznanjenje, 18/1997, str. 45-55. O knjigi Jožeta Topolovca okošena Trava.
 • Spremna beseda . - V: Bogdan Novak: Puščava, Ljubljana 1997, str. 121-124.
 • Taras Kermauner : intervju / spraševal France Vurnik. - V: Sodobnost, 45/1997, št. 5, str. 346-356. Portret.
 • Vir politične revolucije v osebni prelomni odločitvi . - V: Slavistična revija, 45/1997, št. 1/2, str. [85]-102. O drami Edvarda Kocbeka Mati in sin.
 • Vsak človek je od Boga in iz niča : intervju / spraševal je Samo Kutoš. - V: Literatura, 9/1997, št. 70, str. 40-60. Portret.
 • Zbirki na pot . - V: Anton Nadrah: Betlehemski ogenj : Jezusova dvatisočletnica, Stična 1997, str. 123-124. E
 • Kermauner , Taras – avtor, Nova Sizifova viža, Gledališki list SNG. Drama. - ISSN C500-0408. - #Letn. #76, #št. #5 (jan. 1997), str. 10-15Ilustr. // ocene in poročila // Jovanović, Dušan: Kdo to poje Sizifa // slovenske drame // literarne študije, analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.19 - Recenzija, prikaz knjige, kritika
 • Kermauner , Taras – avtor, Dramatika Iva Svetine, Gledališki list SNG. Drama. - ISSN C500-0408.- #Letn. #76, #št. #9 (apr. 1997), str. 12-16Portret., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek
 • Kermauner , Taras – avtor, Bojan Štih : (1923-1986), Gledališki list SNG. Drama. - ISSN C500-0408.- #Letn. #76, #št. #5 (jan. 1997), str. 50-54Portret., Pismo Bojanu Štihu, analitična raven (sestavni del), ekstovno gradivo, tiskano

1996

A

 • Blagor blata. Knj. 1, Rdeči brat. - Ljubljana : Slovenski gledališki in filmski muzej, 1996. - 318 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike)
 • Blagor blata. Knj. 2, Rdeče zlata zgodovina. - Ljubljana : Slovenski gledališki in filmski muzej, 1996. - 259 str. : 24 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike)
 • Krščanstvo, civilna družba in slovenstvo / [izdalo Društvo Pot, Idrija]. - Ljubljana : Salve, 1996. - 149 str. ; 21 cm.
 • Navzočnost božjega v slovenskem slikarstvu . - Celje : Mohorjeva družba, 1996. - 403 str. : ilustr. ; 20cm. Spremna beseda / Ivan Sedej: str. 401-403.
 • Slovenski plemenski junaki - Tugomer. Del 2 . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996. - 273 str. ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 45 [i. e. 41/2]) Prvi del je izšel l. 1994, tretji del 1997. - Vsebina Jurčičeve drame Tugomer / povzela Alenka Goljevšček: str. 255-256. - Spremne besede: str. 257- 265. - Povzetek ; Summary.
 • Zbogom zvezde . - Ljubljana : Slovenski gledališki in filmski muzej, 1996. - 359 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 337-358.

 

C

 • Epilog ali nov začetek . - V: Borec, 46/1996, št. 551/552 = Slovensko perspektivovstvo, Ljubljana 1996, str. 241-252.
 • Iščoč drugačnih modelov komunikacije med ljudmi : pogovor o slovenstvu, svobodi, Bogu ---/ [zapisal] Jože Horvat. - V: Delo, 38/1996, št. 188, str. 11+14. Portret.
 • Literarno -družbeni kontekst Minevanj. - V: Rast, 7/1996, št. 1/2, str. 26-30. Ilustr. Vladimir Kavčič: Minevanja.
 • Nemočni dobri Bog : ob Mrzelovi knjigi Bog v Trbovljah . - V: Ludvik Mrzel: Bog v Trbovljah, Maribor 1996, str. 139-154.
 • O Jožu Vombergarju . - V: Gledališki list Šentjakobskega gledališča, 1996/97, št. 3, str. 3-10.Poker ni poker, Poker je svet. - V: Literatura, 8/1996, št. 65/66, str. 77-82. 30 let Pokra Tomaža Šalamuna.
 • Politika, pravica, vest . - V: Revija SRP, 1996, št. 13/14, str. 75-102; št. 15/16, str. 132-167; št. 17/18, str. 95-120. O dramatiki Žarka Petana.
 • Posvet o perspektivovstvu . -V:Borec, 46/1996, št. 551/552 = Slovensko perspektivovstvo, Ljubljana 1996, str. 5-6, str. 9-110. Holiday Inn, Ljubljana, 16. X. 1995.
 • Potovanje in milost : o Smoletovi dramatiki . - V: Dominik Smole, Ljubljana 1996, str. 30-50. Zbirka Interpretacije ; 5.
 • Uvod . - V: Gledališki list Prešernovega gledališča Kranj, 1996/97, str. 3-14. Uvod v dramo E. Flisarja Jutri bo lepše.

 

E

 • Kermauner , Taras – intervjuvanec, Košir, Mitja - oseba, ki intervjuva , Zgodba sveta in človeka : z akademikom Tarasom Kermaunerjem o njegovem obsežnem življenskem opusu,Dnevnik. - ISSN 1318-0320. - #št. #204 (30.VII.1996)., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.22 - Intervju
 • Kermauner , Taras – avtor, O nekaterih problemih sodobnega humanizma, Slovensko perspektivovstvo / [nosilec projekta Taras Kermauner]. - Ljubljana : Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije : Znanstveno in publicistično središče, 1996. - (Borec, ISSN 0006-7725 ; 48, 551-552). - [23 str.]. Izbor fragmentov iz Revije 57 in Perspektiv, analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.02 - Pregledni znanstveni članek

1995

A

 • Od bratovstva k bratomoru II. Blato 1 . - Ljubljana : Lumi, 1995. - 399 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 377-386. - Avtorjevo pojasnilo ob vsebinah dram: str. 387-391. - Summary.
 • Od bratovstva k bratomoru II, Politika 1 . - Ljubljana : Lumi, 1995. - 249 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) Arhaičnost - civilnost / napisala Alenka Goljevšček: str. 221-233. - Pripombe k razpravi Alenke Goljevšček Arhaičnost - civilnost: str. 235-244. - Summary.
 • Perspektivovci . - Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1995. - 172 str. ; 21 cm. - (Mala edicija ZPS ; 1995, 8)
 • Pravica do oblasti . - Ljubljana : Lumi, 1995. - 323 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in reinterpretacija slovenske dramatike) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 253-264. - Avtorjevo pojasnilo ob vsebinah dram: str. 265-320.

C

 • Človek ni le zmes dreka in poželenja / zapisal Matija Grah. - V: Mladina, 1995, št. 43, str. 38-45.
 • Eden od Vidmarjevih portretov . - V: Sodobnost, 43/1995, št. 11/12, str. 964-967. Ob stoletnici rojstva Josipa Vidmarja.
 • Kako naj si pomagam vztrajati pri »slovenstva trdi tlaki« : komentar kot nadaljevanje tiskovne konference . - V: Delo, 37/1995, št. 74, str. 10-12.
 • Pismo Miletu Korunu . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 75/1995/96, št. 1, str. 55-58. Ob uprizoritvi Cankarjevih Hlapcev.
 • Pismo Stanetu Severju : ob 25-letnici smrti Staneta Severja (1914-1970) . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 75/1995/96, št. 4, str. 55-58. Ob uprizoritvi Čehova Tri sestre.
 • Pismo Vladimirju Skrbinšku . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 75/1995/96, št. 11, str. 80-85.
 • Politika, pravica, vest : ob Petanovi dramatiki . - V: Revija SRP, 1995, št. 7/8, str. 60-97; št. 17/18, str. 95-120.
 • Samozaslepljeni, zlomljeni heroj . - V: Revija SRP, 1995, št. 9/10, str. 79-112. Poglavje iz knjige Tarasa Kermaunerja Politika 1 iz cikla Od bratovstva k bratomoru II.
 • Vzgoja k onkrajnemu . - V: Oznanjenje, 16/1995, str. 33-38. Esej o Metlikovičevem slikarstvu v molitveniku Kristjan moli (1990).

E

 • Permanent exhibition of sculpture by Janez Boljka ; Arboretum Volčji potokArboretum. Galerija Boljka, Janez - umetnik // Kocbek, Matjaž -avtor dodatnega besedila // Brate, Tomaž - avtor dodatnega besedila //Kermauner, Taras - avtor dodatnega besedila // Kališnik, Janez - fotograf// Gale, Damjan - fotograf Ljubljana : [samozal.] J. Boljka, 1995 [32] str. : ilustr. , 22 cm monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano
 • Španzel, Rudi – umetnik , Medved, Andrej - avtor dodatnega besedila //Kermauner, Taras - avtor dodatnega besedila // Jančar, Drago – avtor dodatnega besedila, Rudolf Španzel, Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 monografska publikacija, tekstovno gradivo,tiskano
 • Jackson , Richard - avtor // Grafenauer, Niko - avtor // Juvan, Marko - avtor // Stabej, Marko - vtor // Novak, Boris A. - avtor - urednik // Kermauner, Taras - avtor // Toporišič, Tomaž - avtor // Svetina, Ivo - avtor // Poniž, Denis - avtor // Möderndorfer, Vinko – avtor // Blažić, Milena - avtor // Zajc, Dane - avtor - oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena // Grum, Martin - sestavljalec bibliografije // Hočevar, Matjaž - sestavljalec bibliografije // Pinter, Tihomir, fotograf Dane Zajc, Ljubljana : Nova revija, 1995, 233 str. : ilustr. , 23 cm, (#Zbirka #Interpretacije ; 4), monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.02 - Strokovna monografija
 • Kermauner, Taras – avtor, Zajčeva dramatika, Dane Zajc / Richard Jackson ... [et al.]. - Ljubljana : Nova revija, 1995. - (#Zbirka #Interpretacije ; 4). – ISBN 961-6017-21-7. - Str. [104]-115., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.17 - Samostojni strokovni sestavek v monografiji
  1994

 

A

 • Slovenski plemenski junaki - Tugomer. Del 1 . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994. - 371 str. ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 41) Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 363-364. - Spremne besede na dnu strani. - Summary. - 2. del je izšel l. 1996.

C

 • Dvoje odmevov na ustvarjalnost Marjana Viteza . - V: Primorska srečanja, 19/1994, št. 162, str. 691.
 • Etika minevanja . - V: Vladimir Kavčič: Minevanje, Novo mesto 1994, 2. knjiga, str. 516-536.
 • Grdota, ki uravnotežuje in zakriva idilično milino . - V: Oznanjenje, 15/1994, str. 42-48. O slikarstvu s krščansko tematiko Franca Zupeta-Krištofa.
 • Lament o Rimski cesti . - V: Ljubljanska knjiga / izbral in uredil Andrej Inkret, Ljubljana 1994, str. 311-318.
 • Med nemočjo in fascinacijo; o Šeligovi literaturi . - V: Rudi Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler, Ljubljana 1994, str. 81-99.
 • More živeti človek zgolj iz sovraštva? ; Post scriptum . - V: Vladimir Kavčič: Minevanje, Novo mesto 1994, 1. knjiga, str. 251-282.
 • Na krpi zemlje . - V: Stanko Kociper: Mértik : črtice iz Slovenskih goric, Ljubljana 1994, str. 219-253.
 • Perspektivovski svet v perspektivovski dramatiki - prvi del. - V: Borec, 46/1994, št. 535/537, str. 41-1044. Povzetek v slovenščini in angleščini na str. 1273
 • Pismo Dušanu Jovanoviću . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 74/1994/95, št. 4, str. 55-58. O Jovanovićevi drami Uganka korajže.
 • Poezija zrenja . - V: Balantičev in Hribovškov zbornik, Ljubljana 1994, str. 261-276.
 • Post scriptum . - V: Rast, 5/1994, št. 7/8, str. 553-563.
 • Srečanja z Albertom Čukom . - V: Slovenski izseljenski koledar, 1994, str. 164-169. Ilustr. O slovenskem emigrantu in kulturnem politiku v Argentini Albertu Čuku.
 • Uvod v novejšo slovensko prozo . - V: Zbornik predavanj / XXX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27. 6. - 16. 7. 1994, Ljubljana 1994, str. 263-285. E
 • Slivnik , Francka - avtor // Šuklje, Rapa - avtor // Lah, Andrijan - avtor // Kermauner, Taras - avtor // Inkret, Andrej - avtor // Šterk, Tatjana - prevajalec // Javor Briški, Marija - prevajalec // Krajnc, Borut - fotograf // Petan, Žarko - oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena Žarko Petan, V Ljubljani : Slovenski gledališki in filmski muzej, 1994, 143 str. : fotogr. , 30 cm, (Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, ISSN 0351-2959 ; #letn. #30, #št. #62-63), monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano
 • Kermauner , Taras – intervjuvanec, Malečkar, Nela - oseba, ki intervjuva, Taras Kermauner: "Hvala Bogu, da smo vsaj zajedalci božjega!", Razgledi. - ISSN 1318-0401. - #Št. #2 (21.I.1994), str. 4-11Portret., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.22 - Intervju

1993

 

A

 • Bog in slovenstvo : versko kulturni eseji . - Ljubljana : Družina, 1993. - 281 str. ; 20 cm.
 • Od bratovstva k bratomoru. 1 / [angleški povzetek Stanko Klinar]. - Ljubljana : Lumi, 1993. - 247 str. ; 23 cm. - (Opus Reinterpretacija slovenske dramatike. Cikel Družina, rod, družba ; knj. 1) Opombe na dnu strani. - Vsebine dram / povzela Alenka Goljevšček: str. 151-168. - Povzetek in pripombe ; Summary. - Kazala.
 • Poezija slovenskega zahoda. Del 3 . - Ljubljana : Lumi, 1993 ([Ljubljana] : Štrok). - 265 str. ; 23 cm. Uvod v razumevanje Kosovelove poezije, posebno religiozne.

 

C

 • Čudežna in zgledna rearhaizacija . - V: Marjan Tomšič: Zrno od frmentona, Ljubljana 1993, str. 347-372.
 • »Čujem klice te od vsepovsodi: kaj svetu, sebi bil bi mar Sibila!« : Dušan Kermauner in njegovi soneti - znova jetniški. - V: Delo, 35/1993, št. 286, str. 5-6. Portret.
 • Diabolizem in milina . - V: Razgledi, 1993, št. 22, str. 36. O Križevem potu Franca Zupeta, ki ga je naslikal kot niz fresk v kapelicah ob vipavski vasi Gradišče.
 • Isti človek: nasilnež, kimavec, lepa duša, žrtev lastne nemoči . - V: Gledališki list / Prešernovo gledališče Kranj, 1993/94, št. 5, str. [4-11]. O Cankarjevi drami Kralj na Betajnovi.
 • Izločen, drugačen, samosvoj : (ob Riflovi povesti Jata golobov) . - V: Oznanjenje, 14 [i. e.13]/1993, str. 60-75. Jani Rifel: Jata golobov.
 • Jezus kot najbolj ubogi (»grdi«) . - V: Krištof Zupet: Križev pot, Nova Gorica 1993, str. 10-19.
 • Kaj - koga - je prinesla megla? - V: Franc Lainšček: Ki jo je megla prinesla : roman, Ljubljana 1993, str. 137-164.
 • Kolikor je (pri nas) zanimanja zanjo, je politično strankarsko : dramatika slovenske politične emigracije . - V: Delo, 35/1993, št. 114, str. 13; št. 120, str. 14-15.
 • Konec z vsako veličastnostjo . - V: Srce in oko, 5/1993, št. 47, str. 164-168. O sliki Pred sprevodom (tudi Pred baklado, Pred povorko) Gabrijela Stupice.
 • Maksimalno slikarstvo. - V: Razgledi, 1993, št. 12, str. 36. O slikarstvu Maksima Sedeja ml.
 • Očitati slikarjem socialističnega realizma nemoralnost je hudo nekrščansko. - V: Srce in oko, 5/1993, št. 46, str. 99-102.
 • Sladkobnost je bila največja Jakčeva nevarnost . - V: Srce in oko, 5/1993, št. 49, str. 290-295.
 • Spacalov posluh za strašnost sveta . - V: Srce in oko, 5/1993, št. 48, str. 219-224.
 • Srednja pot med obema skrajnostma . - V: Srce in oko, 5/1993, št. 45, str. 36-40. O slovenski likovni umetnosti v obdobju socialističnega realizma, še posebej o delu Staneta Kregarja.
 • Transcendenca v krempljih lumpencivilizma : (ob Molierovi in Filipčičevi Psihi) . - V: Gledališki list / Slovensko mladinsko gledališče, november 1993/94, str. 11-28.
 • Uvod v analizo Medvedovih dram Na odru življenja in Posestrimi . - V: Slavistična revija, 41/1993, št. 4, str. [555]-569. Summary.
 • Uvod v tretjo knjigo poezije slovenskega Zahoda . - V: Sodobnost, 41/1993, št. 6/7, str. 601-616; št. 8/9, str. 734-754.
 • Zrna zemeljskega tkiva . -V: Razgledi, 1993, št. 15, str. 62. O Slovenski Guernici Janeza Bernika.

 

E

 • Grafenauer , Niko - intervjuvanec // Hribar, Tine - intervjuvanec // Kermauner, Taras - intervjuvanec // Rupel, Dimitrij - intervjuvanec // Urbančič, Ivan - intervjuvanec // Kovačevič, Marjan - oseba, ki intervjuva
 • Med filozofijo in umetnostjo : Radio Slovenija : III. program : Okrogla miza tretjega programa, Ljubljana, 24. mar. 1983, 42 min, 5 sek , monografska publikacija, zvočni posnetki, neglasbeni, 2.19 - Poljudni film, radijska ali televizijska oddaja

1992

 

A

 • Dvanajst predavanj o perečih razpotjih krščanstva . - Ljubljana : Medškofijski odbor za študente, 1992. - 148 str. ; 18 cm.
 • Majcnova dramatika v kontekstu slovenske dramatike : [interpretativna monografija psihosociologije slovenstva ] . Del 1. - Ljubljana : Lumi, 1992. - 233 str. ; 23 cm. Podnasl. na ov. - Povzetek ; Summary.
 • Majcnova dramatika v kontekstu slovenske dramatike : [interpretativna monografija psihosociologije slovenstva ] . Del 2. - Ljubljana : Lumi, 1992. - 271 str. ; 23 cm. Podnasl. na ov. - Povzetek ; Summary. - Bibliografija: str. 251-260. - Kazalo.
 • Slovenski čudež v Argentini : trilogija. Knj. 1, Predstavitev SPE . - Ljubljana : SKA, 1992. - 158 str. ; 22 cm. - (Slovenska kulturna akcija ; 148)
 • Slovenski čudež v Argentini : trilogija. Knj. 2, Krščanska tragedija . - Ljubljana : SKA, 1992. - 190 str. ; 22 cm. - (Slovenska kulturna akcija ; 149)
 • Slovenski čudež v Argentini : trilogija. Knj. 3, Srečanja in portreti . - Ljubljana : SKA, 1992. - 295 str. ; 22 cm. - (Slovenska kulturna akcija ; 150)

 

C

 • Analiza dveh slik in neke prehodne - dvoumne - stopnje slovenstva. - V: Sodobnost, 40/1992, št. 4, str. 411-424. Nande Vidmar: Delo na polju, 1947 in Riko Debeljak: Proizvodnja živil, 1949.
 • Anketa Sodobnosti: Če bi pisal dnevnik --- : Slovenija zdaj in jutri / [pripravil] Ciril Zlobec. - V: Sodobnost, 40/1992, št. 3, str. 236-295 Sodelovali so: Taras Kermauner, Ciril Zlobec, Franjo Frančič, Ervin Fritz, Marko Kerševan, Matjaž Kmecl, Janko Kos, Lojze Kovačič, Lojze Krakar, Janez Menart, Miloš Mikeln, Tone Partljič, Tone Pavček, Tone Peršak, Denis Poniž, Rudi Rizman, Mitja Rotovnik, Ivan Sedej, Pavle Zidar, Jaša Zlobec, Boštjan M. Zupančič.
 • Dramatika in vzgoja . - V: Communio Kristjanova obzorja, 7/1992, št. 28, str. 146-156. Esej o sodobni literaturi kot delu krščanskega - celo božjega - korpusa.
 • Dva eseja o Maleševih Rdečih lučkah . - V: Srce in oko, 4/1992, št. 40, str. 429-436.
 • Hvalnica ljubezni . - V: Srce in oko, 4/1992, št. 41, str. 492-501. Esej o Pirnatovi Visoki pesmi.
 • Levstikov Tugomer in magija . - V: V somraku duhovnih avantur, Ljubljana 1992, str. 146-160.
 • Meščanska umetnost in meščanski umetnik . - V: Srce in oko, 4/1992, št. 38, str. 299-302.
 • Muke s krščanstvom in s krščanskim romanom . - V: Communio Kristjanova obzorja, 7/1992, št. 29, str. 259-273. O problematiki krščanskega romana na primeru romana Vinka Ošlaka »Človeka nikar«.
 • Od narodnega k božjemu . - V: Oznanjenje, 12/1992, str. 4-15. O umetniškosti slovenskega slikarstva.
 • Pogovor s Tarasom Kermaunerjem / [zapisal] Janez Strehovec. - V: Delo, 34/1992, št. 61, str. 25; št. 67, str. 25; št. 73, str. 26. Intervju.
 • Povojna slovenska dramatika . - V: Sodobnost, 40/1992, št. 8/9, str. 826-842; št. 10, str. 973-987; št. 11, str. 1071-1088. Portreti.
 • Prej kos pekla kot košček raja . - V: Jože Haložan: Košček raja, Stranice 1992, str. 134- [ 153 ] .
 • Primer vzorne in aktualne krščanske esejistike : (premišljevanje o knjigi Rudija Koncilije Živeti z Bogom danes) . - V: Celovški zvon, 10/1992, št. 34, str. 83-89. Izšlo 1990, Nadškofijski referat za versko izobraževanje odraslih, Ljubljana.
 • Repoganizacija in rekristjanizacija : (ob drami D. Zajca Medeja). - V: [Dva tisoč] 2000, 1992, št. 61/62/63, str. 154-231.
 • Smrt (družine in rodu) v nevihti - krščansko rojstvo : ob Partljičevi drami Kakor pečat na srce. - V: [Dva tisoč] 2000, 1992, 64/65/66, str. 209-288.
 • Spomini na revijo Most . - V: Most (Trst), 1992, št. 79/80, str. 30-37.
 • Spremna beseda . - V: Janez Boljka: Galerija Modrijanov mlin, Postojna 1992. Besedilo v slovenščini in nemščini.
 • Spremna beseda . - V: Tomo Rebolj: Divjanje ali Junak našega časa : opera triler, Grosuplje 1992, str. 135-136.
 • Strumno korakajoči delavci na slikah socialističnega realizma. - V: Srce in oko, 4/1992, št. 43/44, str. 661-665.
 • Ti, ne jaz . - V: Nova revija, 11/1992, št. 123/124, str. 700-715. O pesniški zbirki Borisa A. Novaka Stihija, Maribor 1991.
 • Zborovsko petje ali polilog? - V: Celovški zvon, 10/1992, št. 36, str. 13-17. Razmišljanje o slovenskem narodnostnem značaju.

 

E

 • Kermauner , Taras – avtor, Tršarjev ubogi in trpeči Kristus, Cerkev v sedanjem svetu. - ISSN 0009-0387. - 26, #št. #1/2 (1992), str. 32. , analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.25 - Drugi članki ali sestavki
 • Kermauner , Taras – avtor, Krščanstvo kot "opozicija" klasičnemu grštvu,Tretji dan. - ISSN 1318-1238. - 21, #št. #7(1992), str. 16-18., // krščanstvo // grška filozofija // Christianity // Greek philosophy analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek
 • Kermauner , Taras – intervjuvanec, Knep, Milan - oseba, ki intervjuva, Javno vprašanje dr. Tarasu Kermaunerju Tretji dan. - ISSN 1318-1238. 21, #št. #5 (1992), str. 34-37. 21, #št. #6 (1992), str. 31-32., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.22 - Intervju

1991

 

A

 • Ogenj, ki prečiščuje : razprava o Balantičevi poeziji, umeščeni v kontekst nekaterih drugih poezij, Borove, Brejčeve, Beličičeve, Šalijeve - s posebnim ozirom na razmerje teh poezij do Boga / [ilustriral Matej Metlikovič]. - Celje : Mohorjeva družba, 1991. - 191 str. : ilustr. ; 20 cm.
 • Poezija slovenskega zahoda. Del 2 / [biobibliografske podatke zbral Martin Jevnikar]. - Maribor : Obzorja, 1991. - 292 str. ; 24 cm. Prvi del je izšel 1990; tretji del 1993 pri založbi Lumi iz Ljubljane.
 • Protislovja današnje slovenske dramatike in zavesti : kritična analiza s poskusom perspektivizacije . - Kranj : Prešernovo gledališče Kranj, 1991. - 35 str. ; 21 cm. Izšlo kot gledališki list Prešernovega gledališča Kranj, 1991, št. 5.
 • Slovenska kultura in versko izkustvo . - Koper : Ognjišče, 1991. - 191 str. ; 20 cm.

 

C

 • Blagor slabotnim! - V: Franc Sodja: Pisma mrtvemu bratu, Ljubljana 1991, str. 201-218.
 • Blagor ubogim v duhu : (ob istrskih zgodbah Marjana Tomšiča) . - V: Sodobnost, 39/1991, št. 4, str. 427-438.
 • Dokumenti, spomini in komentarji . - V: [Dva tisoč] 2000, 1991, št. 56/57/58, str. 193-255.
 • Edina zares trdna in odrešilna kvaliteta življenja . ­- V: Trnovo : : glasilo župnije Trnovo, Ljubljana 1991, št. 2.
 • Emancipacija meščanske ženske : slikarja Rihard Jakopič in Matej Sternen . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 32, str. 695-699. Ilustr.
 • Integriteta telesa ali integriteta duše in vere . - V: Celovški zvon, 9/1991, št. 31, str. 75-83. Ocena knjige Vanje Kržan Beseda, ki opogumlja (Katehetski center, Knjižnice, Ljubljana, 1990).
 • Ivan Mrak - življenje v skladu z brezpogojno terjatvijo. - V: Ivan Mrak: Ivan O., Ljubljana 1991, str. 171-196.
 • Jože Haložan, Hudičeva pravica . - V: Oznanjenje, 11/1991, str. 98-100.
 • Kaj je vzgoja pridobila z demokratizacijo? - V: Cerkev v sedanjem svetu, 25/1991, št. 7/8, str. 123-127.
 • Kaj je vzgoja pridobila z demokratizacijo? ­- V: Dom, šola in župnija za celostno vzgojo, Ljubljana 1991, str. 5-18.
 • Kakšna je krščanska vrednostna lestvica . - V: Tretji dan, 20/1991, št. 5, str. 7-8.
 • Krščanske dogme - s stališča krščanskega intelektualca. - V: Teorija in praksa, 28/1991, št. 3/4, str. 303-311.
 • Kultura med naturo in Bogom . - V: Sodobnost, 39/1991, št. 5, str. 485-491. Portret.
 • Med čistim humanizmom in krščanskim reizmom . - V: Ludvik Mrzel: Luči ob cesti, Ljubljana 1991, str. 211-263.
 • Med grozo bivanja in belim Kristom: Kermauner o Kosovelovem krščanstvu in doživljanju Boga / [zapisal] Fr. Bazilij. - V: Družina, 40/1991, št. 4, str. 10.
 • Ob desetletnici Kocbekove smrti . - V: Celovški zvon, 9/1991, št. 33, str. 39-48. O političnem življenju in delovanju Edvarda Kocbeka.
 • Od svete - katoliške in slovenske - vojne k maši zadušnici za vse ljudi. - V: Domovina in svet / [urednik Marko Jenšterle], Ljubljana, Buenos Aires, 1991, str. 125-217.
 • Ovekovečenje kozmocentričnega napuha . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 24, str. 95-99. O slovenskem kiparstvu v kamnu.
 • Pismo krščanskemu prijatelju . - V: Mladina, 1991, št. 51, str. 38-39; št. 52, str. 30-31. Portret. O krščanstvu v slovenski politiki in o ministru za kulturo Andreju Capudru.
 • Plamen nedolžne beline : slikar Ivan Grohar . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 29, str. 487-491. Ilustr.
 • Porajanje človeškega in božanskega iz anorganskega : kipar Janez Pirnat . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 25, str. 156-162. Ilustr.
 • Poslikava plešivške cerkve kot vzor : slikar Valentin Oman . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 23, str. 27-35.
 • Različni vidiki dela . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 33, str. 773-779. Ilustr. O slikarskem ustvarjanju slovenskega impresionista Ivana Groharja.
 • Razmerje med liberalizmom in krščanstvom - nasploh in na Slovenskem. - V: [Dva tisoč] 2000, 1991, št. 54/55, str. 91-135.
 • Roža poosebljenega, odrešenega kozmosa : slikarka Veselka Šorli . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 28, str. 421-426. Ilustr.
 • Slovenci in njihova podoba Boga . - V: Ciril Sorč: Živi Bog : nauk o sveti Trojici, Ljubljana 1991, str. 10-45.
 • Slovenska politična emigracija, Cerkev in naš čas . - V: Kristjanova obzorja, 6/1991, št. 2, str. 140-155.
 • Slovenski umetniki o novi državi : samostojna Slovenija . - V: Slovenec, 75/1991, št. 1, str. 3-4. Ilustr. Sodelovali so: Marko Pogačnik, Taras Kermauner, Peter Božič, Lojze Lebič, Maja Haderlap, Niko Grafenauer, Jože Snoj.
 • Spremna beseda . - V: Alenka Beličič: Prepletanje v modrem, Ljubljana, 1991, str. 5-6.
 • Spremna beseda . - V: Anton Sterle: Slovenski mučenec Lojze Grozde, Ljubljana 1991, str. 134-170.
 • Spremna beseda . - V: Goran Gluvić: Navadna pripoved o jeznem Janeszu, Grosuplje 1991, str. 107.
 • Stanko Majcen - Bogar Meho in Marija. - V: Oznanjenje, 11/1991, str. 23-38. Odlomek iz študije o Stanku Majcnu in njegovem delu Bogar Meho.
 • Taras Kermauner / pogovarjal se je Božo Rustja. - V: Ognjišče, 27/1991, št. 4, str. 8-12. Ilustr. Intervju.
 • Trdnost lepe zemlje, njene uravnoteženosti : slikar Matija Jama . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 31, str. 623-627. Ilustr.
 • Tršarjev ubogi, a trpeči Kristus . - V: Tretji dan, 21/1991, št. 2, str. 29-30. Ilustr. O verski plastiki kiparja Draga Tršarja.
 • Ubiti se in biti kakor Bog . - V: Nova revija, 10/1991, št. 105/106, str. 95-138. O slovenstvu in zgodovinski tematiki v slovenski dramatiki in poeziji. - Analiza Jančarjeve drame Klementov padec.
 • V luči bréz in svetil(k) : iz še neobjavljene knjige »Navzočnost božjega v slovenskem slikarstvu«. - V: Naši razgledi, 40/1991, št. 11, str. 324-325; št. 12, str. 356-357.
 • Vera in postave / [zapisala] Maja Megla. - V: Mladina, 1991, št. 46, str. 36-38; št. 47, str. 36-38. Portret. Taras Kermauner o suverenosti, narodu, slovenstvu, srbstvu, gentilizmu, nacionalizmu, šovinizmu, slovenski kulturni politiki, krščanski demokraciji, Cerkvi in oblasti.
 • Vprašanja današnje slovenske cerkvene umetnosti . - V: Srce in oko, 3/1991, št. 22, str. 724-729.

 

Č

 • Ein katholisches Mitteuropa? / prev. F. Hafner. - V: Politicum (Gradec), 1991, št. 50, str. 44-47. Intervju o srbsko-slovenskih odnosih.
 • Vernici, grešnici, pokajnici . - V: Vreme (Beograd), 1991, št. 54, str. 20-22; št. 55, str. 34-36. Intervju o srbsko-slovenskih odnosih.

E

 • Virk, Jani - avtor // Zorn, Aleksander – avtor - urednik // Virk, Tomo - avtor // Košir, Manca - avtor // Kovač, Edvard - avtor // Uršič, Marko - avtor // Pogačnik, Marko - avtor // Bajt, Drago - avtor // Schmidt, Goran - avtor // Kermauner, Taras - avtor // Inkret, Andrej - avtor // Hofman, Branko - avtor // Rožanc, Marjan - oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, Marjan Rožanc, Ljubljana : Nova revija, 1991, 162 str. : črno-bele fotogr. , 23 cm, (#Zbirka #Interpretacije ; 1), monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

 

 • Kermauner , Taras - avtor , Prednosti lepe miline in trde grdosti, Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - 40, #št. #8 (19.IV.1991), str. 228-229., // umetnost // krščanska umetnost // teorija umetnosti // art // Christian art // theory of art, analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.25 - Drugi članki ali sestavki

1990

A

 • Kristus in Dioniz : razprava o slovenski dramatiki zadnjega pol stoletja. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1990. - 370 str. ; 20 cm. Imensko kazalo / sestavila Ajda Kermauner.
 • Poezija slovenskega zahoda. Del 1 . - Maribor : Obzorja, 1990. - 285 str. ; 24 cm. Drugi del je izšel 1991 in tretji del 1993 pri založbi Lumi iz Ljubljane.
 • Zadnje srečanje / z Dušanom Kermavnerjem, Markom in Antonom Slodnjakom, s sabo in z drugimi se srečuje Taras Kermauner. - Ljubljana : Slovenska matica, 1990. - 360 str. : fotogr. ; 21 cm.

 C

 • Argentinski slovenski čudež . - V: Rodna gruda, 37/1990, št. 4, str. 32-33. O slovenskih izseljencih v Argentini.
 • Bog in Slovenci . - V: Dom in svet : zbornik, Maribor 1990, str. 109-127.
 • Čut za trpljenje in neznanska radoživost : kako vrniti Slovence h kulturi . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 21, str. 634-642. Ilustr. O kiparskih stvaritvah Janeza Boljke.
 • Današnji slovenski pluralizem je utemeljen že v tradiciji : kako Slovence vrniti h kulturi . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 16, str. 303-311. Ilustr. Razmišljanje o narodnostnem vprašanju skozi literaturo in slikarstvo.
 • Dokumenti, spomini in komentarji . - V: Dnevnik, 38/1990, 28. julij, 11. avgust, 21. avgust.
 • Družina - mesto, kjer stopa v svet božje Dete : pogovor z Alenko Goljevšček in Tarasom Kermaunerjem / [ zapisal Božo Rustja]. - V: Družina, 39/1990, št. 5, str. 8-9. Ilustr.
 • Imeti moč za obstoj v dvojnosti : kako vrniti Slovence h kulturi . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 17, str. 375-378. Razmišljanje o slikarstvu Jožeta Ciuhe.
 • Janežičeve religiozne pesmi . - V: Stanko Janežič: Božja obzorja : religiozne pesmi, Maribor 1990, str. 167-168.
 • Katoliška Cerkev in današnje slovenstvo : anketa Sodobnosti: Ali se Cerkev vrača v politiko? / [pripravil Ciril Zlobec]. - V: Sodobnost, 38/1990, št. 11, str. 1008-1021.
 • Kdo je komu brat? : (ob Kremžarjevi drami Bratje) . - V: [Dva tisoč] 2000, 1990, št. 50/51, str. 116-186.
 • Mahničev odnos do sodobne slovenske literature - posebej do Stritarja. - V: Mahničev simpozij v Rimu / [organizirala Slovenska teološka akademija v Rimu], Celje 1990, str. 223-262.
 • Mrakova dramatika o - francoski - revoluciji . - V:Zgodovinski časopis, 44/1990, št. 4, str. 565-580. Predavanje na kolokviju »Odmev francoske revolucije in spomin nanjo«, ki ga je priredila Slovenska matica v Ljubljani 20. in 21. novembra 1989. - Résumé.
 • O argentinski slovenski politični emigraciji . - V: Kristjanova obzorja, 5/1990, št. 20, str. 113-130.
 • O dialogu-polemiki, o krščanstvu, o kozmocentrizmu . - V: [Dva tisoč] 2000, 1990, št. 52/53, str. 52-88. Ob poročilu Pavla Bratine »Skupni slovenski prostor« v Celovškem zvonu in Kermaunerjevem tekstu Ateizacija svetega. - Tudi o slovenski književnosti v luči krščanstva in poganstva.
 • O gentilizmu in še kaj . - V: Dialogi, 26/1990, št.1/2/3, str. 77-81. Nadaljevanje iz l. 1989.
 • O Omanovem cerkvenem slikarstvu . - V: Naši razgledi, 39/1990, št. 16, str. 461.
 • Odnos slovenske duhovščine do politike . - V: Kristjanova obzorja, 5/1990, št. 1, str. 55-62.
 • Pasti ideologije suverenosti . - V: Tretji dan, 20/1990, št. 2, str. 3-4. Portret.
 • Pogovor .- V: Odmev, 1990, št. 2, str. 4-6.
 • Politika in vera . - V: [Dva tisoč] 2000, 1990, št. 48/49, str. 66-91.
 • Poskus prevrednotenja sodobne slovenske literature : (na primeru proze Marjana Tomšiča) . - V: Naši razgledi, 39/1990, št. 21, str. 612-613; št. 22, str. 644-645.
 • Razpoke v revoluciji : ob Pirjevčevi drami Ljudje v potresu . - V: Borec, 42/1990, št. 2, str. 229-265.
 • Različne oblike meščanstva. - V: Srce in oko, 2/1990, št. 12, str. 54-57.
 • Slikarstvo civilne družbe . - V: Likovne besede, 1990, št. 12/13, str. 99-103. Ilustr. Razlaga oljne slike »Skušnjave svetega Antona« Rudija Španzla in njegovega slikarskega ustvarjanja.
 • Slovenska politična emigracija v Argentini in eksodus . - V: Glasnik Slovenske matice, 5/1990, št. 1/2, str. 33-44.
 • Slovenstvo in krščanstvo na razpotju našega časa . - V: Cerkev v sedanjem svetu, 24/1990, št. 3/4, str. 38-41.
 • Sprava temelji na križanju : kako vrniti Slovence h kulturi . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 19, str. 514-521. Ilustr.
 • Spremna beseda . - V: Pridi in poglej : [ božična zgodba ] , Kranj 1990, str. 18.
 • Stopnja povojne slovenske zavesti : kako vrniti Slovence h kulturi . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 18, str. 459-462.
 • Stremeti k suverenosti in k emancipaciji človeku ne zadošča : kako vrniti Slovence h kulturi . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 14, str. 161-166.
 • Svet, kakor je, je lep, blag in odrešen : kako vrniti Slovence h kulturi . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 15, str. 237-241. V čem so si kipi Valvasorja, Prešerna in Cankarja različni : kako vrniti Slovence h kulturi . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 20, str. 569-576. Ilustr. O kiparskih stvaritvah Janeza Boljke.
 • Velikonočna meditacija . - V: Družina, 41/1990, št. 14/15, str. 13.
 • Vera in politika : vprašanje usmeritve današnjega slovenskega kristjana . - V: Celovški zvon, 8/1990, št. 27, str. 35-45.
 • Vojna, sovraštvo, zaničevanje : kako Slovence vrniti h kulturi .- V: Srce in oko, 2/1990, št. 13, str. 103-107.
 • Vprašanje današnje slovenske cerkvene umetnosti . - V: Srce in oko, 2/1990, št. 22, str. 724-729.
 • Vrnimo slovenskemu krščanstvu krščansko filozofijo . - V: Tretji dan, 20/1990, št. 3, str. 8.
 • Zorenje za Novo zemljo . - V: Družina, 39/1990, št. 4, str. 6. Razmišljanje ob obisku cerkva v Franciji. Življenje na Krasu . - V: Pozdrav iz KS Štanjel, 1990, št. 3, str. 10.

Č

 • Oder 57: ideologija i politika / prev. Marija Mitrović. - V: Scena (Novi Sad), 1990, št. 2/3, str. 239-249. Odlomek.
 • Pjesma u maskama : (pokušaj razumjevanja nove Šalamunove poezije) / prev. Boris Gregorić. - V: Quorum ( Zagreb), 1990, št. 5/6, str. 22-30.

E

 • Kermauner , Taras – avtor, Nedolžnost kot resnica in program nove slovenske umetnosti, Tretji dan. - ISSN 1318-1238. - 20, št. 4 (1991), str. 5-6Ilustr., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek
 • Kermauner , Taras - avtor, Slovenska politična emigracija (SPE) in kultura : idejno vrednostne osnove in orientacije, Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. 39, #št. #11 (8.6.1990), str. 324-325. 39, #št. #12 (22.6.1990), št.12 (22.VI.1990), str. 358-359. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek

1989

A

 • Pisma slovenskemu prijatelju / soavtor Matjaž Kmecl. - Celovec : Drava, 1989. - 237 str. ; 19 cm. Spremna beseda / Milan Meden: str. 237.
 • Pisma srbskemu prijatelju . - Celovec : Drava, 1989. - 326 str. ; 19 cm.

C

 • Blago skladje zemlje in neba : kako Slovence vrniti h kulturi . - V: Srce in oko, 1989, št. 7, str. 460-464.
 • Cesar Janez . - V: Majcnov zbornik, Maribor 1990, str. 112-143.
 • Herodes Magnus . - V: Likovne besede, 1989, št. 10/11, str. 19-20. Ilustr. O slikarskem ustvarjanju Paula Gaugina, Vincenta van Gogha in Franca Zupeta-Krištofa.
 • Milenarizem . - V: Dialogi, 25/1989, št. 5/6, str. 70-75; št. 7/8/9, str. 62-68.
 • Mojih tucat besed . - V: Srce in oko, 1989, št. 6, str. 364.
 • Mrakovo mesto v slovenski kulturi : poskus sintetične študije o Ivanu Mraku s posebnim ozirom na témo osebe, vere, ustanove, Boga . - V: [Dva tisoč] 2000, 1989, št. 46/47, str. 86-147.
 • Nekaj opomb k Reviji 2000 . - V: Dnevnik, 37/1989, št. 170, str. 14.
 • O gentilizmu in še kaj . - V: Dialogi, 25/1989, št. 10/11, str. 76-82; št. 12, str. 53-61. Nadaljevanje v l. 1990.
 • O treh držah na Slovenskem . - V: Kristjanova obzorja, 4/1989, št. 2, str. 125-136.
 • Odgovor na anketo o SPE . - V: Mladina, 1989, št. 6, str. 29-35. O slovenski politični emigraciji.
 • Pesmi Valentina Staniča . - V: Oznanjenje, 8/1989, str. 43-53.
 • Poezija Alberta Miklavca . - V: Oznanjenje, 8/1989, str. 35-42.
 • Pogum . - V: Trnovo : glasilo župnije Trnovo, 1989, št. 7.
 • Pogum kristjana v civilni družbi . - V: Prelomni časi, Ljubljana 1989, str. 125-159.
 • Pohvala meščanstvu : kako Slovence vrniti h kulturi . - V:Srce in oko, 1989, št. 6, str. 399-402.
 • Pomen slovenske književnosti za slovenski narod . - V: Dom in svet : zbornik, 1989, str. 214-225.
 • Pot k novim vrednotam : kako Slovence vrniti h kulturi . - V: Srce in oko, 1989, št. 9, str. 589-592+597.
 • Potrebna je obnova aristokratizma : kako Slovence vrniti h kulturi . - V:Srce in oko, 1989, št. 8, str. 521-525.
 • Programsko analitične osnove slovenske nacionalne države in civilne družbe . - V: Gorenjski glas, 42/1989, št. 31, str. 20-21; št. 36, str. 20-21; št. 42, str. 20.
 • Različne oblike meščanstva : kako Slovence vrniti h kulturi . - V: Srce in oko, 1989, št. 12, str. 54-57.
 • Slikarstvo Petra Reharja . - V: Kristjanova obzorja, 4/1989, št. 1, str. 47-49.
 • Slovenska literatura in religiozno izkustvo . - V: Celovški zvon, 7/1989, št. 25, str. 9-17.
 • Spomini na revijo Most . - V: Most (Trst), 1989, št. 79/80, str. 30-37.
 • Spremna beseda / soavtor Anton Trstenjak. - V: Ivan Mešiček: Temelji humanistične etike : esej posvečen 40-letnici osvoboditve Slovenije in 20-letnici II. vatikanskega cerkvenega zbora, Maribor 1989, str. 302-308.
 • Srečanja in razhajanja : dialog o (raz)ločevanju . - V: Dialogi, 25/1989, št. 1/2, str. 65-73; št. 3/4, str. 88-92. Nadaljevanje iz l. 1988.
 • Španzlova učna ura : kako Slovence vrniti h kulturi . - V: Srce in oko, 1989, št. 5, str. 317-321. Ustvarjanje močne - duhovno telesne - osebe . - V: Srce in oko, 1989, št. 10, str. 661-665.
 • [Uvodna študija] . - V: Marko Ivan Rupnik: 26. septembra - 7. oktobra 1989, Gorica 1989, str. 5-9. Besedilo v slovenščini in italijanščini.
 • Verska dramatika Stanka Majcna : analiza rokopisne drame »Brez sveče« . - V: Naši razgledi, 38/1989, št. 7, str. 198-199.
 • Vpliv francoske in oktobrske revolucije na slovensko zavest, posebej skozi dramatiko . - V: Naši razgledi, 38/1989, št. 10, str. 294-295.
 • Zorenje za Novo zemljo : Tri pisma Tarasa Kermaunerja . - V: Družina, 38/1989, št. 47, str. 6, št. 48, str. 6, št. 49/50, str. 11 Razmišljanje ob obisku cerkva v Franciji (Parizu), v Italiji in v Avstriji (Gradcu).

 Č

 • What are »political theatre« and »political drama«? /prev. Richard Williams. - V: Scena (English issue, Novi Sad), 1989, št. 12, str. 99-117.

 

E

 • Kermauner , Taras – avtor, Vladimir Bartol : predhodnik današnje slovenske moderne literature, Primorska srečanja. - ISSN 0350-5723. - 13, št.91/92 (1989), str.146-156; št.[93/94!]95/96 (1989), str.254-261; št.95/96 (1989), str.352-362. // Bartol, Vladimir, analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.01 - Izvirni znanstveni članek
 • Kermauner , Taras – avtor, Križev pot : križev pot Marte Kunaverjeve, Tretji dan. - ISSN 1318-1238. - 18, #št. #7 (1989), str. 18-19Ilustr., analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.25 - Drugi članki ali sestavki
 • Kermauner , Taras – avtor, Zlati nauk zgodovine, Maske. - ISSN 0352-7913. - #Št. #12 (1988/89), str. 41-55. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.01 - Izvirni znanstveni članek

1988

 

A

 • Iskanje Boga : predavanja o poti k Bogu . - Maribor [i.e. Jarenina] : Oznanjenje, župnijski urad, 1988. - 186 str. ; 19 cm.
 • Slovenska dramatika dvajsetih let : gradivo za sociologijo slovenstva. Del 1 . - Ljubljana : Slovenski gledališki in filmski muzej, 1988. - 245 str. ; 24 cm Imenski register sastavila Ajda Kermauner. - Knjige Tarasa Kermaunerja o slovenski dramatiki: str. 245.
 • Vračanje mita v sodobni slovenski dramatiki . - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1988. - 260 str. ; 24 cm. - (Zbirka Znanstveni tisk) Spremne besede: str. 241-249. - Kazalo / sestavila Ajda Kermauner.

 

C

 • Ateizacija svetega . - V: Celovški zvon, 6/1988, št. 21, str. 9-20.
 • Bulatoviću se ne čudim več . - V: Dnevnik, 37/1988, št. 38, str. 11-12. K članku v Politiki 21. 1. 1988.
 • Hudič ni presežena tema : ob Rožančevi drami Prizori s hudičem . - V: [Dva tisoč] 2000, 1988, št. 42/43, str. 83-120.
 • Identifikacija . - V: Dnevnik, 37/1988, št. 215, str. 11-12.
 • Krščanstvo, civilna družba in slovenstvo . - V: Tretji dan, 17/1988, št. 9/10, str. 2-6.
 • Model nekrščanskega klerikalizma : ob Poniževi drami Škof Tomaž Hren . - V: [Dva tisoč] 2000, 1988, št. 40/41, str. 96-143.
 • Narod in/ali nacija : odgovor Milanu Medenu : prvo pismo . - V: Dnevnik, 37/1988, št. 342, str. 11-12.
 • OHO -ju : gradivo za zgodovinopisje. - V: Dialogi, 24/1988, št. 7/8/9, str. 126-132; št. 10/11, str. 101-108. Referat za spominsko delovni teden v Kranju, posvečen OHO-ju.
 • Onkraj palimpsestov . - V: Nova revija, 7/1988, št. 73/74, str. 749-764; št. 75/76, str. 1036-1052.
 • Pisma Matjažu Kmeclu (sedem pisem). - V: Dnevnik, 37/1988, št. 130, str. 12-14, št. 144, str. 12-14, št. 158, str. 12-14, št. 172, str. 12-14, št. 185, str. 12-14, št. 205, str. 12-14, št. 219, str. 12-14.
 • Požigalci in zažgani : (ob Remčevi drami Škofovski kres) . - V: [Dva tisoč] 2000, 1988, št. 44/45, str. 165-209.
 • Predrojstvo kot nerazločljivo dno palimpsestov : ob Muckovi poeziji . - V: Dialogi, 24/1988, št. 7/8/9, str. 101-108.
 • Razmišljanje ob Zajčevi Medeji . - V: Gledališki list SLG Celje, 1988/89, št. 2, str. 6-12.
 • Slovenija med Srednjo Evropo in Balkanom . - V: Dnevnik, 37/1988, št. 126, str. 11-12; št. 133, str. 12.
 • Sodobne slovenske literarne revije . - V: Dom in svet, 1988, str. 214-223.
 • Solze radosti bi mogle postati solze obupa : Slovenija in slovenstvo teh vročih dni . - V: Dnevnik, 37/1988, št. 227, str. 20-21.
 • Srečanja in razhajanja : dialog o (raz)ločevanju . - V: Dialogi, 24/1988, št. 1/2, str. 49-56; 5/6, str. 60-76; št. 10/11, str. 84-101; št. 12, str. 59-69. Nadaljevanje v l. 1989.

 

Č

 • Dijalog o razlikovanju / prev. Miljenka Vitezović. - V: Književnost (Beograd), 1988, knj. 86, št. 1/2, str. 55-62; št. 3, str. 279-295; št. 4/5, str. 514-582. Nadaljevanje iz l. 1987.
 • Sakralnii postmodernizm Laibahkunsta . - V: Beseda : religiozno filozofskii žurnal (Leningrad-Paris), 1988, št. 7, str. 112-134.
 • Über die notwendige Proskynesis / prev. Fabjan Hafner. - V: Manuskripte (Gradec), 1988, št. 101/102, str. 40-42.
 • Ustrajati, unatoč svemu : (uz Zupanov Menuet za gitaru) / prev. Tatjana Detiček-Vujasinović. - V: Vitomil Zupan: Menuet za gitaru, Banja Luka 1988, str. 429-440. Spremna beseda.

1987

A

 • Obločnica, ki se rojeva / soavtor Ivan Mrak. - Maribor : Obzorja, 1987. - 142 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 93)

C

 • Božičeva Španska kraljica . - V: Maske, 1987, št. 6/7, str. 79-86.
 • Delež slovenske dramatike v Mestnem gledališču . - V: MGL : Mestno gledališče ljubljansko : [ 1951-1986 ] , Ljubljana 1987, str. 90-93.
 • Dialog o (raz)ločevanju . - V: Nova revija, 6/1987, št. 63/64, str. 1263-1297.
 • Janežičeva poezija . - V: Oznanjenje, 1987, str. 21-29. O Stanku Janežiču.
 • Kam iz sivila vsakdanjosti? - V: Dialogi, 23/1987, št. 11/12, str. 68-76.
 • Kocbekov dar ob 70 -letnici. - V: Nova revija, 6/1987, št. 61/62, str. 974-975. Natis članka iz l. 1974, ki ga glasilo slovenskih založb Knjiga takrat ni smelo objaviti.
 • More živeti človek zgolj iz sovraštva? - V: Borec, 39/1987, št. 10, str. 694-703. Ob romanu Vladimirja Kavčiča Ne vračaj se sam.
 • NSK : predavanje v Trstu, predpomlad 1986 . - V: Nova revija, 6/1987, št. 61/62, str. 762-773.
 • O različnih literarnih pristopih k medvojnemu času = Sui diversi contributi letterari riguardanti il tempo di guerra . - V: Most (Trst), 1987, št. 75/76, str. 45-54. Predavanje v Trstu 12. 1. 1986. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Ob smrti Ivana Mraka . - V: Celovški zvon, 5/1987, št. 15, str. 58-61.
 • Odstopna izjava (l. 1968) . - V:Nova revija, 6/1987, št. 63/64, str. 1299-1301. Odstopna izjava DSP - Komisiji za dodelitev Nagrade mesta Ljubljana. Pisma z roba. - V: Dnevnik, 36/1987, št. 124 - št. 255. Izhajalo vsak teden, skupaj osemnajst pisem. Večina jih nosi podnaslov Prvo, drugo itd. pismo - srbskemu prijatelju. - O Slovencih in Jugoslaviji.
 • Pregljeva poezija . - V: Oznanjenje, 1987, str. 45-52.
 • Pričevanka o skojevcu našega duha Tarasu Kermaunerju / zapisal Miroslav Slana-Miros. - V: Dialogi, 23/1987, št. 4, str. 56-61; št. 5/6, str. 71-74. Intervju.
 • Prostor, ki gosti : iz kataloga k razstavi »Svetozar Križaj, arhitekt« v Pilonovi galeriji v Ajdovščini . - V: Arhitektov bilten, 1987, št. 87/88, str. 34-35.
 • Rdeče kot krščansko in civilno : Ivanu Mraku - mojemu učitelju - za osemdesetletnico. - V: [Dva tisoč] 2000, 1987, št. 33/34, str. 63-93. O Mrakovi in povojni slovenski dramatiki.
 • Svetotvorna poezija . - V: Kocbekov zbornik, Maribor 1987, str. 215-255. V zbirki Znamenja.

 Č

 • Dialog o razlikovanju / prev. Milan Djordjević. - V: Književnost (Beograd), 1987, knj. 85, št. 7/8, str. 1176-1181; št. 9, str. 1422-1428; št. 10, str. 1628-1638; št. 11, str. 1859-1864; št. 12, str. 1998-2004. O jugoslovanski književnosti 80-ih. - Nadaljevanje v št. 12 prev. Miljenka Vitezović. - Nadaljevanje v l. 1988.
 • Pisma sa ruba srpskom prijatelju . - V: Borba (Beograd), 1987, št. 175 - št. 177.

 E

 • Kermauner , Taras – avtor, Raznolika izpoved, Primorska srečanja. - ISSN 0350-5723. - 11, #št. #78 (1987), str. 602. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.19 - Recenzija, prikaz knjige, kritika
 • Kermauner , Taras – avtor, Ob Herkulu Narcis : Premišljanje ob Grudnovi pesniški zbirki Narcis, Primorska srečanja. - ISSN 0350-5723. - 11, #št. #78 (1987), str. 560-564. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.19 - Recenzija, prikaz knjige, kritika

1986

A

 • Med hlapčevstvom in samobitnostjo : sociološko politološka analiza slovenstva vslovenski dramatiki. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ; Ljubljana : ADIT, 1986. - 270 str. ; 19 cm. - (Slovenica) Kazalo / Ajda Kermauner.
 • Med prijatelji, med sovražniki : novi dnevnik 1982. Del 1 . - Murska Sobota : Pomurska založba, 1986. - 471 str. ; 21 cm. - (Domača književnost)
 • Podivjani in zblojeni . - Celje : Slovensko ljudsko gledališče, 1986. - [32] str. ; 22 cm. O: Samorastneži, Feri Lainšček [gledališki list]. - Avtor naveden na koncu besedila.

C

 • Božičeva Španska kraljica. - V: Gledališki list MGL, 36/1986/86, št. 7, str. [3-8].
 • Breda Jontes: Projekt Gea . - V: Likovne besede, 1986, št. 2, str. 14-16.
 • Današnja slovenska dramatika . - V: Maske, 1986, št. 3, str. 26-40; št. 4, str. 64-85.
 • Drama o lumpenrevoluciji . - V: Most (Trst), 1986, št. 73/74, str. 60-92. Riassunto. Predavanje 13. 1. 1986 v Peterlinovi dvorani v Trstu.
 • Ivan Mrak - Obločnica, ki se rojeva. - V: Dialogi, 22/1986, št. 3/5, str. 153-183.
 • Iz zgodovine slovenske kulturne revialistike III . - V: Nova revija, 5/1986, št. 48/49, str. 627-638; št. 50/51, str. 1010-1018; št. 52/53, str. 1338-1344; št. 54/56, str. 1700-1720.
 • Kras kot duhovno -arhitektonski prostor = Il Carso come spazio spirituale-architettonico / prev. Sergij Šlenc. - V: Arhitektov bilten, 1986, št. 83/84, str. 28-34. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Miran Jarc - Ognjeni zmaj . - V: Dialogi, 22/1986, št. 6/7, str. 100-111.
 • O literarnem upodabljanju zgodovine . - V:Borec, 38/1986, št. 8/9, str. 386-394.
 • Pogovor / zapisal T. Kermauner. - V: Maske, 1986, št. 4, str. 3-20. Intervju z Ivanom Mrakom.
 • Prostor, ki gosti : [ predstavitveno besedilo ] . - V: Svetozar Križaj: Svetozar Križaj, arhitekt : razstava, Ajdovščina 1986, str. [21-40]. Besedilo v slovenščini, angleščini in italijanščini.
 • Predpalimpsesti . - V: Nova revija, 5/1986, št. 50/51, str. 957-963; št. 52/53, str. 1309-1324.
 • Ribolov, ne lov na ljudi . - V:Gledališki list SLG Celje, 1986/87, št. 5, str. 8-18. Tone Partljič: Ščuka, da te kap.
 • Spremna beseda . - V: Marko Elsner Grošelj: Smeh konj, Ljubljana 1986, str. 89-98.
 • Uničevanje palimpsestov . - V: Nova revija, 5/1986, št. 46/47, str. 274-291. O sodobni slovenski poeziji.
 • Zato pesnik v ubožnem času . - V: Nova revija, 5/1986, št. 45, str. 128-133.

 

Č

 • Lumpenrivoluzione . - V: Most (Trst), 1986, št. 73/74, str. 93-107. Povzetek predavanja 13.1.1986 v Peterlinovi dvorani v Trstu.
 • Prostor koji gosti / prev. Milan Djordjević. - V: Književne novine (Beograd), 1986, št. 704. O pogledih Svetozarja Križaja na problem bivanjskega okolja.
 • Sociološke napomene o pozorišnoj režiji . - V: Savremena drama i pozorište u Sloveniji / prev. Gojko Janjušević, Novi Sad 1986, str. 170-179.
 • Zato pesnici u oskudnom vremenu / prev. Miroslav Slavko Pešić. - V: Koraci (Kragujevac), 1986, št. 11/12, str. 658-668.

D

 • Pučnik, Jože: Članki in spomini : (napisani za Revijo 57, Perspektive in Novo revijo) / uredila Taras Kermauner in Veno Taufer. - Maribor : Obzorja, 1986. - 245 str. ; 19 cm. - (Znamenja ; 87)

1985

C

 • Aristofan in politična drama . - V: Problemi, 23/1985, št. 8, str. 135-152; št. 12, str. 78-94.
 • Demonija razkroja in odrešitev . - V:[Dva tisoč] 2000, 1985, št. 29/30, str. 27-37. O dramatiki Ivana Mraka.
 • Jože Haložan: Vera . - V: Oznanjenje, 1985, str. 90-91.
 • Kraljeve freske na Primorskem s posebnim ozirom na avbersko cerkev . - V: Most (Trst), 1985, št. 71/72, str. 81-94. Gli affreschi di Kralj in Alcune chiese del Carso (Riassunto), str. 91-94..
 • Kultura in vera . - V: Župnija Trnovo : [ 1785-1985 ] , Ljubljana 1985.
 • Kultura in vera : iskanje njune sodoločljivosti . - V: Tretji dan, 15/1985/86, št. 1 - št. 5.
 • Ljubezen mater je presegla pravico moža : (prolegomena za razumevanje Preglja, še posebej Plebanusa Joannesa) . - V: Ivan Pregelj: Plebanus Joannes, Maribor 1985, str. 181-303.
 • [ Predgovor ] . - V: Aleksander Sašo Jarc: Aleksander Sašo Jarc, s. n. 1985. Razstavni katalog. - Besedilo tudi v angleščini.
 • Med strahom in pogumom : (vprašanje strahu v novejši slovenski literaturi) . - V: Strah in ljubezen : [ zbornik predavanj s teološkega tečaja o aktualnih temah za študente in izobražence 1984/85 ] , Ljubljana 1985, str. 32-49.
 • O delu in delavstvu v slovenski literaturi, tokrat brez rožnate histerije : sociološka in politološka analiza . - V:Nova revija, 4/1985, št. 33/34, str. 65-73.
 • Ob dramah Toneta Partljiča . - V: Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak ; Rdeče in sinje med drevjem, Maribor 1985, str. 115-150.
 • Palimpsesti spregovorijo . - V:Nova revija, 4/1985, št. 39/40, str. 805-813.O poeziji Nika Grafenauerja.
 • Podučen pogovor o nekaterih občenarodnih - predvsem jezikovnih - rečeh. - V:Nova revija, 4/1985, št. 37/38, str. 633-644; št. 39/40, str. 886-901.
 • Poezija, Prešeren in Bog . - V: Tretji dan, 14/1985/86, št. 9, str. 2-4; št. 10, str. 2-3.
 • Portret Krištofa Zupeta . - V: Likovne besede, 1985, št. 1, str. 24-25.
 • Razmišljanja ob uprizoritvi . - V:Gledališki list DPD Svoboda Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica 1985, str. 9-10. Vladimir Levstik: Kastelka, režiser Branko Gombač.
 • Slikarstvo kot molitev . - V: Tretji dan, 14/1985/86, št. 1, str. 6-7.
 • Tehtne osvetlitve : nova slovenska dramatika . - V: Večer, 41/1985, št. 247, str. 4.
 • Telesno narečje palimpsestov . - V: Nova revija, 4/1985, št. 43/44, str. 1435-1455.
 • Tema despota v povojni slovenski dramatiki . - V:Most (Trst), 1985, št. 71/72, str. 125-142. Riassunto.
 • Ustvarjalne dileme . - V:Naši razgledi, 34/1985, št. 3, str. 76-77.
 • V čem sta »politično gledališče« in »politična dramatika« politična? - V: Nova revija, 4/1985, št. 35/36, str. 387-404.
 • Žalostinke iz palimpsestov : (ob Snojevi pesniški zbirki Žalostinke za očetom in očetnjavo) . - V: Nova revija, 4/1985, št. 41/42, str. 1110-1121.

Č

 • Ironično putovanje zaigranog čovjeka . - V: Vitomil Zupan: Putovanje na kraj proljeća, Zagreb 1985, str. 185-202.
 • Naša savremena književnost in književna tradicija / prev. Dragomir Kostić. - V: Stremljenja (Priština), 1985, št. 3, str. 84-88.
 • Poslednji susret ili susret sa Dušanom Kermaunerom / prev. Milan Đorđević. - V: Književnost (Beograd), 1985, knj. 80, št. 1/2, str. 37-54; št. 3, str. 410-419; št. 4, str. 616-625; št. 5/6, str. 988-993; knj. 81, št. 7/8, str. 1349-1363; št. 9/10, str. 1678-1682; št. 11, str. 1908-1914; št. 12, str. 2097-2105. Od nadaljevanja v št. 3. naslov Poslednji susret.
 • Şzatan sie bawi : (o stzuce Diabel na Wydziale Filozoficznym Brešana) . - V: Gledališki list Teatr satyry, Krakow 1985, str. 1-6.
 • Ustrajati, unatoč svemu . - V: Vitomil Zupan: Menuet za gitaru, Zagreb 1985, str. 423-435.

1984

A

 • Sreča in gnus ali Kako kritično razumeti nastanek osebnosti / [spremno besedo napisal Vasja Predan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1984. - 553 str. ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga) Sreča in gnus ali Taras par lui meme / Vasja Predan: str. 543-555.

 C

 • B í j ga raje z ostro besedo … - V: Večer, 40/1984, št. 252, str. 8.
 • Hardcore ali kako trde lupine imajo naša srca? - V: Nova revija, 3/1984, št. 26/27, str. 3134-3138. Mira Mihelič: Veverica ne more umreti, Šentjakobsko gledališče; Goran Gluvič in Matjaž Zupančič: Hardcore, Glej.
 • »Hotel je drugo razumeti, in razumel je«. - V: Tednik, 37/1984, št. 50, str. 5. O Antonu Slodnjaku.
 • Je res, kar je res? - V: Dimitrij Rupel: Pošljite za naslovnikom ; Job, Maribor 1984, str. 153-169.
 • Kaj je socialistična kulturna politika? - V: Nova revija, 3/1984, št. 26/27, str. 3074-3086; št. 28/29, str. 3299-3315. Komentar h Kavčičevim tezam ; Komentar k Šetinčevim tezam.
 • Ko govorimo o krizi morale, moramo vedeti, o krizi čigave morale govorimo! - V: Dnevnik, 33/1984, št. 295, str. 10-11.
 • Naša sodobna književnost in njena tradicija . - V: Naši razgledi, 33/1984, št. 23, str. 681-682.
 • Ne mir ne klavska vojna .- V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1984/85, št. 7, str. 97-103. O drami Dominika Smoleta Igra za igro.
 • Odgovori Pavletu Bračku . - V: Nova revija, 3/1984, št. 24/25, str. 2845-2854.
 • Osnovna dilema poezije v zadnjem četrtstoletju tega tisočletja . - V: [Tretje] III. srečanje slovenskih pesnikov, Kranj 1984, stolpec 20-30.
 • Podoba naše (bližnje) prihodnosti . - V: Nova revija, 3/1984, št. 21, str. 2370-2371. N. Williams: Razredni sovražnik, Mladinsko gledališče, režiser Veno Taufer.
 • Pojasnila k štirim trditvam . - V: Delo, 26/1984, št. 137, str. 8. K članku Andreja Kirna in Lea Šešerka o Novi reviji.
 • Poželjivo telo, očiščujoči samozažig : predavanje v Trstu leta 1979 . - V: Nova revija, 3/1984, št. 22/23, str. 2457-2472. O poeziji Franceta Balantiča.
 • Prednosti in nasledki uživanja : ob Rojasovi drami Celestina . - V: Gledališki list SNG Drama Mb., 1984/85, št. 2, str. 36-45. Fernando de Rojas: Celestina.
 • Pregljev pogled v človeka : (fragmenti) . - V: [Dva tisoč] 2000, 1984, št. 27/28, str. 87-128.
 • Pustimo sovraštvo in klevetanje, poskušajmo razumeti . - V: Nova revija, 3/1984, št. 30, str. 3516-3526.
 • Regionalno in univerzalno v literaturi . - V: Naši razgledi, 33/1984, št. 20, str. 581.
 • Resnica izpod tople grede . - V: Nova revija, 3/1984, št. 31/32, str. 3655-3670. O sociološko-ideološki plati Rožančevih dram Stavba in Topla greda.
 • Risbe Janka Kastelica . - V: Razstavni katalog, 1984.
 • Sodobna poezija - Prešernova poezija. - V: Nova revija, 3/1984, št. 24/25, str. 2705-2715.
 • Sonce zahaja . - V: Gledališki list SNG Drama Mb., 39/1984/85, št. 6, str. 112-113. O drami Michela de Ghelderoda Sonce zahaja.
 • Spremna beseda . - V: France Filipič: Večna igra, Maribor 1984, str. 80-104.
 • Svet kot nagnetena in neblaga moč : o slikarstvu Cveta Zlateta .- V: Razstavni katalog, 1984, str 3-4.
 • Zadnja stopnja ludizma? : (ob Filipčičevi drami File - baron Münchausen). - V: Problemi, 22/1984, št. 9/11, str. 112-122. O Emilu Filipčiču.

 

Č

 • Hipermoderna režija i ludizam / prev. Gojko Janjušević. - V: Pozorište (Novi Sad), 1984, št. 3/4, str. 172-181.
 • Iz zapretanih raka ... ispisan palimpsest / prev. Pavle Rak. - V: Delo (Beograd), 1984, št. 4, str. 148-164; št. 5, str. 117-138. O pesniški zbirki Nika Grafenauerja Palimpsesti.
 • Izbor iz kritika / soavtorja France Bernik in Franc Zadravec. - V: Ivan Cankar: Kuća Marije Pomoćnice, Sarajevo 1984, str. 183-194.
 • Izmedju nemoći i fascinacije : o prozi Rudija Šelige . - V: Gradina (Niš), 1984, št. 7, str. 86-102.
 • Novi dnevnik / prev. Pavle Rak. - V: Književnost ( Beograd), 1984, knj. 77, št. 1, str. 63-79; št. 2/3, str. 365-380; št. 4/5, str. 660-680; knj. 78, št. 6/7, str. 990-1008; št. 8/9, str. 1428-1442; št. 10, str. 1655-1666.
 • Osnovne dileme poezije u poslednjih dvadeset i pet godina našeg milenijuma / prev. J. Martinović. - V: Simpozijum o jugoslovenskoj poeziji, Sarajevo 1984, str. 61-67.
 • Problematizacija (nužnog) ubistva / prev. Dejan Poznanović. - V: Delo ( Beograd), 1984, št. 11/12, str. 135-161. Edvard Kocbek: Strah in pogum.
 • Vito Taufer: »Klasni neprijatelj« . - V: Književna reč (Beograd) 1984, št. 238 - št. 240.
 • Základná dilema poézie posledného štvrtstoročia tohto milénia / prev. Mária Myjavcová. - V: Nový život ( Novi Sad), 1984, št. 5, str. 354-361.

E

 • Taras Kermauner : Črtomirke, Ogledi in pogledi / Aleš Berger. - ljubljana : Mestno gledališče ljubljanasko, 1984. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; 93). - Str. 115-116. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.19 - Recenzija, prikaz knjige, kritika

1983

A

 • Drama, gledališče in družba : sociološka analiza literarnih ideologij v slovenski dramatiki . - V Ljubljani : Slovenska matica, 1983. - 284 str. ; 23 cm. - (Razprave in eseji ; 26)

B

 • Mala odisejada slovenskog intelektualca / prev. Nadežda Čačinovič-Puhovski. - Zagreb : Liber, 1983. - 176 str. ; 20 cm. - (Razlog ; 99)

C

 • Beg skozi zaprta vrata . - V: Nova revija, 2/1983, št. 10/11, str. 1205-1206. O drami Dominika Smoleta Zlata čeveljčka.
 • Bolj ko bo Cerkev krščansko ljubezenska, bolj bo kulturno oznanjevalna . - V: Cerkev v sedanjem svetu, 17/1983, št. 11/12, str. 172-174.
 • Deklasirančev krik . - V: Miroslav Slana: Proletarec, Maribor 1981 [i.e. 1983], str. 493-505.
 • Evropski socializem in jugoslovanski komunizem = Socialismo europeo e comunismo jugoslavo . - V: Most (Trst), 1983, št. 67/68, str. 234-251. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Evropski socializem in jugoslovanski komunizem ob primerih Henrika Tume, Dušana Kermaunerja in Edvarda Kardelja = Socializmo europeo e comunismo jugoslavo attraverso le vicende di Henrik Tuma, Dušan Kermauner, EdvardKardelj. - V: Most (Trst), 1983, št. 65/66, str. 30-47. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Iz zatisnjenih grobov … izpisan palimpsest . - V: Nova revija, 2/1983, št. 10/11, str. 1076-1096. O poeziji Nika Grafenauerja.
 • Kako bi mogla biti režija literaturi pravična? - V: Teden slovenske drame ´83 = Gledališki list / Prešernovo gledališče Kranj, 1982/83, str. 32-37.
 • Ljubezen za nič kot izstop iz kroga menjav : (filozofska in estetološka razprava o osrednji izmed Pirjevčevih kategorij) . - V: [Dva tisoč] 2000, 1983, št. 25/26, str. 31-40.
 • Poenotujoča jedra v okviru lumpenbirokratske strategije . - V: Nova revija, 2/1983, št. 19/20, str. 2187-2195. Šolska »skupna programska jedra«.
 • Prednost namenjati resnični ustvarjalnosti v kulturi . - V: Nova revija, 2/1983, št. 19/20, str. 2016-2025.
 • Prednosti izdajalstva . - V: Večer, 39/1983, št. 247.
 • Problematizacija (nujnega) umora . - V: [Dva tisoč] 2000, 1983, št. 23/24, str. 1-48. O Kocbekovi knjigi Strah in pogum.
 • Razkrinkavanje posvečenih gibanj . - V: Večer, 39/1983, št. 302, str. 12. O slovenski kulturi.
 • [ Richard B. Sheridan: Šola za obrekovanje ] . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1983/84, št. 3, str. 50-51.
 • Slovenščina ali vindišarstvo . - V: Nova revija, 2/1983, št. 17/18, str. 1967-1979.
 • Spomenik lastnim koristim . - V: Gledališki list Prešernovega gledališča Kranj, 1983/84, str. 4-18.
 • Šest modelov družbe v Bratih Karamazovih . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1983/84, št. 4, str. 79-83. F. M. Dostojevski.
 • Teza o levici in desnici . - V:Nova revija, 2/1983, št. 13/14, str. 1502-1505.
 • X + ( - ) = ? : premišljevanje ob mlajši slovenski poeziji . - V: Nova revija, 2/1983, št. 13/14, str. 1470-1489; št. 15/16, str. 1690-1702.

 Č

 • Novi dnevnik / prev. Pavle Rak. - V: Književnost (Beograd), 1983, knj. 75, št. 1/2, str. 74-106; št. 3/4, str. 455-485, št. 5, str. 772-779; knj. 76, št. 6/7, str. 1029-1059; št. 8/9, str. 1355-1387, št. 10/11, str. 1717-1748, št. 12, str. 1999-2021. Zadnji dve nadaljevanji prevedel Boris A. Novak.
 • Osnovna dilema poezije / prev. Tatjana Bajić. - V: Književna reč (Beograd), 1983, št. 220.
 • Poezija megu sonot i realnosta . - V:Nova Makedonija, 1983, št. 13195.
 • Self-portraits / prev. Margaret Davis. - V: Le livre slovene, 21/1983, št. 3/4, str. 17-22.
 • Slika i žudnja nad zbirkom pesama »Labrador« Kajetana Koviča . - V:Gradina (Niš), 1983, št. 7, str. 73-84.

1982

A

 • Družbena razveza : sociološko in etično naravnani eseji o povojni slovenski prozi . - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1982. - 557 str. ; 21 cm. Imensko kazalo. - Stvarno kazalo. - Na ovoju zapis o delu.

C

 • Ali je današnji človek sprejemljiv za kulturo? - V: Cerkev v sedanjem svetu, 16/1982, št. 9/10, str. 130-131.
 • Ali je Kosovelova religiozna, etična, socialna drža še zavezljiva? = Cosa rappresenta oggi per noi la posizione religiosa, etica, sociale di Kosovel? - V: Most (Trst), 1982, št. 63/64, str. 210-237. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Hudič se zabava : prva tri poglavja iz študije o Brešanovi drami Hudič na filozofski fakulteti . - V: Gledališki list MGL, 1982/83, št. 1.
 • Iz brezna jezika v svit sveta . - V: Ivo Svetina: Bulbul, Ljubljana 1982, str. 129-156.
 • Job danes . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1982/83, št. 1, str. 12-15. Dimitrij Rupel: Job.
 • Kaj je s slovensko literaturo danes ali vprašanje postmodernizma . - V: Sodobnost, 30/1982, št. 5, str. 479-492.
 • Kako ravnati z domačimi zdomci? - V: Nova revija, 1/1982/83, št. 7/8, str. 873-882. O jugoslovanskih delavcih v Sloveniji.
 • Med nemočjo in fascinacijo : o Šeligovi literaturi . - V: Rudi Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler, Ljubljana 1982, str. 81-99.
 • Metodološki uvod v knjigo Cankarjeva dramatika . - V: Sodobnost, 30/1982, št. 1, str. 61-78; št. 2, str. 195-211; št. 3, str. 300-317.
 • Nisem stalinist, a tudi dekadent ne . - V: Nova revija, 1/1982/83, št. 1, str. 100-104.
 • Od kulturnega do idejnega boja : (štiri vprašanja in še katero) . - V: Nova revija, 1/1982/83, št. 2, str. 257-263.
 • Odgovornost in poezija . - V: Naši razgledi, 31/1982, št. 9, str. 262-263.
 • Odobravanje (?) Javorškovih stališč in njihova kritika . - V: Nova revija, 1/1982/83, št. 9, str. 1010-1014.
 • Odprto pismo Miodragu Bulatoviću . - V:Nova revija, 1/1982/83, št. 1, str. 121. O odnosu Miodraga Bulatovića do slovenskega jezika.
 • Razmišljanje dramaturga predstave . - V: Gledališki list Prešernovega gledališča v Kranju, 1982/83, str. 4-18. Ob Vošnjakovi drami Dr. Dragan.
 • Se črni ta noč le do jutra? - V: Nova revija, 1/1982/83, št. 3/4, str. 382-403. Branko Hofman: Noč do jutra.
 • Socializem pozna tudi kulake in gubernatorje . - V: Gledališki list SNG Drama Mb., 1982/83, št. 6, str. 80-92. Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak.
 • Srečanje z Dušanom Pirjevcem . - V: Pirjevčev zbornik, Maribor 1982, str. 9- [ 44 ] .
 • Stvar Jurija Trajbasa je … - V: 17. Borštnikovo srečanje '82, Maribor 1982, str. 54. Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa.
 • Šestakovščina . - V: Nova revija, 1/1982/83, št. 5/6, str. 537-542.
 • TV dialog v Štatenbergu . - V: Dialogi, 1982, št. 1, str. 33-39.
 • Usoda mojega rokopisa . - V: Nova revija, 1/1982/83, št. 7/8, str. 758-761. Štatenberg 1982.
 • Vprašanje (današnje) slovenske kulture . - V:Nova revija, 1/1982/83, št. 1, str. 87-92; št. 2, str. 232-236; št. 5/6, str. 571-582. Naslov v 3. nadaljevanju: Družba in nomadstvo.

Č

 • Crna komedija / prev. Miljenka Vitezović. - V: Scena (Novi Sad), 1982, knj. I, št. 2, str. 26-34. O drami Pavla Lužana Srebrne nitke.Društvo kao naduveni nanos / prev. Franci Zagoričnik. - V: Gradina (Niš), 1982, št. 2, str. 63-77. O delu Andreja Hienga Zakladi gospe Berte.
 • Istina zasljepljenosti - ubistvo /prev. Miljenka Vitezović. - V: Književna reč (Beograd), 1982, št. 186/187.
 • Klasik iz koga proizlazimo / prev. Milan Djordjević. - V: Književne novine ( Beograd), 1982, št. 639. O Miroslavu Krleži.
 • Napadačka književnost na redovnom liječničkom pregledu : (polemika u povodu Javoršekovih Opasnih veza) / prev. Franci Zagoričnik. - V: Oko ( Zagreb), 1982, št. 271 in št. 272.
 • Nečastivi se zabavlja / prev. Vlado Krušić. - V:Prolog ( Zagreb), 1982, št. 53/54, str. 71-83. O delu Iva Brešana Nečastivi na filozofskom fakultetu.
 • Od kulture do idejne borbe. - V: Politika (Beograd), 17. junij 1982. Polemika z Bojanom Štihom.
 • [ Odgovor na anketo ] . - V: Republika (Zagreb), 1982, št. 11, str. 135-136.
 • Relations between Tragedy in Europe and in Slovenia / prev. Velemir Gjurin. - V: Scena (English issue, Novi Sad), 1982, št. 6, str. 104-113.
 • That’s how a dreamer is finally caught / prev. George Goce Mitrevski. - V: Scena (English issue, Novi Sad), 1982, št. 5, str. 163-179. Drago Jančar: Disident Arnož.
 • »Univerzum nas režira time što nam je odredio osnovu: materialnost ...« . - V: Književne novine (Beograd), 1982, št. 641. Intervju.
 • »Zaštita je niže sredstvo ...« . - V:Gesta (Varaždin), 1982/83, št. 12/14, str. 173-178. Intervju.

 Č

 • Antigona i smrt : umorstvo / prev. Franci Zagoričnik. - V: Prolog (Zagreb), 1981, št. 50, str. 23-29.
 • Bidermajerski srpski intelektualac izmedju gradjanstva i feudalizma / prev. Gojko Janjušević. - V: Letopis Matice srbske (Novi Sad), 1981, knj. 428, št. 4, str. 539-557; knj. 428, št. 5, str. 674-704. O tragedijah in komedijah Jovana Sterije Popovića.
 • »Do izvesne mere svaka nova avantgarda destrujiše raniju ...« / prev. Franci Zagoričnik. - V: Književna reč ( Beograd), 1981, št. 163.
 • »Dobar intervju - rizikovanje« / prev. Milan Djordjević. - V: Književne novine ( Beograd), 1981, št. 635.
 • Dve slovenačke dečje knjige . - V: Detinjstvo ( Novi Sad), 1981, št. 4, str. 249. Saša Vegri [ Albina Vodopivec ] : Mama pravi, da v očkovi glavi, 1978; Miroslav Košuta: Zaseda za medveda, 1979.
 • Edvard Kocbek / prev. S. [ imeon ] Lazareanu. - V: Lumina (Panciova), 1981, št. 12, str. 870-871.
 • »Istrajati, uprkos svemu« / prev. Milan Djordjević. - V: Književne novine (Beograd), 1981, št. 632.
 • Izbor iz kritika . - V: Ivan Cankar: Kuća Marije Pomoćnice, Sarajevo 1981, str. 183-194. Skupaj s Francetom Bernikom in Francem Zadravcem.
 • Karakteri Krleževih meščana u Glembajevskom dramskom ciklusu . - V:Mogućnosti (Split), 1981, št. 2/3, str. 206-213.
 • »Literatura-kultura me je oduvek interesovala pre svega kao kriza« / prev. Franci Zagoričnik. - V: Književna reč (Beograd), 1981, št. 627 in št. 628.
 • Literatura i ideologija / prev. Dejan Poznanović. - V: Književna kritika (Beograd), 1981, št. 6, str. 46-53.
 • Meseci sa dnevnikom /prev. Nada Pakiž in Franci Zagoričnik. - V: Književnost (Beograd), 1981, knj. 71, št. 1, str. 96-133; št. 2, str. 272-298; št. 3, str. 505-533, št. 4, str. 741-764; št. 5/6, str. 991-1026; št. 7/8, str. 1363-1393; št. 9, str. 1688-1714. Nadaljevanje iz l. 1980.
 • Nesredjene mrvice prijateljstva : odlomak / prev. Franci Zagoričnik. - V: Književna reč ( Beograd), 1981, št. 165. O poeziji in kritiki.
 • Novak, Hofman, Šeligo, Hribar / prev. Milan Djordjević. - V: Književne novine ( Beograd), 1981, št. 638. Odgovor na anketo »Književno delo godine«.
 • Režiserima nagradu ili konopac? /prev. Franci Zagoričnik. - V: Književna reč (Beograd), 1981, št. 174 in št. 175. O sodobnem slovenskem gledališču.
 • Samoogovaračko odumiranje klase /prev. Pavle Rak. - V: Savremenik (Beograd), 1981, knj. 54, št. 10, str. 331-334. O romanu Svete Lukića »Vodeni cvetovi«.
 • Sveta Lukić: »Ogledi iz estetike«, Beograd, 1981 . - V: NIN (Beograd), 1981, št. 1615, str. 38.
 • Temelji i obzorja slovenačke kulture : Edvard Kocbek 1904 -1981 / prev. Milan Djordjević. - V: Književne novine ( Beograd), 1981, št. 636.
 • Treba ići u paleolit / prev. Marija Mitrović. - V: Detinjstvo (Novi Sad), 1981, št. 2, str. 97-99.

 1981

A

 • Cankarjeva dramatika . - Ljubljana : [samozaložba], 1979. - 301 str. ; 20 cm. O Cankarjevih dramahRomantične duše, Jakob Ruda, Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Hlapci, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Lepa Vida.
 • Zdrobljena zrcala . - Maribor : Obzorja, 1981. - 173 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 57)

C

 • Anketa Sodobnosti XVII: Slovensko gledališče danes . - V: Sodobnost, 29/1981, št. 1, str. 15-24.
 • Antigona ‘80 . - V: Primerjalna književnost, 4/1981, št. 1, str. 1-40.
 • [Maksim Sedej mlajši] . - V: Razstavni katalog, 1981.
 • Na ruski poti . - V: Dialogi, 17/1981, št. 5, str. 360-369.
 • Ne hlapec ne sovražnik : Dialogi 81 . - V: Naši razgledi, 30/1981, št. 9, str. 262-264; št. 10, str. 292-294.
 • Opombe k režiji ali kako režirani režiser dešifrira svojo režijo (režiranost) . - V: Naši razgledi, 30/1981, št. 16, str. 458-459.
 • Pesem v maskah : poskus razumevanja nove Šalamunove poezije . - V: Sodobnost, 29/1981, št. 3, str. 276-286. Tomaž Šalamun: Maske.
 • Poezija in kritika : prebrano na srečanju slovenskih pesnikov v Kranju . - V: Naši razgledi, 30/1981, št. 7, str. 199.
 • Pogovor (na teološkem tečaju o aktualnih temah) . - V: Bilten : verski časopis za študente, 1981/82, št. 8, str. 4-8.
 • Pogovor o sožitju in dialogu . - V: [ Dva tisoč ] 2000, 1981, št. 17/18, str. 3-44. Po magnetofonskih posnetkih pripravil Matej Metlikovič.
 • Potešljivost in nepotešljivost želje - poskus dešifriranja : ob Zajčevi drami Mlada Breda. - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1981/82, št. 1, str. 6-8.
 • Slovensko dramsko izročilo . - V: Sodobnost, 29/1981, št. 8/9, str. 808-821.
 • Svetotvorna pesem : (ob Kocbekovem Pentagramu) . - V: Most (Trst), 1981, št. 61/62, str. 83-97. Sommario.
 • Svetotvorna pesem : (ob Kocbekovem Pentagramu) : (predavanje, prebrano v Trstu spomladi 1979) . - V: [Dva tisoč] 2000, 1981, št. 19/20, str. 11-25.
 • Šalamunova skrivnost : ob njegovi novi zbirki Maske . - V: Problemi, 19/1981, št. 1, str. 5-13.
 • Še tak sanjač se nazadnje ujame . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1981/82, št. 4, str. 50-58. Drago Jančar: Disident Arnož in njegovi.
 • Več Kocbeka! - V: Sodobnost, 29/1981, št. 12, str. 1105-1119.
 • [ Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa ] . - V: Gledališki list / Prešernovo gledališče Kranj, 1981/82, št. 6.

1980

B

 • Put preko vode : autobiografska proza / prev. Dejan Poznanović. - Novi Sad : Radnički univerzitet »Radivoj Ćirpanov«, 1980. - 192 str. ; 19 cm. - (Kairos)
 • Žrec avangarde i njezin grobar / preveo Kamilo Burger ; za tisak pripremio i predgovor preveo Slobodan Novak. - Zagreb : Naprijed, 1980. - 304 str. ; 21 cm. - (Jugoslavenski pisci) Beležka o avtorju: str. 303. - Na ovoju zapis o delu.

 C

 • Biti grča - še nerešena naloga : ob prvi uprizoritvi Govekarjevega igrokaza Grča. - V: Gledališki list / Prešernovo gledališče Kranj, 1980/81, št. 2, str. 2-11.
 • Današnje branje Mosta na Drini . - V: Naši razgledi, 29/1980, št. 15, str. 436-437.
 • Današnje branje Mosta na Drini . - V: Sodobnost, 28/1980, št. 10, str. 946-953. O romanu Iva Andrića.
 • Dramaturg Taras Kermauner o delu in njegovem sporočilu : ob uprizarjanju Mrožkovega »Tanga« v tržaškem SSG / zapisala Franka Frletič. - V: Primorski dnevnik, 36/1980, št. 120, str. 4.
 • Grenka pot k očiščenju . - V: [Dva tisoč] 2000, 1980, št. 17/18, str. 110-126. O poeziji Alojza Gradnika.
 • [ Ivan Cankar, Hlapci ] . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1980/81, št. 2, str. 9-22.
 • K svetemu prostoru . - V:Arhitektov bilten, 1980, št. 46/47, str. 4-15.
 • Letošnja bera »Tedna slovenske drame« : iz lanskoletne diskusije . - V: Teden slovenske drame '80 = Gledališki list / Prešernovo gledališče Kranj, 1979/80, št. 6, str. [13-16].
 • Levstikova narava . - V: Problemi, 18/1980, št. 1/2, str. 55-62. Nadaljevanje članka iz leta 1979 z naslovom Pogovor s Francetom Levstikom o tedanjih in današnjih rečeh.
 • Malo vznemirljivega : slovenski kritiki ocenjujejo . - V: Teleks, 33/1980, št. 6, str. 18-21.
 • Mencingerjev Abadon . - V: Janez Mencinger: Abadon, Maribor 1980, str. 299-346.
 • Nam je Črtomir vsak dan bolj sodoben? - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1980/81, str. 102-103. Dominik Smole: Krst pri Savici.
 • Obnova mita (in rituala) v današnji slovenski dramatiki . - V: Sodobnost, 28/1980, št. 10, str. 921-934.
 • Poželjivo telo, njegov očiščujoči samozažig : o poeziji Franceta Balantiča = Un corpo cupido immolatosi in un fuoco purificatore : sulla poesia di France Balantič / trad. di Maja Pertot-Kokorovec. - V: Most (Trst), 1980, št. 55/56, str. 40-83. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Pred široko odprtimi vrati . - V: Problemi, 18/1980, št. 203, str. 103-104. O uredniški politiki ljubljanskega Dela.
 • Proces človeškosti . - V: Gledališki list Stalnega slovenskega gledališča v Trstu, 1980/81, I. Mrak: Proces.
 • Resnica zaslepljenosti - umor . - V: Gledališki list SLG Celje, 1980/81, št. 1, str. 8-12. O drami: Evripid: Bahkantke; režiser Franci Križaj.
 • Samorazdejanje : umor iz prevare, etos in resnica kot osrednje točke glembajevskega ciklusa Miroslava Krleže . - V: Naši razgledi, 29/1980, št. 10, str. 294-295.
 • Slepilo ohole terjatve, nasledek samoljubnega zanosa: vpekelvzetje . - V: [Dva tisoč] 2000, 1980, št. 1, str. 47-53.
 • Soočenje s projektom . - V: Razstavni katalog ob slikarski razstavi Brede Jontes, 1980, str. 6-7.
 • Strah in groza slovensko -kapitolskih gosi pred resničnimi umetniki : tema tedna: O slovenski kritiki. - V: Delo, 22/1980, št. 30, str. 18-19+23.
 • Teatralizirani pekel . - V: Andrej Hieng: Obnebje metuljev, Ljubljana 1980, str. 447-461.
 • Teatralizirani pekel : ob Hiengovem romanu Obnebje metuljev . - V: Sodobnost, 28/1980, št. 6/7, str. 606-613.
 • Vztrajati vsemu navkljub . -V: Vitomil Zupan: Menuet za kitaro : (na petindvajset strelov), Murska Sobota 1980, str. 477-487.
 • Žebljasta pesem . - V: Problemi, 18/1980, št. 7, str. 43-53. O pesniški zbirki Vena Tauferja Ravnanje žebljev in druge pesmi, 1979.


Č

 • Anketa: »Tragedija i avantgarda «. - V: Književna reč (Beograd), 1980, št. 150 in št. 151.
 • Današnje čitanje »Na Drini ćuprija« / prev. Dejan Poznanović. - V: Književne novine ( Beograd), 1980, št. 606.
 • Dane Zajc: »Voranc«, Maribor, 1978 . - V: Književnost ( Beograd), 1980, knj. 69, št. 4, str. 651-656.
 • Ispovjedna lirika u epskoj slici : (povodom Andrićeve Travnićke hronike) / [prev. Juraj Martinović]. - V: Travnik i djelo Ive Andrića - zavičajno i univerzalno : zbornik radova sa naučnog skupa, Sarajevo 1980, str. 134-155.
 • Konačna sudbina / prev. Dejan Poznanović. - V: Letopis Matice srpske ( Novi Sad), 1980, knj. 425, št. 1/2, str. 175-178.
 • Meseci sa dnevnikom / prev. Nada Pakiž. - V: Književnost ( Beograd), 1980, knj. 69, št. 6/7, str. 995-1022; knj. 70, št. 8, str. 1269-1289; št. 9, str. 1503-1524; št. 10/11, str. 1854-1867; št. 12, str. 2021-2029. Nadaljevanje v l. 1981.
 • Le mot qui se questionne / prev. Andrée Lück. - V: Le livre slovene, 18/1980, št. 1/2, str. 56-62.
 • Obnova mita (i rituala) u savremenoj slovenačkoj drami / prev. Branka Dimitrijević. - V: Književne novine (Beograd), 1980, št. 613 - št. 615.
 • Obnova mita (i rituala) u savremenoj slovenskoj dramatici . - V: Zbornik Trećeg programa Radio Zagreba, 1980, št. 4/5, str. 401-407.
 • On Kozak’s »Affair« /prev. Gojko Janjušević, Alan McConnell-Duff. - V: Scena (English issue, Novi Sad), 1980, št. 3, str. 282-284.
 • Slovenačka dramska tradicija u prvih dvadeset godina XX. veka . - V: Scena ( Novi Sad), 1980, knj. 2, št. 4, str. 38-41.
 • Srce na vetru : odlomak / prev. Dejan Poznanović. - V: Letopis Matice srpske (Novi Sad), 1980, knj. 425, št. 1, str. 25-30.
 • Svet bez pozajmljenih alibija / prev. Pavle Rak - V:Književnost (Beograd) 1980, knj. 69, št. 4, str. 651-656.
 • Treba ići u paleolit / prev. Marija Mitrović. - V: Detinjstvo (Novi Sad), 1980, št. 2, str. 25-27.
 

1979

A

 • Lastne podobe - obremenjene z zanosnim samoobtoževanjem . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - 255 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga) Spremna beseda : na ovojnih listih.
 • Staja pod Poncami / retorično, jezikovno, spominsko, bolj pesniško kot prozaično vajo stkal in razsul Taras Kermauner. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1979. - 265 str. ; 20 cm. - (Nova proza)

B

 • Diptihon : (eseji iz slovenačke i srpske književnosti) / [preveo Pavle Rak]. - Beograd : Rad, 1979. - 262 str. ; 20 cm. - (Savremeni jugoslovenski pisci) Susret sa strancem : (povodom romana Antona Slodnjaka Stranac) ; Dobronamerna prepirka o divljem i pitomom golubu : (povodom romana Alojza Rebule Divlji golub ; Ispovedna lirika u epskom liku : (povodom Andrićeve Travnićke hronike) ; Mučeništvo svedoka : (povodom romana Antonija Isakovića Tren I) ; Povratak ljubavi : (povodom romana Marjana Rožanca Ljubav) ; Spomenar nanizanih slika : (povodom romana Pavla Ugrinova Fascinacije) ; Groteskizovanje žive legende : (povodom knjige Milisava Savića Ujak naše varoši) ; Društvena razveza : (povodom romana Dimitrija Rupela Porodična veza).
 • Dolina i nebo : eseji o Cankaru / [ prev. sa slovenačkog Branka Dimitrijević, Marija Mitrović, Pavle Rak ]. - Beograd : »Vuk Karadžić«, 1979. - 237 str. ; 20 cm. - (Argus ; knj. 14) Uvodna reč ; Dolina i nebo / prev. Marija Mitrović ; Kainov znak / prev. Pavle Rak ; Kralj prosjak / prev. Branka Dimitrijević. - Beleška o piscu, str. 237.

C

 • Dva patetična eseja . - V: Problemi, 17/1979, št. 189, str. 71-74. O idili in o realni utopiji.»Chrysippos« : Mrakova tregedija o Laju. - V: Dnevnik, 28/1979, št. 46, str. 8. Odlomek iz daljše razprave.
 • Ferda Kozaka Profesor Klepec . - V: Gledališki list Drama SNG Lj., 1979/80, št. 3, str. 8-10.
 • Formalna plat Snojeve poezije za otroke . - V: Otrok in družina, 1979, št. 9, str. 80-88. Zusammenfassung.
 • Gibanje zvoka . - V: Otrok in knjiga, 1979, št. 8, str. 21-31. Zusammenfassung. - O Snojevi otroški poeziji.
 • Iz knjižnega sveta : tkanje muranskih lestencev : kdo je čarodej - naslovna figura Hiengovega novega romana? - V: Mentor, 1/ 1979/80, str. 18-30.
 • Izpovedna lirika v epični prispodobi : ob Andrićevi Travniški kroniki . - V: Dialogi, 15/1979, št. 4, str. 232-243.
 • Kaj je na sredi jezika? - V: Otrok in knjiga, 1979, št. 7, str. 15-26. O Grafenauerjevi zbirki pesmi za otroke Kaj je na koncu sveta?
 • Kmečka pesem . - V: Sodobnost, 27/1979, št. 12, str. 1160-1168. O poeziji Josipa Murna.
 • Komentirani kolaž slovenskega hipermodernističnega pesniškega govora . - V: Problemi, 17/1979, št. 190/191, str. 71-90.
 • Lepljenka o smrti : smrt v slovenski poeziji zadnjih štirideset let . - V: [Dva tisoč] 2000, 1979, št. 1, str. 27-42.
 • Leva desna : spremna beseda k poeziji zbirke Tretje oko Marka Kravosa . - V: Marko Kravos: Tretje oko, Ljubljana 1979, str. 93-99.
 • Mladi in moderni Skrbinšek . - V: Borštnikovo srečanje 79, Maribor 1979, str. 23-29.
 • Nakazana protislovja dela : ob Lužanovem Rdečem mlinu . - V: Gledališki list SLG Celje, 1979/80, št. 5.
 • O Danojlićevi poeziji za otroke ali o tramvajih, ki so kljubovalno postali poljske miši . - V: Otrok in knjiga, 1979, št. 8, str. 79-84.
 • O literarni kritiki : anketa Sodobnosti XVI . - V: Sodobnost, 27/1979, št. 1, str. 1-23; št. 2, str. 158-171; št. 3, str. 325-339. Sodeloval v anketi.
 • Očetje in sinovi : ob Kristanovem Katu Vrankoviću . - V: Gledališki list Stalnega slovenskega gledališča v Trstu, 1979/80, str. 3-6, E. Kristan: Kato Vranković.
 • Pogovor s Francetom Levstikom o tedanjih in današnjih rečeh . - V: Problemi, 17/1979, št. 189, str. 3-12.
 • Povzetek lanskoletne diskusije . - V: Teden slovenske drame '79 - Gledališki list / Prešernovo gledališče Kranj, 1978/79, št. 6, str. [7-11].
 • Rodomor, domomor, svetolov : teze za razumevanje Zajčeve drame Voranc . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1979/80, št. 6, str. 87-92.
 • Se poraja mitizem? : živeti nenehni konec, živeti nenehno začenjanje . - V: Sodobnost, 27/1979, št. 11, str. 1132-1138.
 • Srečanja z italijanstvom = Incontri con il mondo italiano / trad. di A.[leš]L.[okar]. - V: Most (Trst), 1979, št. 54, str. 452-469. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini. Nadaljevanje iz l. 1978.
 • Srečanje s Petrom Božičem ali petrijada . - V: Sodobnost, 27/1979, št. 6, str. 651-658.
 • Tango z umorom . - V: Gledališki list Stalnega slovenskega gledališča v Trstu, 1979/80, S. Mrožek: Tango.
 • Vidov ples tragedije . - V: Gledališki list Prešernovega gledališča Kranj, 1979/80, št. 4. Ob drami Ivana Mraka Van Goghov vidov ples.
 • Vrnitev ljubezni . - V: Marjan Rožanc: Ljubezen : roman, Ljubljana 1979, str. 151- [ 174 ]
 • Zadnje srečanje . - V: Sodobnost, 27/1979, št. 4, str. 424-446. Z Dušanom Kermavnerjem.
 • Živeti pekel . - V: Peter Božič: Očeta Vincenca smrt, Ljubljana 1979, str. 249-259.

 Č

 • Gorak put očišćenja / prev. Marija Mitrović. - V: Alojz Gradnik: Očišćenje, Novi Sad 1979, str. 7- [ 41 ] .
 • Ispovjedna lirika u epskoj slici : (povodom Andrićeve Travnićke hronike) / prev. Juraj Martinović. - V: Forum ( Zagreb), 1979, knj. 37, št. 1/2, str. 43-64.
 • Kočićeva životnost / sa slov. J. Martinović. - V: Zbornik radova o Petru Kočiću, Sarajevo 1979, str. 163-169.
 • Mučeništvo svedoka / prev. Nada Pakiž. - V: Književnost ( Beograd), 1979, knj. 67, št. 2, str. 234-255. O romanu Antonija Isakovića Tren 1.
 • Muzika kao naciotvorna akcija, dvojaka priroda eksperimentalizma . -V: Muzika (Zagreb), 1979, št. 1/3, str. 11-18.
 • Obećana zemlja i puno dupe / prev. Vlado Krušić. - V: Prolog (Zagreb), 1979, št. 41/42, str. 43-49. O tragediji in groteski.
 • Objašnjenja uz književno delo Rudija Šeliga . - V: Rudi Šeligo: Da li da te pospem lišćem, Beograd 1979, str. 61- [ 71 ]
 • Otvorenost, zatvor, ludilo / prev. Dejan Poznanović. - V: Zbornik radova o Ivi Andriću, Beograd : SANU, 1979, str. 601-635.
 • Pavle Ugrinov: »Fascinacije«, Beograd 1976 . - V: Književnost (Beograd), 1979, knj. 68, št. 4, str. 599-615.
 • »Prvi zadatak koji vidim i koji pokušavam, da izpunim jeste autokritika« . - V: Književna reč (Beograd), 1979, št. 118.
 • Spomenar nanizanih slika / prev. Pavle Rak. - V: Književnost (Beograd), 1979, knj. 67, št. 4, str. 599-615. O romanu Pavla Ugrinova Fascinacije.
 • Pismo Francetu Levstiku : odlomak / prev. Ivan Brajdić. - V:Zbornik Trećeg programa Radio Zagreb, 1979, št. 3, str. 356-378.
 • Struktura és történelem : részlet / prev. Károly Szilágyi. - V: Híd (Novi Sad), 1979, št. 7/8, str. 928-939.
 • Ustuk modernizma / prev. Marija Mitrović. - V: Delo, 21/1979, št. 2, str. 17-39.

1979

E

 • Kermauner , Taras – avtor, Smo pred močnim zaokretom ,Sodobnost. - ISSN 0038-0482. - #Let. #27, #št. #2 (1979), str. 161-164. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.01 - Izvirni znanstveni članek

1978

A

 • Besede in dogodek : študije o slovenski tragediji in groteski . - V Ljubljani : Slovenska matica, 1978. - 305 str. ; 23 cm. - (Razprave in eseji ; 22) O dramah Ivana Mraka Spoved lučnim bratom, Razsulo Rimljanovine in Blagor premagancev, Frančka Rudolfa Pegam in Lambergar in Koža megle, Pavla Lužana Sreča - nikdar opoteča in Triangel ter Borivoja Wudlerja Perpetuum mobile.
 • Dialektika ideje ; Od skrivnosti do jezika . - Maribor : Obzorja, 1978. - 244 str. ; 21 cm. O slovenski dramatiki. - [Spremna beseda] / Dimitrij Rupel: na ovoju.

 B

 • Eseji i kritike / [izbrala in prev. Marija Mitrović, del prev. še Dejan Poznanović in Tanja Petiček. - V: Beograd : Narodna knjiga, 1978. - 269 str. ; 20 cm. - (Naši vidici. Savremeni slovenački esej i kritika) Preispitivanje postupka / Marija Mitrović: str. 247-269.

 C

 • Afera - tragedija . - V: Gledališki list Prešernovega gledališča Kranj, 1978/79, št. 4. Ob drami Primoža Kozaka.
 • Bavbav elitizma : kaj so slovenski ustvarjalci povedali NIN -u. - V: Delo, 20/1978, št. 268, str. 26-28. Sodelovali so Beno Zupančič, Sergej Vošnjak, Ivan Potrč, Taras Kermauner in Dimitrij Rupel.
 • Bes slepih sil . - V: Franček Rudolf: Koža megle : igra v dveh dejanjih, Maribor 1978, str. 127-139.
 • Beseda, ki samo sebe sprašuje . - V: Sodobnost, 26/1978, št. 2, str. 161-169. O današnji literarni dejavnosti.
 • Cankarjeva Lepa Vida . - V: Dialogi, 14/1978, št. 1, str. 13-25; št. 2, str. 117-128.
 • Čas brezbrižnih . - V: Delo, 20/1978, št. 274, str. 35. Polemičen zapis o slovenski literaturi in kulturi.
 • Čas odpoklica vsega . - V: Franci Zagoričnik: Bistveni udarec mojstra An’ana : tekst o tekstu, Maribor 1978, str. 183-199.
 • Demonična moč trpljenja . - V: Rudi Šeligo: Lepa Vida ; Čarovnica iz Zgornje Davče, Ljubljana 1978, str. 131- [ 154 ] .
 • Ekstatični ples s soncem . - V: Ivan Mrak: Van Goghov vidov ples : [ himnična tragedija v petih stopnjevanjih ] ; Blagor premagancev : [ himnična tragedija v dveh stopnjevanjih ] , Maribor 1978, str. 65- [ 80 ] .
 • Hermenevtična razlaga Župančičevega Cicibana . - V: Dialogi, 14/1978, št. 2, str. 91-107; št. 3, str. 160-177; št. 4, str. 240-257.
 • Kočićeva živost : posmeh moderni državi in kodificiranemu jeziku v delu Jazbec pred sodiščem . - V: Naši razgledi, 27/1978, št. 12, str. 370-371.
 • Krotka, srednje kratka zgodba o mariborski Lepi Vidi . - V: Gledališki list Drama Mb., 1978/79, št. 6, str. 233-244. O drami Rudija Šelige.
 • Na sledi za programom . - V: Teden slovenske drame '78 = Gledališki list / Prešernovo gledališče Kranj, 1977/78, št. 6, str. [11-29]. - Podpis: Taras Kermavner.
 • Nedostopni Bog ali dostopna čutnost . - V: [Dva tisoč] 2000, 1978, št. 11, str. 3-22. O Ivanu Mraku.
 • Nevarna zjedrenost . - V: [Dva tisoč] 2000, 1978, št. 8, str. 9-10. O razstavi portretov Franca Zupeta.
 • O divjem in domačem golobu : (ob romanu »Divji golob« Alojza Rebule) = Il colombo selvatico ed il colombo domestico : (sul romano »Il colombo selvatico« di Alojz Rebula) . - V: Most (Trst), 1978, št. 51, str. 238-265. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Oblaki, krom zeleni, temno rdeči : (ob slikah H. Marchela) . - V: Razstavni katalog, 1978, Kranj.
 • Odprtost, zapor, norost: Prekleto dvorišče Iva Andrića . - V: Problemi, 16/1978, št. 170/171, št. 3/4, str. 35-56.
 • Pogovor z Aretejem . - V: Sodobnost, 26/1978, št. 7, str. 676-682. O Miroslavu Krleži.
 • Poskus kratke analize Problemov : teze za diskusijo . - V: Problemi, 16/1978, št. 182/183, str. 100-101.
 • Samoslačenje modernizma : (esej o temle našem umetnostnem trenutku) . - V: Problemi, 16/1978, št. 181, str. 36-43. - Podpis: Taras Kermavner.
 • Slike, ki jih sovražim, slike, ki jih ljubim . - V: Sodobnost, 26/1978, št. 11, str. 1108-1114.
 • Smer: Preobrat : ob Šeligovi igri Čarovnica iz Zgornje Davče . - V: Sodobnost, 26/1978, št. 2, str. 242-252.
 • Spredaj telo, zadaj nenavzoči Bog . - V: Jože Snoj: Jožef ali Zgodnje odkrivanje srčnega raka, Maribor 1978, str. 251-277.
 • Srečanja z italijanstvom = Incontri con il mondo italiano / trad. di A.[leš]L.[okar]. - V: Most (Trst), 1978, št. 53, str. 348-361. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini. Nadaljevanje v l. 1979.
 • Srečanje s tujcem . - V: Problemi-Literatura, 16/1978, št. 6/7, str. 42-49. Ob romanu Antona Slodnjaka Tujec.
 • Zgodbe in modrovanja : o razpadajočem življenju, o smrti : ob knjigi Miška Kranjca Strici so mi povedali : odlomek iz daljše študije . - V: Sodobnost, 26/1978, št. 12, str. 1149-1159.

Č

 • Antilegenda o državnoj ruci : (ili razgovor sa Aretejem) . - V: Naše teme (Zagreb), 1978, št. 9, str. 2106-2115. O »Areteju« Miroslava Krleže.
 • Cankarev »Kralj Betajnove« i uredjivaćka kulturna politika . - V: Oslobodjenje (Sarajevo), 2. XII. 1978, št. 10953, str. 9.
 • Dramaturgija (forme) posleratne slovenačke drame . - V: Mogućnosti čitanja, Beograd 1978, str. 75-143.
 • Groteskizovana živa legenda : (uz roman M. Savića Ujak naše varoši) / prev. Pavle Rak. - V: Književnost ( Beograd), 1978, knj. 61, št. 12, str. 2069-2089.
 • Gyermek irodalom / prev. Nandor Kartag. - V: Híd ( Novi Sad), 1978, št. 10, str. 11165-1172.
 • [ Henrik Marchel ] . - V: Književna reč ( Beograd), 1978, št. 100. O slikarstvu Henrika Marchela.
 • Hermeneutičko čitanje Župančičovog »Cicibana« / prev. Juraj Martinović. - V: Život (Sarajevo), 1978, knj. 54, št. 7/8, str. 3-75.
 • Ispovedna lirika u epskoj slici : (povodom Travnićke hronike) . - V: Odjek (Sarajevo), 1978, št. 21, str. 10-11.
 • Jugoslovenska muzička tribina : prema novom stvaralaštvu u kulturi . - V: Muzika (Zagreb), 1978, št. 3/5, str. 85-86.
 • Kao život sam : (ka razumevanju grafičko-slikarskog svijeta F. Miheliča) / prev. Lazar Amidjić. - V: Odjek ( Sarajevo), 1978, št. 15/16, str. 12-20.
 • Kretanje zvuka / prev. Olga Trebičnik-Vučić. - V: Detinjstvo ( Novi Sad), 1978, št. 2/3, str. 185-200. O otroški poeziji Jožeta Snoja.
 • Kritika i literatura / prev. M. Mitrović. - V: Filozofija umetnosti, 1978, str. 169-182.
 • [ Lado Pengov ] . - V: Književna reč ( Beograd), 1978, št. 100.
 • Lingvizam - pjesnički govor slovenskog avantgardizma /prev. Ljubomir Stefanović. - V: Gesta (Varaždin), 1978, št. 1, str. 11-25.
 • Moj san zaljubljenika . - V: Oko (Zagreb), 1978, št. 157. O sodobni slovenski književnosti.
 • Nalepnica o smrti : (smrt u slovenačkoj poeziji poslednjih četrdeset godina) . - V: Polja (Novi Sad), 1978, št. 236.
 • Nestajanje hronike i čoveka : (uz roman P. V. Purčara Dom, sve dalji) / prev. Pavle Rak. - V: Književnost ( Beograd), 1978, knj. 61, št. 9, str. 1452-1463.
 • Poezija Hermana Vogela / prev. Vojko Smiljanić, Lazar Amidjić. - V: Treći program ( Sarajevo), 1978, št. 20, str. 1012-1015.
 • Priče u boji o slikama / prev. D. Poznanović. - V: Treći program (Beograd), III/1978, št. 38, str. 335-374.
 • Priroda, klasno društvo, razcijepljenost / prev. Ljubomir Stefanović. - V: Prolog (Zagreb), 1978, št. 35, str. 32-40. O drami Bertolta Brechta Gospod Puntila in njegov hlapec Matti.
 • Reč koja ispituje sama sebe . - V: Književna reč (Beograd), 1978, št. 96.
 • Savremena slovenačka poezija : (destrukcija slovenačkog tradicionalnog pjesništva) / prev. Dejan Poznanovič. - V: Ovdje ( Titograd), 1978, št. 105 - št. 107.
 • Šta je nasred jezika? / prev. Gojko Janjušević. - V: Detinjstvo (Novi Sad), 1978, št. 4, str. 240-253. O Grafenauerjevi zbirki pesmi za otroke Kaj je na koncu sveta?

E

 • Puklavec , Jože - avtor // Kermauner, Taras - avtor dodatnega besedila,Globoko v nas, Kranj : Iskra-Elektromehanika, 1978, 52 str. : ilustr. , 21 cm, monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

1977

C

 • Branje spominov . - V: Andrej Inkret: Spomini na branje, Maribor 1977, str. 237-260.
 • Družbena razveza : ob Ruplovi Družinski zvezi . - V: Problemi, 15/1977, št. 176, str. 29-37.
 • Esej o Alamutu, o dobrem, o Bartolu in o slovenski literaturi = Saggio su Alamut, sul bene, su Bartol e sulla letteratura slovena . - V: Most (Trst), 1978, št. 51/52, str. 136-155. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Komentar k tekstu Na sledi za programom : referat s posvetovanja o slovenski dramatiki na Tednu slovenske drame v Kranju 17. februarja 1978 . - V: Gledališki list SNG Drama Mb., 32/1977/78, št. 3, str. 104-108.
 • Kritika in literatura : (filozofsko sociološki komentar) . - V: Problemi, 15/1977, št. 168/169, str. 136-140.
 • Menuet z branjem : dialog : odlomek iz še ne dokončane knjige / soavtor Franci Zagoričnik. - V: Naši razgledi, 26/1977, št. 18, str. 468-469.
 • Nesreča v sreči . - V: Pavle Lužan: Sreča - nikdar opoteča : (veseloigra v treh dejanjih), Maribor 1977, str. 119-133.
 • Odprtost, zapor, norost: Prokleto dvorišče Iva Andrića . - V:Problemi, 15/1977, št. 170/171, str. 35-56.
 • Pavle Lužan: Triangel, Salto mortale . - [ Kranj : Prešernovo gledališče], 1977. - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. Izšlo kot gledališki list Prešernovega gledališča v Kranju in Gledališča Pekarna v Ljubljani.
 • Podoba in sla : (ob Kovičevih pesmih Labrador) . - V: Sodobnost, 25/1977, št. 1, str. 66-74.
 • Polžek orje : ob slovenski poeziji za otroke . - V: Otrok in knjiga, 1977, str. 14-23. Summary.
 • Pričevanja o jeziku : akcija za izostritev zasebnega in javnega posluha za materinščino . - V:Delo, 19/1977, št. 95, str. 25. Sodelovali so: Josip Vidmar, Ivan Potrč, Taras Kermauner in Dimitrij Rupel. Povzetek ankete, objavljene v Sodobnosti 1977, št. 4.
 • Pričevanja o jeziku : anketa Sodobnosti XV . - V:Sodobnost, 25/1977, št. 4, str. 325-351; št. 5, str. 462-482.
 • Prijazno družinsko malomeščanstvo ali groza konvencionalizirane praznine .- V: Gledališki list SLG Celje, 1976/77, št. 4. O drami Pavleta Lužana Zlati časi, lepi krasi.
 • Smer pluralizacije . - V: Sodobnost, 25/1977, št. 4, str. 341-345.
 • Tujec - človek brez tal : ob Zupanovem romanu Zasledovalec samega sebe . - V:Dialogi, 13/1977, št. 2, str. 119-123; št. 3, str. 158-169.
 • O Pungartnikovih pesmih ---. - V:Marjan Pungartnik: Pesmi, Slovenj Gradec, 1977, ovoj.

 Č

 • Anketa: »Kulturna nostalgija i problemi stvaralaštva« . - V: Književna reč (Beograd), 1977, št. 74 in št. 75. Sodeloval v anketi.
 • Bezkonačnost puta / prev. Juraj Martinović. - V: Izraz (Sarajevo), 1977, knj. 41, št. 1/2, str. 71-83. O Cankarjevem Potepuhu Marku in kralju Matjažu.
 • Čitanje sećanja / prev. Dejan Poznanović. - V: Gledišta (Beograd), 1977, št. 11, str. 31-55.
 • [ Dečja poezija ] . - V: Književna reč (Beograd), 1977, št. 70.
 • Epitaf za modernističku kulturu . - V: Naše teme (Zagreb), 1977, št. 10, str. 2315-2326.
 • France Bevk . - V: France Bevk: Kapelan Martin Čedermac, Novi Sad 1977, str. 5-43.
 • Koegsistencija inovacijskog i tradicionalnog principa u savremenoj slovenačkoj prozi / prev. Juraj Martinović. - V: Život ( Sarajevo), 1977, št. 9, knj. 52, str. 243-252.
 • Kralj Betajnove / prev. Branka Dimitrijević. - V: Književna istorija ( Beograd), 1977, št. 36, str. 667-717. O delu Ivana Cankarja.
 • Kulturna nostalgija i problemi stvaralaštva . - V: Književna reč ( Beograd), 1977, št. 74, str. 4.
 • Manuet s čitanjem : intervju s T. Kermaunerom / zapisal Franci Zagoričnik. - V: Oko (Zagreb), 1977, št. 138, str. 16.
 • Na putu ka reči i slovu : (o poeziji Iva Svetine itd.) / prev. Dejan Poznanović. - V: Omladinske novine (Beograd), 1977, št. 108 - št. 110. O sodobni slovenski poeziji.
 • Napomena uz tragediju / prev. Marija Mitrović. - V: Književna reč (Beograd), 1977, št. 81, str. 10-11.
 • Nezaključeni dijalog o erosu i etosu . -V: Žena (Zageb), 1977, št. 3, str. 63-77. - Podpis: Suprug i otac.
 • O slovenačkoj poeziji danas . - V:Odzivi (Bijelo Polje), 1977, št. 22/23, str. 1-5.
 • Obraz u štitu / prev. Vlado Krušić. - V: Prolog (Zagreb), 1977, št. 33/34, str. 17-27. O sodobnem slovenskem gledališču.
 • Odgovornost, zatvor, ludilo / prev. Dejan Poznanović. - V: Zbornik JANU, posebno izdanje, 1977, knj. 30, str. 601-635. Ivo Andrić » Prokleta avlija«.
 • The poetry for children / prev. John Mitchell. - V: The Bridge = Pont = Brücke ( Zagreb) 1977, št. 54, str. 21-33.
 • Rasprava na XIII. jugoslavenskoj muzičkoj tribini: »Prema novom stvaralaštvu u kulturi« . - V: Muzika ( Zagreb), 1977, št. 1/2, str. 1-55. Vsebuje tudi razpravo Tarasa Kermaunerja.
 • Refleksija riječi, njezine moći, njezine nemoći . - V: Franci Zagoričnik: Majstori pjevači konji, Čakovec 1977, str. 69-75.
 • Stvarnost života i stvarnost literature : (uz roman Sveta Lukića Vodeni cvetovi) / prev. Marija Mitrović. - V: Savremenik (Beograd), 1977, knj. 45, št. 1, str. 52-62; št. 2, str. 157-170.O knjigi Sveta Lukića »Vodeni cvetovi«.
 • Vavilonska kula jezika i sveta / prev. Marijanca Pakiž. - V: Književna reč (Beograd), 1977, št. 75, str. 10-11. O delu Miroslava Josića-Višnjića TBC : prvi zglob.

1976

A

 • Mesec dni z Ivanom Cankarjem, Martinom Kačurjem in Tarasom Kermaunerjem ali O različnih dobrodejnih, še bolj pa o neblagih plateh slovenstva, o naši spodbudni tragikomediji . - Ljubljana : [samozaložba], 1976. - 200 str. ; 21 cm
 • Od igre do telesa . - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1976. - 361 str. ; 17 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; 70) O dramah Vena Tauferja Prometej, Frančka Rudolfa Celjski grof na žrebcu in Kserkses, Vitomila Zupana Zapiski o sistemu, Jožeta Javorška Veselje do življenja, Konec hrepenenja in Dežela gasilcev in Pavla Lužana Zaščitna maska in Srebrne nitke.

B

 • Menuet municijom : (eseji o savremenoj slovenačkoj književnosti) / prev. Juraj Martinović. - Sarajevo : »Veselin Masleša«, 1976. - 367 str. ; 20 cm. - (Savremena domaća književnost) Taras Kermauner ili neprevaziđeni subjektivizam / Juraj Martinović: str. 346-366.

 C

 • Esej o kaplanu Martinu Čedermacu . - V: Literarni list, 1976, št. 3, str. 18-29.
 • Glas jezika : (ob Šeligovem romanu Rahel stik) . - V: Sodobnost, 24/1976, št. 11, str. 965-974.
 • Kajnovo znamenje . - V: Problemi, 14/1976, št. 163/168, str. 198-222. O noveli Ivana Cankarja Smrt in pogreb Jakoba Nesreče.
 • Natura, razredna družba, razcepljenost . - V: Gledališki list SLG Celje, 1976/77, št. 5. O drami Bertolta Brechta Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti.
 • Parodična identiteta . - V: Franček Rudolf: Pegam in Lambergar : (vitez, smrt, hudič) : igra v več prizorih, Maribor 1976, str. 49-63.
 • Različna branja Hiše Marije Pomočnice . - V: Dialogi, 12/1976, št. 2, str. 78-87; št. 3, str. 153-158; št. 4, str. 214-223; št. 5, str. 300-305; št. 6, str. 345-356.
 • Razmerje med tragedijo v Evropi in pri Slovencih . - V: Jezik in slovstvo, 21/1975/76, št. 4, str. 120-127.
 • Spomin na Ferda Kozaka . - V: Dialogi, 12/1976, št. 6, str. 372-377.
 • Srečanja z Borisom Kidričem . - V: Most (Trst), 1976, št. 45/46, str. 14-19.
 • Srečanja z Josipom Vidmarjem . - V: Most (Trst), 1976, št. 45/46, str. 20-31.

Č

 • Anketa: »Književni dogadjaji 1975« . - V: Književne novine (Beograd), 1976, št. 502 in št. 503.
 • Glas jezika . - V: Rudi Šeligo: Blagi dodir, Beograd 1976, str. 231-261. O Šeligovem romanu Rahel stik.
 • Materialistički jezik erotizma / prev. Božidar B. Bagola. - V: Književna reč (Beograd), 1976, št. 57.
 • Slika parodične i tragične sudbine : (u povodu polemike oko Grobnice za Borisa Davidoviča Danila Kiša) . - V: Oko (Zagreb), 1976, št. 124. Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča.
 • Tako je došao Dušan Jovanovič /prev. Ljubomir Stefanović. - V: Omladinske novine (Beograd), 1976, št. 81.
 • Tako su došli / prev. Ljubomir Stefanović. - V: Književna reč (Beograd) 1976, št. 63. O novih tendencah v slovenski književnosti.
 • Patetičan esej o idili / prev. Marija Mitrović. - V: Književna reč (Beograd), 1976, št. 65. O Oktobrskih srečanjih pisateljev.
 • Značajna dela u svakom žanru : (književni događaji 1975) . - V: Književne novine (Beograd), 1976, št. 502.
 • Žena u filmu / prev. Jelena Leskovar. - V: FEST 76, Beograd 1976, str. 78-83.

1975

A

 • Pomenske spremembe v sodobni slovenski dramatiki . - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1975. - 274 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura) Paradoks o literarnem zgodovinarju / Andrej Inkret: str. 249-270. - Seznam obravnavanih dram: str. 271-273. - Obravnavanih je čez 100 slovenskih dram.
 • Radikalnost in zavrtost - slovenski kulturni arhetip : prispevek k teoriji slovenske dramatike in kulture - analiza igrokazov Josipa Stritarja . - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1975. - 221 str. ; 19 cm. Učna leta slovenske literature / Dimitrij Rupel: str. 213-221.
 • Zgodba o živi zdajšnjosti : eseji o povojni slovenski prozi . - Maribor : Obzorja, 1975. - 236 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Razpotja : razprave, eseji, članki, kritike ; 27) Literatura o literaturi / Marija Mitrović ; prev. Franci Zagoričnik: str. 7-17.

B

 • Infantilni demon : studije o evropskoj drami / preveo sa slovenačkog Dejan Poznanović. - Beograd : Nolit, 1975. - 223 str. ; 20 cm. 1. William Shakespeare 2. Johann Wolfgang Goethe 3. Alfred de Musset 4. Albert Camus 5. Alfred Jarry. - Na ovoju podatki o delu in avtorju.

 C

 • Kako danes brati Goetheja? - V: Dialogi, 11/1975, št. 5, str. 309-315.
 • Kritikov samokritičen pogovor s samim seboj . - V: Dialogi, 11/1975, št. 2, str. 73-76. O knjigi Andreja Hienga Orfeum.
 • Na nič odtisnjen bakrorez soneta . - V: Niko Grafenauer: Štukature, Ljubljana 1975, str. 53-75.
 • Besna proza samokaznovanja in samoodreševanja . - V: Ivan Pregelj: Plebanus Joannes, Ljubljana 1975, str. 119-140.
 • O literarno zgodovinski nomenklaturi, periodizaciji in klasifikaciji . - V: Dialogi, 11/1975, št. 1, str. 32-46.
 • O sedmerici pesnikov . - V: Problemi, 13/1975, št. 1/2, str. 79-88.
 • Odlomki iz Lorenzaccia . - V: Gledališki list SLG Celje, 1975/76, št. 4. O drami Alfreda de Musseta.
 • Refleksija besede, njene moči, njene nemoči . - V: Problemi, 13/1975, št. 1/2, str. 88-94. O poeziji Francija Zagoričnika.
 • Spremna beseda: Črna komedija . - V: Pavle Lužan: Srebrne nitke : (dramski tekst v treh dejanjih), Maribor 1975, str. 67-84.
 • Tragedija o romantičnem, a še vedno sodobnem intelektualcu : odlomki . - V: Gledališki list SLG Celje, 1975/76, št. 6. O drami J. W. Goetheja Torquato Tasso.
 • Tri razprave . - V: Problemi, 13/1975, št. 6/7, str. 107-109. - Podpis Taras Kermavner. Vsebina: Razlika med tradicionalno in moderno poezijo ; Ivan Feo Volarič ; Blaž Ogorevc.
 • V spomin Toneta Habeta . - V:Dialogi, 11/1975, št. 11, str. 740-747.

 Č

 • Anketa: »Šta je bilo novo i dobro u našoj nacionalnoj književnosti tokom petletke?« - V: Književne novine (Beograd), 1975, št. 479.
 • Modernizacija književne istorije . - V:Izraz (Sarajevo), 1975, knj. 38, št. 7, str. 6-17.
 • Hir modernizma i duh tradicije. - V: Nin ( Beograd), 1975, št. 1278, str. 24-25.
 • Predgovor . - V: Slovenačka mlada lirika, Beograd 1975, str. 5-12.
 • Različita čitanja »Kuće majke božje pomočnice« / prev. Marija Mitrović. - V: Književna istorija ( Beograd), 1975, št. 29, str. 21-67. Zusammenfassung.

E

 • Kermauner , Taras – avtor, Reistična klasika : (ob romanu Rudija Šeliga: Ali naj te z listjem posujem) Zgodba o živi zdajšnjosti / Taras Kermauner. - Maribor : Obzorja, 1975. - (Razpotja ; 27). - Str. 186-189. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.17 - Samostojni strokovni sestavek v monografiji
 • Kermauner , Taras – avtor, Dvojno branje : ob romanu Rudija Šeliga: Triptih Agate Schwarzkobler Zgodba o živi zdajšnjosti / Taras Kermauner. - Maribor : Obzorja, 1975. - (Razpotja ; 27). - Str. 180-185. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.17 - Samostojni strokovni sestavek v monografiji

1974

B

 • Savremena slovenačka dramatika / prev. Ljubiša Đidić. - Vrnjačka Banja : Kulturno propagandni centar, 1974. - 114 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zamak kulture ; separat 10)

Zbirka ima tudi svojo posebno paginacijo. Besedilo Tarasa Kermaunerja je objavljeno na str. 527-640.

C

 • Človek -bog, človek-zločinec : ob Camusovi drami Kaligula. - V:Dialogi, 10/1974, št. 4, str. 257-265.
 • Fragmentarni zapisi k zgodovini in analizi konkretne poezije v Sloveniji . - V:Problemi, 12/1974, št. 1, str. 25-32.
 • Infantilni demon : odlomek . - V: Gledališki list SLG Celje, 1974/75, št. 5. O drami Alfreda Jarrya Ubu kralj ali Poljaki.
 • Igra o igri in zoper njo . - V: Vitomil Zupan: Angeli, ljudje, živali ; »Barbara Nives«, Maribor 1974, str. 103-129.
 • Iz nereda v red, iz reda v nered, brez konca : Shakespeare: Othello . - V:Gledališki list MGL, 1974/75, št. 3, str. 35-37.
 • Jože Udovič . - V:Pionir, 30/1974/75, št. 2, str. 42-43.
 • Kompozicijsko literarno ideološke strukture Prežihovih Samorastnikov . - V:Koroški fužinar, 24/1974, št. 1, str. 10-16; št. 2, str. 12-19.
 • Mirna, zlata trdnost : v spomin Franceta Koblarja . - V: Gledališki list MGL, 1974/75, št. 7, str. 90-93.
 • Mladi in moderni Skrbinšek : ob petdesetletnici njegovega igranja . - V:Gledališki list MGL, 1974/75, št. 3, str. 28-32.
 • Mrtvi let . - V: Ekran, 12/1974, št. 115/116, str. 214-217. O filmu Let mrtve ptice.
 • »Napol rodbinsko« srečanje z Edvardom Kocbekom = Incontro »quasi familiare« con Edvard Kocbek . - V: Most (Trst), 1974, št. 43/44, str. 120-137. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Negativna religioznost kot hotena in tematizirana muka . - V:Dialogi, 10/1974, št. 7/8, str. 514-519.
 • Nekrolog samemu sebi = Necrologio a me stesso . - V: Most (Trst), 1974, št. 41/42, str. 38-77. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Novejše tendence v slovenskem gledališču . - V: Problemi, 12/1974, št. 2/3, str. 7-8.
 • O Xerxu, o simbolnem in imaginarnem, pa tudi o tragičnem . - V:Problemi, 12/1974, št. 2/3, str. 20-25. Ob drami Frančka Rudolfa.
 • Ogenj - mistično telo. - V: Andrej Medved: Ogenj, ogenj pada!, Maribor 1974, str. 104-120.
 • Oris gledališke avtobiografije . - V: Gledališki list SLG Celje, 1974/75, št. 6.
 • Porajanje poezije : uvod k nameravani antologiji novejše slovenske poezije . - V: Naši razgledi, 23/1974, št. 4, str. 94-96.
 • Predgovor . - V: Maksim Sedej ml. / ur. Božena Plevnik, Ljubljana 1974.
 • Problematizacija naroda in družbe . - V: Ivan Mrak: Razsulo Rimljanovine : tragedija : petero stopnjevanj, Maribor 1974, str. 81-96.
 • Rajanje demonov : grafika Franceta Miheliča . - V:Sinteza, 1974, št. 30/32, str. 103-111.
 • Rožnati val, naključje ali program . - V: Ekran, 12/1974, št. 111/112, str. 40-43. O filmu Cvetje v jeseni.
 • [ Spremna beseda ] . - V: Franc Lovšin: Preproste pesmi, Kočevje 1974, str. 37.
 • Spremna beseda in opombe . - V: Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice, Ljubljana 1974, str. 99-113.
 • Terjatev: biti največ . - V: Dialogi, 10/1974, št. 10, str. 654-656.
 • Tone Pavček . - V: Pionir, 30/1974/75, št. 4, str. 118-119.
 • Trije slikarji razstavljajo v Kranju : Henrik Marchel, Maksim Sedej ml., Marjan Belec / soavtorja Ivan Sedej in Cene Avguštin. - V: Glas, 27/1974, št. 87, str. 5.
 • V spomin Maksimu Sedeju . - V:Dialogi, 10/1974, št. 10, str. 653-654.
 • Vladimir Bartol - predhodnik današnje slovenske moderne literature . - V: Vladimir Bartol: Demon in Eros ; Al Araf, Ljubljana 1974, str. 423-445.
 • Zmerno poprečje : (Pastirci) . - V: Ekran, 12/1974, št. 115/116, str. 236-239.
 • Zbirka Znamenja v Založbi Obzorja . - V: Knjiga, 1974, št. 12, str. 600-602.

 Č

 • Analiza ideološkog sloja Hiengovog »Orfeuma« /prev. Dejan Poznanović. - V: Delo (Beograd), 1974, št. 2, str. 242-271.
 • Dimitrij Rupel: »Čaj i puške u četri«, Beograd 1973 . - V: Polja (Novi Sad), 1974, št. 186/187.
 • Literarna istorija kao živa komunikacija izmedju današnjice i prošlosti / prev. Marijana Zander-Rojs. - V: Književna kritika ( Beograd), 1974, št. 1, str. 19-28.
 • Menuet s municijom i igračke : (uz Rupelov roman Čaj i puške u četri) / prev. D. Poznanović. - V: Polja ( Novi Sad), 1974, št. 186/187.
 • Moć i nemoć jezika : uz Ionescovu dramu Lekcija / prev. Juraj Martinović. - V: Izraz (Sarajevo), 1974, knj. 36, št. 10, str. 439-459. Eugene Ionesco.
 • Modern slovene literature / prev. Anne Čeh. - V: Le livre slovene, 12/1974, št. 3/4, str. 83-90.
 • O književno-istorijskoj nomenklaturi, periodizaciji i klasifikaciji / prev. Marija Mitrović. - V: Književna istorija (Beograd), 1974, št. 23, str. 549-568.
 • Odbacujući zabrane, prava kritika se integriše sa stvaralaštvom . - V: Književne novine (Beograd), 1974, št. 476.
 • Predor od granica ka tajni . - V: Polja (Novi Sad), 1974, št. 182.
 • Radjanje demona / prev. Lazar Amidjić. - V: Život (Sarajevo), 1974, knj. 66, št. 10, str. 391-418. O grafičnem ustvarjanju Franceta Miheliča.
 • Radnička klasa i kulturno stvaralaštvo / prev. Ivan Brajdić. - V: Treći program (Beograd), 1974, str. 48-55.

1973

C

 • Afera je tragedija . -V: Gledališki list SNG Drama Mb., 28/1973/74, št. 5, str. 3-5.O drami Primoža Kozaka.
 • Cene Vipotnik . - V: Pionir, 19/1973/74, št. 2, str. 86-87.
 • Dane Zajc . - V:Pionir, 19/1973/74, št. 6, str. 214-215.
 • Groteska o ideologijah, spominu in smrti : ob Hiengovem romanu Orfeum . - V:Problemi, 11/1973, št. 125/127, str. 169-184.
 • Huda muka, nor špas : ob drami Pavla Lužana: Zaščitna maska . - V: Dialogi, 9/1973, št. 6, str. 395-407.
 • Ideološka struktura Tavčarjevega Cvetja v jeseni . - V: Jezik in slovstvo, 19/1973/74, št. 3, str. 79-87.
 • Literarna zgodovina kot živa komunikacija današnjosti s preteklostjo . - V: Dialogi, 9/1973, št. 2, str. 117-123.
 • Micka se predstavi in Janez, kranjski Janez : sodobna slovenska epopeja kot veseloigra za Slovence, ki so in niso lutke : sinoči v Prešernovem gledališču . - V:Glas, 26/1973, št. 29, str. 5.
 • O krogu in treh tokovih . - V:Problemi, 11/1973, št. 125/127, str. 18-28. O raziskovanju povojne slovenske literature.
 • Odnos med literarnimi ideologijami in literarnim jezikom v dveh Prežihovih povestih . - V: Koroški fužinar, 23/1973, št. 4, str. 5-7.
 • Resničnost - strašljiv privid (konec). - V: Dialogi, 9/1973, št. 10, str. 655-660; št. 11, str. 761-766. O delu Lojzeta Kovačiča.
 • Ritualizirana igra . - V: Gledališki list SLG Celje, 1973/74, št. 7, str. 5-15. - Prispevek ni podpisan.
 • Spolni in vsakršni paradiž . - V: Ekran, 11/1973, št. 106/107, str. 282-283.
 • Svetlana Makarovič . - V: Pionir, 19/1973/74, št. 8, str. 278-279.
 • V družini in zunaj nje - Boter. - V: Ekran, 11/1973, št. 106/107, str. 277-279.
 • Točka avtoblokade . - V: Gledališki list SLG Celje, 1973/74, št. 2. O drami Vena Tauferja Prometej.
 • Tomaž Šalamun . - V: Pionir, 19/1973/74, št. 10, str. 342-343.

 

Č

 • Filosofija, istorija i književnost . - V:Filosofija ( Beograd), 1973, št. 1/2, str. 50-54.Sodeloval na okrogli mizi na Zimskim filosofskim susretima, Vrnjačka Banja, 1. - 3. II. 1973.
 • Fragment o modernome pjesništvu / prev. Ljubomir Stefanović. - V: Pitanja (Zagreb), 1973, št. 46, str. 41-55.
 • Ironično putovanje proigranog ludizovanog čoveka . - V: Vitomil Zupan: Putovanje na kraj proleća, Beograd 1973, str. 201-220.
 • Ivo Svetina: »Plovi na jagodi Pupa Magnolija do zlatih vladnih palač« . - V: Književne novine (Beograd), 1973, št. 435.
 • Kovačič’s literarische Welt / prev. W. [ ilhelm ] H. [ eiliger ] . - V: Le livre slovene, 11/1973, št. 1, str. 10-12.
 • Kritičarev monolog / prev. Dejan Poznanović. - V: Polja (Novi Sad), 1973, št. 176. O sodobni slovenski poeziji.
 • Kritika i samokritika /prev. Roksanda Njeguš in Dejan Poznanović. - V: Litera (Niš), 1973, št. 1/2, str. 8-12.
 • Lojze Kovačič: Stvarnost : odavde do stvarnosti . - V: Lojze Kovačič: Stvarnost, Beograd 1973, str. 185-205.
 • Masovna, elitna i intelektualna kultura . - V:Gledišta (Beograd), 1973, št. 11/12, str. 1183-1188.
 • Le mysticisme ironique / prev. Viktor Jesenik. - V:Le livre slovene, 11/1973, št. 1, str. 13-15. O Tomažu Šalamunu.
 • Negativna religioznost kao htena i tematizovana muka / prev. Marija Mitrović. - V: Književna reč (Beograd), 1973, št. 14, str. 5.
 • O krugu i o tri toka / prev. Nadežda Čačinovič-Puhovski. - V: Teka (Zagreb), 1973, št. 2, str. 234-248.
 • O Zagoričniku /prev. Ljubomir Stefanović. - V: Pitanja (Zagreb), 1973, št. 50/51, str. 14-20.
 • Parodijska tragedija o neizbežnoj šizofreničnosti današnjega radikalnog novolevičara /prev. Dejan Poznanović. - V: Književnost ( Beograd), 1973, knj. 57, št. 5, str. 537-546. O romanu Živojina Pavlovića Kain i Avelj.
 • Poruka snova / prev. Marija Mitrović. - V: Književnost (Beograd), 1973, knj. 57, št. 11, str. 453-467. Lojze Kovačič: Sporočila iz sna in budnosti.
 • Prijatne, odomačene halucinacije / prev. Petar Vujičić. - V: Književne novine (Beograd), 1973, št. 435.
 • Sociološka komponenta u slovenačkoj modernoj ili modernističkoj literaturi / prev. Dejan Poznanović. - V: Polja ( Novi Sad), 1973, št. 175.
 • Značenje religije danas . - V: Gledišta (Beograd), 1973, knj. XIV, št. 9, str. 819-883. Sodeloval na okrogli mizi v Domu omladine v Beogradu, 17. in 18. V. 1973.

 1972

A

 • Avantgardni pesnik pred sodiščem . - Scena : Ljubljana, 1972. - 28 str. ; 21 cm. - (Umetnost in kultura ; 89) Tomaž Šalamun. - Niko Goršič: Spremna beseda : o Šalamunovi poeziji, str. 27-28.

 C

 • Aktualne kulturne dileme, prave in neprave . - V: Delo, 14/1972, št. 82, str. 27. K članku Miloša Mikelna Aktualne kulturne dileme, prave in neprave, Delo, 1972, št. 75.
 • Balade o kastraciji : prijatelju Leopoldu Bregantu, psihoanalitiku . - V:Problemi, 10/1972, št. 109, str. 90-99. O knjigi pesmi za otroke Zaspanček Razkodranček.
 • Diferenciacija reizma . - V: Naši razgledi, 21/1972, št. 4, str. 108-109.
 • Družbeno in človeško razsulo . - V: Ivan Mrak: Gorje zmagovalcev : himnična tragedija : petero stopnjevanj : nastajalo v letih 1943-44, Maribor 1972, str. 53-62.
 • Esej o osebnih srečanjih z avtoriteto, nasiljem in svobodo = Saggio dei miei incontri con l’autorita, con la violenza e con la liberta. - V:Most (Trst), 9/1972, št. 35/36, str. 94-115. Besedilo vzporedno v slovenščini in italijanščini.
 • Estetika skušane in izkušene človečnosti . - V: Mirko Zupančič: Gledališki zapiski in eseji, Maribor 1972, str. 186-204.
 • Fragment o modernistični poeziji . - V: Problemi, 10/1972, št. 118/120, str. 181-198.O sodobni slovenski modernistični poeziji.
 • Funkcija zgodovinske zavesti in literarna zgodovina . - V: Problemi, 10/1972, št. 113/114, str. 44-54.
 • Ironično potovanje zaigranega človeka . - V: Vitomil Zupan: Potovanje na konec pomladi : blisk v štirih barvah, Ljubljana 1972, str. 195-214.
 • Iščemo nedolžnost, kako ji je ime? : igrica . - V: Naši razgledi, 21/1972, št. 6, str. 176-177. Odgovor na članek Denisa Poniža Nedolžne igrice poimenovanja, Naši razgledi, 1972, št. 5, str. 145.
 • Izbor slovenskih pesmi zadnjih 30 let pa nekaj o njih času . - V: Mladina, 1972, št. 1 - št. 7. Nadaljevanje iz l. 1971.
 • Kaj je arhitektura? - V: Arhitektov bilten, 1972, št. 1, str. 6-19.
 • Kritika in samokritika . - V: Dialogi, 8/1972, št. 11, str. 760-764.
 • Krivda brez krivde . - V: Igor Torkar: Pisana žoga, Ljubljana 1972, str. 271-316.
 • Križanje . - V: Ivan Mrak: Rdeča maša : himnična tragedija v treh stopnjevanjih : nastajalo med 1944 do 46, Maribor 1972, str. 57-67.
 • Kultura in nacionalizem : k pismu ljubljanskih koroških študentov . - V: Problemi, 10/1972, št. 111/112, str. 159-162.
 • Materialistični jezik erotizma . - V:Problemi, 10/1972, št. 111/112, str. 38-41.
 • Med igro pisave in samorazkrojem ideje . - V:Problemi, 10/1972, št. 109, str. 42-44.
 • Med kulturo in družbo . - V: Dialogi, 8/1972, št. 4, str. 263-267; št. 5, str. 324-327.
 • Menuet s strelivom in igračke . - V: Dimitrij Rupel: Čaj in puške ob štirih : roman, Maribor 1972, str. 187-197.
 • Mrtva ladja ne sme umreti . - V:Ekran, 10/1972, št. 96/97, str. 230-233.
 • Nemoč oblasti in zločina . - V: Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa : drama v treh dejanih s prologom, Maribor 1972, str. 81-90.
 • Nepravi Don Kihot ali: Josip Vidmar, ideolog politične eshatologije in tradicionalnega razumništva . - V:Problemi, 10/1972, št. 111/112, str. 170-176.
 • Nihilizem in »nihilizem« . - V:Most (Trst), 9/1972, št. 33/34, str. 37-41.
 • Ogledalo sanj : izbor slovenskih pesmi zadnjih 30 let pa nekaj o njih in o času . - V: Mladina, 1972, št. 7, str. 18-19.
 • Onomatopoetične variacije . - V:Problemi, 10/1972, št. 118/120, str. 71-75.Del obsežnejše razprave o poeziji Andreja Medveda.
 • Paradoks, asociacija, imenovanje . - V: Franci Zagoričnik: To je stvar, ki se imenuje pesem, Maribor 1972, str. 95-104.
 • Parodična tragedija o shizofreniji novolevičarja . - V: Živojin Pavlović: Kajn in Abel ; Alegorija, Ljubljana 1972, str. 220-231.
 • Ples z maskami . - V: Gledališki list PDG, 1972/73, št. 27, str. 22-25. Ob drami Pavla Lužana Zaščitna maska.
 • Religija človeka . - V: Vitomil Zupan: Ladja brez imena : tragedija v treh dejanjih, v devetih slikah, Maribor 1972, str. I-X.
 • Sadistični vaudeville . - V:Ekran, 10/1972, št. 98/99, str. 326-329. O filmu Ko pride lev.
 • Sociološke komponente v slovenski moderni ali modernistični literaturi . - V:Tendencii na sociologizacija vo literaturata danes, Titov Veles 1972, str. 108-118. Résumé. - Soderžanie.
 • Urbančič o Leninu in imperializmu . - V:Problemi, 10/1972, št. 109, str. 99-102. O delu Ivana Urbančiča Leninova »filozofija« ali o imperializmu, 1972.
 • Veličina in tragedija zavedanja . - V: Dialogi, 8/1972, št. 10, str. 715-720; št. 11, str. 803-808. O Mrakovi drami Spoved lučnim bratom.
 • Za čistost metodologije : Andrej Inkret o literarni zgodovini, literarni kritiki in literaturi . - V: Problemi, 10/1972, št. 111/112, str. 146-151. O knjigi Andreja Inkreta Jovan Vesel Koseski : vprašanje literarne zgodovine, 1971.
 • Za dinamični pluralizem kritičnih metod . - V: Problemi, 10/1972, št. 111/112, str. 144-146.
 • Želje in hudiči . - V: Ekran, 10/1972, št. 98/99, str. 313-319.

 Č

 • Bedeutungsstruktur, Differenzen und Produktion in slowenischen Reismus /prev. Heide Zimmerman. - V: The Bridge = Pont = Brücke ( Zagreb), 1972, št. 31/32, str. 41-49.
 • Beskrajni užitak lijepoga / prev. Lazar Amidžić. - V: Odjek ( Sarajevo), 1972, št. 14, str. 9. O arhitekturi z druge strani.
 • Čovjek bog - čovjek zloćinac. - V: Izraz (Sarajevo), 1972, knj. 32, št. 8/9, str. 171-185. Albert Camus.
 • Črtomirov mit - mit o savremenom slovenaštvu / prev. Dejan Poznanović. - V: Pozorište (Tuzla), 1972, št. 4, str. 449-469.
 • Društveni konflikti u kulturi . - V: Društveni konflikti i socialistički razvoj Jugoslavije, Ljubljana 1972, del. III, str. 19-31.
 • Fragmentarni prilozi povijesti i analizi konkretne poezije u Sloveniji /prev. Ljubomir Stefanović. - V: Vidik ( Split), 1972/73, št. 7/8/9, str. 5-19.
 • Funkcija istorijske svesti i literarna istorija / prev. Dejan Poznanović. - V: Treći program-proleće (Beograd), 1972, str. 281-295.
 • Humanisti - mitomani : fragment . - V: Odjek ( Sarajevo), 1972, št. 11, str. 6.
 • Ideologija tradicionalne inteligencije / prev. Dejan Poznanović. - V: Treći program (Beograd), 1972, št. 2, str. 20-27. Razmišljanje ob pisanju Josipa Vidmarja na to temo.
 • Irodalom és ideológia . - V: Új Symposion ( Novi Sad), 1972, št. 82, str. 73-76.
 • Izmedju igre pisanja i samoraspada ideje / prev. Marija Mitrović. - V: Književnost (Beograd), 1972, knj. 54, št. 5, str. 465-469. O delu Andreja Hienga.
 • Konflikti u kulturi / prev. Milorad Simonović. - V: Socilogija (Beograd), 1972, št. 3, str. 461-471.
 • Kritika i samokritika /prev. Dejan Poznanović. - V: Književna kritika (Beograd), 1972, št. 5/6, str. 89-94.
 • Kulturna struktura današnjeg prosečnog gradjanina / prev. Dejan Poznanović. - V: Delo (Beograd), 1972, št. 2, str. 141-148.
 • Marksizam i književna kritika u Jugoslaviji . - V: Savremenik (Beograd), 1972, št. 7, str. 19-20, 40-42.
 • Na prostorima radikalizacije . - V: Odjek (Sarajevo), 1972, št. 8, str. 7. O novih tendencah v slovenskem gledališču.
 • Naučni skup na temu »Funkcija istorijske svesti« . - V: Treći program (Beograd), 1972, št. 2, str. 189-314. Prispevki udeležencev.
 • Naučni skup: Marksizam i književna kritika u Jugoslaviji . - V: Politika (Beograd), 1972, št. 21037. Sodelovali so Bruno Popović, Slavko Leovac in Taras Kermauner.
 • Problematičnost i neproblematičnost kiča / prev. Zorka Marković. - V: Kulturni život (Beograd), 1972, št. 1/2, str. 65-74. S Silvanom Sauom in Antonom Janežičem.
 • [ O kulturi ] . - V: Student (Beograd), 1972, št. 14. Intervju.
 • Pluralizam naše kulture . - V: Odjek (Sarajevo), 1972, št. 1, str. 13; št. 2, str. 7.O odnosu med kulturo in družbo.
 • Prednosti izdaje . - V: Književnost (Beograd), 1972, knj. 54, št. 1, str. 52-56. O sodobni slovenski književnosti.
 • Priznanje / prev. Dejan Poznanović. - V: Treći program (Beograd), 1972, št. 1, str. 17-31.
 • Tri tipa kulture . - V: Kulturni radnik (Zagreb), 1972, št. 5, str. 68-76.
 • Za dinamičan pluralizam kritičkih metoda . -V: Književne novine (Beograd), 1972, št. 412.

 

1971

A

 • Dileme sodobnega slovenskega pesništva . - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1971. - III, 408 str. ; 20 cm. Upoštevani so Ivan Minatti, Lojze Krakar, Edvad Kocbek, Branko Hofman, Tone Kuntner, Dane Zajc, France Pibernik, Janez Ovsec, France Forstnerič, Jože Snoj, France Vurnik, Janez Premk, Cveto Preželj, Jože Olaj, Saša Vegri, Alojz Gradnik, France Balantič in Severin Šali.
 • Od eksistence do vloge . - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1971. - 284 str. ; 17 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; 55) O delih: Ivan Mrak: Andrej Chenier ; Jože Javoršek: Manevri ; Igor Torkar: Zlata mladina ; Branko Hofman: Mož brez obraza ; Marjan Rožanc: Jutro polpreteklega včeraj ; Peter Božič: Človek v šipi ; Zasilni izhod ; Križišče ; Vojaka Jošta ni ; Kaznjenci ; Dva brata ; Primož Kozak: Kongres ; Legenda o svetem Che ; Dominik Smole: Krst pri Savici ; Dušan Jovanovič: Znamke, nakar še Emilija.
 • Strukture v poeziji : raziskava pomenske strukturalne mreže . - Maribor : Obzorja, 1971. - 222 str. ; 21 cm. - (Razpotja ; 20)

C

 • Anomičnost in fikcija . - V: Ekran, 9/1971, št. 87/88, str. 419-425. O filmu Žike Pavlovića Zaseda.
 • Beležke o narodu in kulturi . - V: Dialogi, 1971, št. 7/8, str. 421-434.
 • De bello Cudermanico . - V: Problemi, 9/1971, št. 100, str. 16-18; št. 101, str. 53-56. Ob članku Vinka Cudermana Kultura v Sloveniji danes (Kaplje 1970).
 • Beseda ustvarjalcev . - V: Knjiga, 19/1971, št. 5, str. 221-225.
 • Besede in smisel . - V: Janez Švajncer: Že nekoč, danes, jutri, Maribor 1971, str. 211-220.
 • Gledališče pri robu : ob letošnji ljubljanski gledališki sezoni . - V: Dialogi, 1971, št. 10, str. 587-594.
 • Izbor slovenskih pesmi zadnjih 30 let pa nekaj o njih in o času . - V: Mladina, 1971, št. 44 - št. 51/52. Nadaljevanje v l. 1972.
 • Kaj je revolucija gledališča . - V:Naši razgledi, 21/1971, št. 23, str. 704-705.
 • Konservativno premišljevanje o radikalni negaciji . - V:Problemi, 9/1971, št. 97, str. 39-40.
 • Kulturna struktura današnjega povprečnega občana-malomeščana . - V:Naši razgledi, 21/1971, št. 19, str. 574-575.
 • Mitična zavest in letošnji slovenski film . - V: Naši razgledi, 21/1971, št. 7, str. 207-208.
 • Moj narod čez vse in z desnico . - V:Problemi, 9/1971, št. 108, str. 55-58. O slovenski himni.
 • Moralni zakon, amoralnost življenja in institucializirana morala . - V: Branko Hofman: Mož brez obraza : dramski kontrapunkt s tremi akordi in intervali, Maribor 1971, str. 37-[42].
 • Naš vsakdanjik : slovenski kulturni položaj . - V:Slovenija, 1971, št. 1/2, str. 46-48; št. 3, str. 43-45.
 • Nekaj o naravi literarne kritike, predvsem normativne in tematizirajoče . - V:Problemi, 9/1971, št. 106/107, str. 89-99.
 • Nova slovenska dramatika . - V:Naši razgledi, 21/1971, št. 13, str. 398-402. V anketi so sodelovali Taras Kermauner, Lojze Filipič, Andrej Hieng, Andrej Inkret, Marjan Javornik in Jože Javoršek.
 • O kritičnem branju . - V: Problemi, 9/1971, št. 102, str. 45-55.
 • O neki slovenski arhi-nacionalni in hiper-aktualni skušnji . - V:Problemi, 9/1971, št. 105, str. 51-54. O slovenski literaturi.
 • O tradicionalni, množični, avantgardni in elitni kulturi . - V: Teorija in praksa, 8/1971, št. 8/9, str. 1223-1234.
 • Poročilo o Kocbekovem »Poročilu« . - V: Dialogi, 1971, št. 1, str. 14-18; št. 2, str. 76-81.
 • Poškodbe zakona ali zakon poškodb? : ob prepovedi »Maškerade« . - V:Komunist, 1971, št. 14, str. 20-21.
 • [Predgovor] . - V: Maksim Sedej starejši, France Slana, Maksim Sedej mlajši / urednica kataloga Božena Plevnik, 1971, str. 3-10.
 • Prednosti izdajstva . - V: Problemi, 9/1971, št. 105, str. 44-46.
 • Priznanje : Marjanu Rožancu, piscu Tople grede in Zračne puške . - V:Dialogi, 1971, št. 11, str. 653-659. Predavanje na Štatenberškem srečanju.
 • Problematičnost in neproblematičnost kiča : po razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju . - V:Naši razgledi, 21/1971, št. 15, str. 461.
 • Razumevanje in zastraševanje : še o TV nadaljevanki o VOS in Protestnem pismu iz Radovljice . - V:Delo, 13/1971, št. 136, str. 20.
 • Reizem-ludizem v slovenski poeziji : pogled na najmlajši pesniški rod . - V:Delo, 13/1971, št. 247 in št. 254.
 • Slovenska državnost - kaj je to? / anketo priredil France Forstnerič. - V: Večer, 28/1971, št. 301. Odgovor na anketo.
 • Svet besed brez Besede . - V: Rupel, Dimitrij: Tajnik šeste internacionale, Maribor 1971, str. 181-194.
 • Štiri slovenske novele : Ivan Potrč: Teričnjak; Lojze Kovačič: Sporočila v spanju; Rudi Šeligo: Oglarska sekira; Dimitrij Rupel: Trobila, čebela, godala . - V:Delo, 13/1971, št. 296.
 • Vesela izjava o žalostni izjavi . - V: Problemi, 9/1971, št. 3, str. 61-64. Odgovor na izjavo Koroški študentje slovenski javnosti.
 • Vrednotenje in znanost : o knjigi S. Lasića Spor na književni levici 1928 -52. - V: Dialogi, 1971, št. 5, str. 275-278.
 • Zakonita rast in še bolj zakonito odmiranje poraščenih rok . - V: Problemi, 9/1971, št. 103/104, str. 1-5. O sodobnih političnih gibanjih v Sloveniji, zlasti o akciji petindvajsetih poslancev.
 • »Zaseda« . - V: Ekran, 9/1971, št. 87/88, str. 419-425.

Č

 • Anketa: »Šta se novo dogadja u jugoslovenskim književnostima« . - V: Književne novine (Beograd), 1971, št. 388 - št. 390. Sodelovali so: Novica Petković, Taras Kermauner, Predrag Palavestra, Milan Djurćinov, Draško Redjep in Srba Ignjatović.
 • I kritika poznaje svoje opreke i muke / prev. Roksanda Njeguš. - V: Književna kritika (Beograd), 1971, št. 5/6, str. VII-XIX.
 • Igra oblika i oblici igre / prev. Roksanda Njeguš. - V: Književne novine (Beograd), 1971, št. 399. O pesniških zbirkah Jožeta Snoja in Tomaža Šalamuna.
 • Na pohodu je ludizam . - V: Književne novine (Beograd), 1971, št. 388.
 • Nacrt poratnog slovenskog pjesništva / prev. dr. Mate Šimundić. - V: Kamov (Reka), 1971, št. 10/11, str. 12-15.
 • Osmi medjunarodni oktobarski susret pisaca na temu: »Duh stvaranja - duh suprotstavljanja«. - V: Književne novine (Beograd), 1971, št. 402. Vsebuje izvirne referate udeležencev.
 • Pozorište kraj ivice / prev. Dejan Poznanović. - V: Pozorište (Novi Sad), 1971, št. 4, str. 396-404. O gledališki sezoni 1970/71 v Ljubljani.
 • Pozorišni život u Sloveniji : (1945 -1970) /prev. Gojko Janjušević, Dejan Poznanović. - V: Scena (Novi Sad), 1971, knj. 1, št. 2/3, str. 1-131. Prispevek vsebuje odgovore slov. kulturnih delavcev na vprašanja Jožeta Javorška o slovenskem gledališču. Odgovor Tarasa Kermaunerja je na str. 60-70.
 • Raskršća nacionalnih kultura . - V: Ovdje (Titograd), 1971, št. 31, str. 8-9. Intervju.
 • Sexus e/s/t mors e/s/t deus . - V: Književna istorija ( Beograd), 1971, št. 13, str. 129-152. O poeziji Alojza Gradnika.
 • Simpozijum na temu »Pozorište i revolucija« . - V: Književne novine (Beograd), 1971, št. 395 in št. 396. Vsebuje izvlečke iz referatov udeležencev.
 • Slovenačka književnost na prelazu od naroda u razvoju ka razvijenom narodu /prev. Dimitrije Vučenov. - V: Književnost i jezik ( Beograd), 1971, št. 1, str. 19-28.
 • Struktura, diferencije i produkcija u slovenskom reizmu : (peti Zagrebački književni razgovori) . - V: Studentski list (Zagreb), 1971, št. 23/24/25, str. 16.
 • Šta je prava revolucija pozorišta? / prev. Dejan Poznanović. - V: Pozorište i revolucija, Tuzla 1971, str. 593-598.
 • Tipovi i modeli kulture /prev. D. Poznanović. - V: Treći program (Beograd), 1971, št. 1, str. 63-76.
 • Vrednovanje i nauka / prev. Tatjana Popov. - V: Kultura (Beograd), 1971, št. 13/14, str. 211-216. Ob knjigi Stanka Lasića Sukob na književnoj ljevici 1928-1952, Zagreb 1970.

E

 • Kermauner , Taras - avtor Živi Orfej : ob izidu "velike antologije slovenske poezije". Taras Kermauner Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - #Letn. #20, #št. #5 (12. mar. 1971), str. 144. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.19 - Recenzija, prikaz knjige, kritika
 • Kermauner , Taras - avtor Susret strukturalističke i marxističke kritike Književna kritika i marksizam / uredili Sveta Lukić ... [et al.]. - Beograd : Prosveta, 1971. - (Institut za književnost i umetnost u Beogradu ; #Knj. #3). - Str. 357-369. analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano

 

1970

A

 • Izročilo in razkroj ali samorazdejanje humanizma v povojni slovenski poeziji . - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1970. - 211 str. ; 19 cm.

C

 • Aktivna razlika . - V: Peter Božič: Dva brata : komedija, Maribor 1970, str. 57-[60].
 • Anketa: položaj literarne znanosti na Slovenskem (I -). - V: Naši razgledi, 19/1970, št. 1, str. 5-6. Sodeloval v anketi.
 • Antiaktivizem in antimoralizem . - V: Peter Božič: Križišče : (enodejanka), Maribor 1970, str. 35-[39].
 • Človeški svet iz plastične mase : [ uvodna beseda ] . - V: Maksim Sedej ml.: [ Likovna dela : katalog ] , 1970, str. [2-5].
 • Dolgo poletje F. Forstneriča. - V: Dialogi, 1970, št. 6, str. 400-404.
 • Dva odnosa do subjektivitete . - V: Problemi-Aktualnosti, 8/1970, št. 87, str. 16-17. O knjigi Radomira Konstantinovića Filozofija palanke, Bg 1969.
 • Dvojna provokacija . - V:Problemi, 8/1970, št. 94, str. 8-10. O Vidmarjevem intervjuju Na treh možganskih cestah, Delo, 16. 09. 1970.
 • Dvojni dialog z Želimirjem Žilnikom . - V:Ekran, 8/1970, št. 74/75, str. 219-230.
 • Je Dežmanov primer potreben rehabilitacije? - V:Problemi-Aktualnosti, 8/1970, št. 85, str. 10-12. Ob prispevku Alojza Rebule Biti Slovenec, Prostor in čas 1969, št. 3/4.
 • Kajuh in Balantič, dva odnosa do časa in smrti . - V:Dialogi, 1970, št. 7, str. 457-462; št. 8/9, str. 549-553.
 • Kako eksistirati? - V: Peter Božič: Človek v šipi : igra z epilogom, Maribor 1970, str. 39-[43].
 • Kako ne eksistirati? - V: Peter Božič: Zasilni izhod : enodejanka, Maribor 1970, str. 35-[38].Konservativno premišljevanje o radikalni negaciji. - V: Problemi, 8/1970, št. 95/96, str. 27-46. O Tribuni, 1970/71, št. 1 in o protestu ljubljanskih študentov ob obisku Mobutuja.
 • Literatura in ideologija . - V:Problemi, 8/1970, št. 86, str. 17-21.
 • Mors et Deus . - V: Srečanja, 5/1970, št. 25/26, str. 43-45. O poeziji Alojza Gradnika.
 • Nemški tednik . - V:Večer, 26/1970, št. 116 - št. 186. Izhajalo ob četrtkih.
 • Neukrotljiva, a neoblikovana negativiteta . - V: Peter Božič: Vojaka Jošta ni : vesela igra, Maribor 1970, str. 45-[49].
 • O časopisni gledališki kritiki : pogovor za okroglo mizo . - V: Delo, 12/1970, št. 144, str. 19. Sodelovali so Taras Kermauner, Sveta Jovanović, Žarko Petan, Tone Slodnjak, Janez Hočevar in Jože Snoj.
 • O slovenski poeziji zadnjega časa . - V: Most (Trst), 7/1970, št. 28, str. 134-140.
 • O umetnostni kritiki, tudi gledališki . - V:Dialogi, 1970, št. 11, str. 800-804.
 • Od vitalizma do neohumanizma : premišljevanje ob poeziji Branka Hofmana . - V: Branko Hofman: Trapez, Koper 1970, str. 66-98.
 • Ples dobrega in zla . - V:Naši razgledi, 19/1970, št. 7, str. 209-210. O slikarskem ciklusu M. Sedeja ml.
 • Poskusi odgovorov kritiku Jožetu Snoju . - V:Delo, 12/1970, št. 137, str. 19. Odgovor na Snojev članek Vprašanja (Delo 1970, št. 92).
 • Pouk iz téme: kako voditi kulturno diskusijo . - V:Problemi-Aktualnosti, 8/1970, št. 87, str. 1-3.
 • Revolucija in misel : nekaj o pouku zgodovine . - V: Kaplje, 1970, št. 6, str. 18-22. O študentskem gibanju doma in v svetu.
 • Razbita tehtnica . - V:Problemi, 8/1970, št. 94, str. 1-2. O izraelsko-palestinskem sporu.
 • Samogovor ali premišljevanje nehumanističnega humanista, kdo je v krizi, kaj je kriza, predvsem pa, kaj kriza ni . - V:Oja : revija za vsa vprašanja, 1970, št. 1, str. 20-22+25-26+29-30.
 • Slečena Emilija vabi občinstvo / spraševal Mitja Meršol. - V: Tedenska tribuna, 18/1970, št. 21, str. 12. Ob uprizoritvi drame D. Jovanoviča.
 • Slovenska literatura v prehodu od naroda v razvoju k razvitemu narodu . - V:Literaturite na malite narodi, Titov Veles 1970, str. 43-57. Résumé. - Soderžanie.
 • Soočanje s sabo in svetom . - V:Dialogi, 1970, št. 3, str. 167-181.
 • Stiska tradicionalnega slovenskega romana in humanizma . - V: Janez Švajncer: Klop v zelenem : roman, Maribor 1970, str. 515-520.
 • Svoboda do neodrešljivosti . - V: Peter Božič: Kaznjenci, Maribor 1970, str. 59-[61].
 • Temelj novega sloga je igra : ob 50. predstavi »Emilije« o načrtih Male drame /pogovor zapisala Snežna Šlamberger. - V: Dnevnik, 20/1970, št. 77, str. 5.Ob uprizoritvi drame D. Jovanoviča.
 • Tragični paradoks - da! Tragični paradoks - ne! - V: Problemi-Aktualnosti, 8/1970, št. 85, str. 15-17. Ob članku Ivana Mraka Trpljenje kot eksistenca - da! Trpljenje kot ideologija - ne!, Problemi-Aktualnosti, 1969, št. 83/84, str. 19-21.
 • Usoda nekega razmišljanja o usodi . - V: Problemi-Aktualnosti, 8/ 1970, št. 86, str. 11-13. Ob prispevku Pavla Dobrile Razmišljanje o neki usodi, Problemi-Aktualnosti, 1970, št. 85.
 • Uvodno premišljevanje : nagovor novega direktorja SNG . - V: Delo, 12/1970, št. 29, str. 18.
 • V pluralizmu navzkrižij . - V: Problemi-Aktualnosti, 8/1970, št. 86, str. 5-7. Ob eseju Dimitrija Rupla Beležke za družbeno kritiko, Problemi-Aktualnosti, 1969, št. 80.
 • V začaranem krogu prepovedi in tabujev . - V: Dialogi, 1970, št. 2, str. 99-105.
 • Vprašanje slovenskega narodnega gledališča . - V: Problemi, 8/1970, št. 91/92, str. 74-98.
 • Za intenzivnost, ki omogoča . - V: Naši razgledi, 19/1970, št. 3, str. 84+73. Ob prevzemu dolžnosti ravnatelja Drame SNG Ljubljana.
 • Zbegano razglabljanje o množični kulturi . - V: Teorija in praksa, 7/1970, št. 2, str. 259-268.

Č

 • Dva čitanja Triptiha Agate Schwarzkobler /prev. Dejan Poznanović. - V: Polja (Novi Sad), 1970, št. 142.O delu Rudija Šelige.
 • Dva odnosa prema subjektivitetu / prev. Jelka Radovanović. - V: Delo ( Beograd), 1970, št. 5, str. 533-538. O knjigi Radomira Konstantinovića Filozofija palanke, Bg 1969.
 • Humanistička rezignacija : odlomak /prev. Mate Šimundić. - V:Mogućnosti (Split), 1970, št. 9, str. 1102-1114. O poeziji Kajetana Koviča.
 • Implicitna i eksplicitna egzistencijalna struktura / prev. Dejan Poznanović. - V: Izraz (Sarajevo), 1970, knj. 27, št. 5, str. 457-468. O poeziji Gregorja Strniše.
 • Kod Strniše je budućnost smrt / prev. Dejan Poznanović. - V:Književnost (Beograd), 1970, knj. 50, št. 3, str. 279-287.
 • Masovna kultura - čedo tradicionalne kulture. - V:Gledišta ( Beograd), 1970, št. 4, str. 259-268.
 • Masovna kultura kao rodjeno mada nepriznato čedo tradicionalne kulture . - V:Četvrti strućni sastanak Kultura i razvoj u savremenom jugoslavenskom društvu, Split 1970, št. 4, str. 1-5.
 • O eksternoj i imanentnoj kritici / prev. Dejan Poznanović. - V: Izraz (Sarajevo), 1970, knj. 27, št. 1, str. 1-21. O Mitji Mejaku in Andreju Inkretu.
 • O savremenom teatru i transparentnoj kritici / prev. L. Amidjić. - V: Odjek (Sarajevo), 1970, št. 7/8, str. 14. Intervju.
 • Od Majšperka do Svetih gora / prev. Vladan Radovanović. - V: Delo (Beograd), 1970, št. 2, str. 189-207.
 • Poezija apsolutne egzistencije i dijalektike / prev. Dejan Poznanović. - V: Edvard Kocbek: Kukavica i klovn, Kruševac 1970, str. 5-24.
 • Seulement une question d’enquete? : l'art est ma profession / prev. Viktor Jesenik. - V: Le livre slovene, 8/1970, št. 2, str. 58. Odgovor na anketo o pomenu in vlogi umetnosti.

1969

A

 • Natura in intima : poezija petih pesnikov . - Koper : [Lipa], 1969. - 557 str. ; 21 cm. O poeziji Ivana Minattija, Kajetana Koviča, Janeza Menarta, Toneta Pavčka in Cirila Zlobca. - Spremne besede: str. 540-557.
 • Struktura in zgodovina . - Maribor : Obzorja, 1969. - 63 str. ; 19 cm. - (Znamenja ; 5)

C

 • Antilegenda o absolutni svobodi in absolutnem izdajstvu . - V:Gledališki list SNG Drama Lj., 49/1969/70, št. 3, str. 82-89. O drami Primoža Kozaka Legenda o svetem Che.
 • Cesta, politika, slovenstvo, revolucionarnost in interesi . - V: Dialogi, 5/1969, št. 11, str. 639-647.
 • Človek in prostor . - V: Naši razgledi, 18/1969, št. 20, str. 602-603. Vsebina: Rebula, Kovačič, Božič in Šeligo ; Remec in Šeligo ; Vprašanja.
 • Dnevniški zapiski ob prebiranju sodobne slovenske dramatike . - V: Srečanja, 4/1969, št. 19, str. 20-29.
 • Eksistencialija smrti v poeziji sintetizirajočega humanizma . - V:Dialogi, 5/1969, št. 5, str. 276-284; št. 6, str. 338-342.O poeziji Otona Župančiča.
 • Filozofija in empirizem ali o nekaterih razlikah med Rudolfovo in mojo znanstveno metodo . - V:Dialogi, 5/1969, št. 4, str. 223-227. Odgovor na Rudolfov članek ob »Štirih slovenskih umetnostnih ideologijah«, ki je izšel v isti številki Dialogov.
 • Homolog in tri teme / soavtor Naško Križnar. - V: Ekran, 7/1969, št. 64, str. 123-128. O festivalu kratkega filma v Beogradu.
 • Ideologija Zlate mladine, njena narava, protislovja in meje . - V:Gledališki list MGL, 20/1969/70, št. 5, str. 98-107. O drami Borisa Fakina.
 • Igra, nakar še smrt . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 1969/70, Mala drama št. 2. O drami Dušana Jovanoviča Znamke, nakar še Emilija.
 • Jubilej Elvire Kraljeve . - V: Gledališki list SNG Drama Mb., 24/1969/70, št. 13, str. 422-435.
 • Literarna kritika in njena kriza . - V: Problemi-Aktualnosti, 7/1969, št. 77, str. 19-21. Ob prispevku Boruta Trekmana Pota slovenske dramatike, Sodobnost 1969, št. 3.
 • Marsikako je mogoče . - V: Naši razgledi, 18/1969, št. 17, str. 504-505; št. 18, str. 536-537. O romanu Jožeta Javorška Kako je mogoče.
 • Maska prenovljenega socialnega humanizma . - V:Problemi- Aktualnosti, 7/1969, št. 75, str. 25-28.O drami Marjana Rožanca Jutro polpreteklega včeraj.
 • Menartova antologija . - V: Naši razgledi, 18/1969, št. 13, str. 394.
 • Mnenja drugih . - V: Lutka, 1969/70, št. 11/12, str. 684-688. Izjava ob 20-letnici Lutkovnega gledališča.
 • Mnenja o Klopčičevi Sedmini . - V: Delo, 11/1969, št. 131, str. 5. Mnenja Tarasa Kermaunerja, Andreja Hienga, Vasje Predana, Milana Pogačnika in Dragane Kraigher.
 • Mnenja o slovenski pesniški antologiji » Iz roda v rod duh išče pot« . - V: Naši razgledi, 18/1969, št. 13, str. 393-396. Z mnenji Franceta Bernika, Andreja Inkreta, Tarasa Kermaunerja itd.
 • O krizi slovenskega gledališča . - V: Človek : revija mladih za literaturo in mišljenje, 1969, junij, str. 21- 25.
 • Od Majšperka do Svetih gor . - V:Siti in lačni Slovenci, Maribor 1969, str. 74-110.
 • Od poiesis prek praksis k poiesis . - V:Odsevi, 1969, št. 5/6, str. 82-86.O poeziji Jožeta Olaja.
 • Poezija in branje . - V: Problemi-Aktualnosti, 7/1969, št. 78/79, str. 25.
 • Prodržavni in antislovenski feljton . - V:Problemi-Aktualnosti, 7/1969, št. 81/82, str. 10-12.
 • Radikalizacija človeškega smisla . - V: Problemi-Aktualnosti, 7/1969, št. 76, str. 22-23.Ob članku Ivana Mraka: Smer in protismer, Most, 1968, št. 20.
 • Slovenska gledališka situacija . - V: Sodobnost, 17/1969, št. 6, str. 577-601.Mnenja Tarasa Kermaunerja, Andreja Inkreta, Marjana Javornika, Jožeta Koruze, Janka Kosa, Lada Kralja, Vasje Predana, Boruta Trekmana in Josipa Vidmarja.
 • Spoštovani gospe Šaričeva in Kraljeva! -V:Gledališki list SNG Drama Lj., 49/1969/70, št. 6, str. 204-206.
 • Sprehodi po slovenskem knjižnem časopisju . - V: Problemi-Aktualnosti, 7/1969, št. 81/82, str. 15-17.
 • [Šestnajsti] XVI. festival dokumentarnega in kratkega filma - Beograd 1969 . - V: Novi filmi, 1969, št. 39/40, str. 65-75.
 • Štiri slovenske umetnostne ideologije . - V:Dialogi, 5/1969, št. 3, str. 131-140.
 • Tradicionalna megastruktura slovenske poezije : raziskava struktur v slovenski poeziji : II. del (Odlomek) . - V: Problemi 7/1969, št. 77, str. 338-368+401; št. 78/79, str. 405-426+511. Résumé. Izvadak.
 • Trpljenje kot ideologija in trpljenje kot eksistenca . - V: Problemi-Aktualnosti, 7/1969, št. 80, str. 10-12.Ob članku Ivana Mraka Radikalizacija človeškega smisla - da! toda?, Problemi-Aktualnosti, 1969, št. 78/79, str. 13-14.
 • V navzkrižjih antipluralizma . - V: Problemi-Aktualnosti, 7/1969, št. 83/84, str. 15-16.

 Č

 • Dijalog sa dva teksta Želimira Žilnika . - V: Rok (Beograd), 1969, št. 3, str. 90-107. Ob filmu Rani radovi.
 • Filozofija masovne kulture . - V: Naše teme (Zagreb), 1969, št. 8, str. 1377-1391.
 • Istorija i egzistencija / prev. Marija Mitrović. - V:Književne novine (Beograd), 1969, št. 349.
 • Kajuh i Balantič - dva odnosa prema problemima vremena i smrti . - V: Književna istorija ( Beograd), 1969, št. 4, str. 865-886.
 • A költészet és az olvasas /prev. István Brasnyó. - V: Új symposion ( Novi Sad), 1969, 56, old. 10.
 • Literatura i ideologija /prev. Dejan Poznanović. - V: Treći program-jesen (Beograd), 1969, str. 63-72.
 • Poezija absolutne egzistencije i dijalektike / prev. Dejan Poznanović. - V: Treći program-proleće (Beograd), 1969, str. 225-238. O Edvardu Kocbeku.
 • Poezija i čitanje / prev. L. A.[midjić] - V: Odjek (Sarajevo), 1969, št. 19/20.
 • Struktura u literaturi i struktura u vremenu . - V: Encyclopaedia moderna (Zagreb), 1969, št. 8, str. 31-35.
 • Svet dželata i žrtava kod Koviča / prev. Dejan Poznanović. - V: Književnost (Beograd), 1969, knj. 49, št. 12, str. 571-581.
 • U začaranom krugu zabrana i tabua / prev. Tone Potokar. - V: Kritika (Zagreb), 1969, št. 9, str. 658-666.
 • Vodušekova poezija samoblokade / prev. Dejan Poznanović. - V: Književnost (Beograd), 1969, knj. 49, št. 11, str. 478-485.

1968

A

 • Na poti k niču in reči: porajanje reizma v povojni slovenski poeziji . - Maribor : Obzorja, 1968. - 199 + III str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Razpotja ; 15)
 • Trojni ples smrti ali samorazdejanje humanizma v povojni slovenskidrami. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1968. - 208 str. ; 19 cm Uvod: str. [7] - 23 ; [Dane Zajc] Otroka reke ; [Gregor Strniša] Samorog ; [Dominik Smole] Antigona.

C

 • Beseda ustvarjalcev . - V: Knjiga, 1968, št. 3, str. 180-185. Intervju.
 • Črtomirov mit - mit sodobnega slovenstva. - V:Gledališki list SNG Drama Lj., 48/1968/69, št. 3, str. 174-188. Ob Smoletovi drami Krst pri Savici.
 • Dialektična anatomija : (raziskava struktur v slovenski poeziji) . - V: Problemi, 6/1968, št. 69/70, str. 253-316.
 • Dialog / vprašanja je zastavil Ljubiša Djidić. - V: Tribuna, 19/1968/69, št. 3.Intervju.
 • Dve interpretaciji . - V:Problemi, 6/1968, št. 67/68, str. 7-23. O poeziji Gregorja Strniše.
 • Eksistenca in zgodovina : odgovor na članek Marjana Rožanca Umetnost in znanost . - V:Tribuna, 19/1968/69, št. 8, str. 20. Rožančev članek je izšel v Tribuni 4. 12. 1968.
 • Humanistična resignacija : (premišljevanje ob prvih dveh pesniških zbirkah Kajetana Koviča, ob Pesmih štirih in Prezgodnjem dnevu) . - V: Slavistična revija, 17/1968, str. 535-588.
 • Igra - življenje . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 48/1968/69, št. 2, str. 93-100. Ob drami Jožeta Javorška Manevri.
 • Kongres : nekaj mnenj o novi drami Primoža Kozaka . - V: Naši razgledi, 17/1968, št. 8, str. 229-231. Objavljena so mnenja Tarasa Kermaunerja, Marijana Krambergerja, Mitje Mejaka, Dimitrija Rupla in Ivana Urbančiča.
 • Kosovel in naš čas . - V: Naši razgledi, 17/1968, št. 1, str. 12-15. O zbirki »Integrali« so poleg Tarasa Kermaunerja razmišljali še Janko Kos, Mitja Mejak, Bojan Štih, Franc Zadravec in Jože Pogačnik.
 • Kritika, elita, funkcionalizem in stvarnost . - V:Knjiga, 1968, št. 8/9, str. 363-367.
 • Kulturne institucije in njihovi kritiki . - V: Naši razgledi, 17/1968, št. 15, str. 448-450.
 • Med revolucijo in anarhijo . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 48/1968/69, št. 6, str. 363-373.
 • Mit o Molohu . - V: Rotar, Braco: Moloh, Maribor 1968, str. 158-[159].
 • O eksterni kritiki - kritiški ideologiji . - V:Dialogi, 4/1968, št. 9, str. 463-468; št. 10, str. 529-534.
 • Ob smrti Vladimirja Kralja . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 48/1968/69, št. 7, str. 248-430.
 • Od razcepljenega človeka k sklenjenemu svetu . -V: Rudi Šeligo: Kamen, Maribor 1968, str. 247-264.
 • Prostor senc : (premišljevanje ob poeziji Braca Rotarja) . - V:Problemi, 6/1968, št. 61, str. 69-84; št. 62, str. 256-281.
 • Samočutenje in samouživanje : premišljevanje ob Grafenauerjevi pesniški zbirki Večer pred praznikom . - V:Dialogi, 4/1968, št. 2, str. 87-96; št. 3, str. 144-153.
 • Zgodba o živi preteklosti . - V: Zupan, Vitomil: Vrata iz meglenega mesta : roman, Maribor 1968, str. 5-23.

 Č

 • Avanguardia in Slovenia . - V:La Battana (Rijeka), 1968, št. 13, str. 103-109.
 • Četiri slovenačke umetničke ideologije / prev. Dejan Poznanović. - V: Kultura (Beograd), 1968, št. 2/3, str. 33-45.
 • Dominik Smole: Antigona . - V:Savremena jugoslavenska drama ... / prev. Roksanda Njeguš, Beograd 1968, str. 239-243.
 • Humanistička kritika i reistička ne -kritika / prev. Dejan Poznanović. - V: Delo ( Beograd), 1968, št. 11, str. 1256-1265.
 • Humanistička kritika i reistička nekritika / prev. Branimir Donat. - V: Kolo (Zagreb), 1968, št. 11, str. 445-451.
 • Literarna norma i literarna istorija / prev. Dejan Poznanović. - V: Delo ( Beograd), 1968, št. 3, str. 241-252.
 • Slovenačka dramska i prozna književnost poslednjih godina / prev. Marija Mitrović. - V: Književnost ( Beograd), 1968, knj. 46, št. 4, str. 347-353.
 • Slovenačka književna situacija u 1967 godini / prev. Marija Mitrović. - V: Književnost (Beograd), 1968, knj. 46, št. 2, str. 168-173.
 • Slovenačka poezija poslednjih godina . - V:Književnost (Beograd), 1968, knj. 46, št. 5, str. 456-462.
 • Struktura i situacija / prev. Dejan Poznanović. - V: Delo (Beograd), 1968, št. 7, str. 782-806.
 • Tražiti autentičnu literaturu . - V:Književne novine (Beograd), 1968, št. 338.Intervju o slovenski poetični drami.

 1967

 C

 • [ Funkcija besede v poeziji ] . - V: Dialogi, 3/1967, št. 10, str. 522-528. Referat na Štatenberškem srečanju 1967.
 • Humanistična kritika in reistična ne -kritika : tretje opatijsko srečanje. - V: Naši razgledi, 16/1967, št. 21, str. 606-607.
 • Literarna kritika in literarna zgodovina . - V: Naši razgledi, 16/1967, št. 24, str. 698-699.
 • Od zgodovine k intrigi, od človeka h kreaturi . - V: Gledališki list SNG Drama Lj., 47/1967/68, št. 6/7, str. 174-188. Ob drami Primoža Kozaka Kongres.
 • Samovolja do niča : (odlomek iz premišljevanja ob poeziji Tomaža Šalamuna) . - V:Problemi, 5/1967, št. 51, str. 349-383.
 • Spremna beseda . - V: Vegri, Saša [ Vodopivec, Albina]: Zajtrkujem v urejenem naročju, Koper 1967, str. 5-16.
 • Volja do življenja : premišljevanje ob Krambergerjevi pesniški zbirki Pesmi 61 . - V: Dialogi, 3/1967, št. 7/8, str. 406-412; št. 9, str. 470-476; št. 10, str. 543-553.
 • Zakon časa : (premišljevanje ob Agamemnonu, pesniški zbirki Francija Zagoričnika) . - V: Problemi, 5/1967, št. 55/56, str. 1010-1051.

Č

 • Avanguardia in Slovenia / prev. Giacomo Scotti. - V: La battana (Rijeka), 1967, št. 13, str. 103-109.
 • La poésie de la plus jeune génération / prev. Viktor Jesenik. - V: Le livre slovene, 4/1967, št. 1, str. 34-38.

 1966

C

 • Morala? - V:Dialogi, 2/1966, št. 6, str. 304-313.K simpoziju o morali, Ljubljana, 15. - 17. maj 1966.
 • Odsotna prisotnost biti : odlomek iz premišljevanja ob poeziji Gregorja Strniše . - V:Problemi, 4/1966, št. 45/48, str. 1016-1056.
 • Sodobna tematika v slovenskem filmu . - V:Ekran, 1966, št. 37/38, str. 458-463.

1965

C

 • Svet žive smrti : premišljevanje ob Zajčevi pesniški zbirki Jezik iz zemlje . - V: Problemi, 3/1965/66, št. 35/36, str. 1452-1490.

Č

 • Slovenačka poezija za vreme rata / prev. Ljubiša Đidić. - V: Bagdala (Kruševac), 1965, št. 81.

1964

Č

 • Kritika je sud o situaciji / prev. Alojzije Majetić. - V: Razlog (Zagreb), 1964, št. 4, str. 352-357.
 • Humanizmus es ertelmiseg / prev. Feher Kalman. - V: Hid ( Novi Sad), 1964, št. 4, str. 451-468.
 • Red u jedinstvu : (uz slikarstvo Ive Seljaka Čopiča) / prev. Dejan Poznanović. - V: Delo (Beograd), 1964, št. 1, str. 11-31; št. 2, str. 174-198.

 1963

C

 • Listnica uredništva . - V:Perspektive, 4/1963/64, št. 36/37, str. 896-926. Zapis pogovora med Stanetom Kavčičem, predsednikom Ideološke komisije CK ZKS in Rudijem Čačinovičem na eni strani in člani uredništva Perspektiv na drugi strani. Sodelovali so: Vital Klabus, Janko Kos, Primož Kozak, Lado Kralj, Veljko Rus, Rudi Šeligo in Taras Kermauner.
 • O individualnem in »socialističnem« sektorju . - V:Perspektive, 4/1963/64, št. 33/34, str. 494-498.
 • O neogibnosti ekonomije in svobode . - V:Perspektive, 4/1963/64, št. 32, str. 290-293. - Podpis: T. K.
 • O (ne)ustreznosti taktike . - V:Perspektive, 4/1963/64, št. 31, str. 138-143. Ob prepovedi filma Mesto.
 • O pravniškem marksizmu . - V:Perspektive, 4/1963/64, št. 35, str. 661-662. Podpis: T. K.
 • O vrednosti človeka in vrednosti živali .-V: Perspektive, 4/1963/64, št. 33/34, str. 502-504.
 • Objektiviranje in alieniranje . - V: Perspektive, 4/1963/64, št. 36/37, str. 863-871.
 • Od utesnjenosti k svobodi : ob slikarstvu Staneta Kregarja . - V: Perspektive, 4/1963/64, št. 33/34, str. 337-361.
 • Red v enotnosti : ob slikarstvu Ivana Čopiča -Seljaka. - V: Perspektive, 4/1963/64, št. 31, str. 73-82; št. 32, str. 246-271.
 • Vprašanja slovenskemu novinarju . - V: Perspektive, 4/1963/64, št. 33/34, str. 476-480. - Podpis: T. K.

Č

 • Idejnost filmskog novog talasa / prev. Vera Nikolić. - V: Delo (Beograd), 1963, knj. IX., št. 1, str. 75-98.
 • Kultura i ekonomija / prev. Vera Nikolić. - V: Danas (Beograd), 1963, št. 27, str. 6.
 • Omogućiti mogućnosti kulture . - V:Vidici (Beograd), 1963, št. 77.
 • Poslijeratno slovensko kazališe : odlomci / prev. Roksanda Njeguš. - V: Razlog (Zagreb), 1963, št. 7, str. 458-479.
 • Spomenik bivstvujućem sjećanju : uz kiparstvo Janeza Boljke / prev. Muris Idrizović. - V: Izraz ( Sarajevo), 1963, knj. 13, št. 4, str. 301-321.
 • Treći Stražilovski susret . - V:Gledišta ( Beograd), 1963, št. 8, str. 34-40.
 • U traganju za pravim domom : povodom slikarstva Franceta Slane / prev. Muris Idrizović. - V: Izraz ( Sarajevo), 1963, knj. 14, št. 11, str. 359-373.

D

 • J. P. Sartre: Kritika dialektičnega uma . - V: Perspektive, 4/1963/64, št. 31, str. 107-125. Taras Kermauner je besedilo povzel. - Nadaljevanje iz l. 1961/62.

1962

C

 • Denar? Da! Toda še marsikaj! - V: Perspektive, 3/1962/63, št. 23/24, str. 430-431.
 • Idejnost filmskega novega vala . - V: Perspektive, 3/1962/63, št. 21, str. 43-58.
 • Gospodarstvo in kultura . - V: Perspektive, 3/1962/63, št. 25, str. 613-620.
 • Kateri humanizem je »nasploh«? - V:Nova obzorja, 15/1962, št. 1/2, str. 71-80. Odgovor Branku Rudolfu.
 • Komentar k neresničnim dilemam . - V: Perspektive, 3/1962/63, št. 22, str. 210-230; št. 23/24, str. 301-319. K članku Dušana Pirjevca Neresnične dileme, Sodobnost, 1962, št. 10.
 • Na rob letošnjemu Stražilovskemu srečanju . - V:Perspektive, 3/1962/63, št. 30, str. 1292-1297. - Podpis: T. K.
 • Naša dnevna (laži)kultura . - V:Perspektive, 3/1962/63, št. 23/24, str. 415- 420. - Podpis: T. K.O kulturnih rubrikah v dnevnih časopisih.
 • O dialogu . - V: Perspektive, 3/1962/63, št. 22, str. 251-255. Podpis: T. K.
 • O diskvalifikaciji . - V:Perspektive, 3/1962/63, št. 25, str. 627-630.K odzivom na članek O dialogu.
 • Spomenik bivajočemu spominu : (ob kiparstvu Janeza Boljke) . - V: Perspektive, 3/1962/63, št. 25 , str. 540-559.

Č

 • Današnje eksperimentalno pozorište . - V: Dnevnik (Novi Sad), 1962, št. 5585.
 • O polemici / prev. Dejan Poznanović. - V:Polja ( Novi Sad), 1962, št. 58.
 • Predavanje o humanizmu / prev. Milan Rakočević. - V: Polja ( Novi Sad), 1962, št. 59.
 • Résumé / prev. Viktor Jesenik. - V: Smole, Dominik: Antigona, Novi Sad 1962, str. 89-96.
 • Šta je današnje eksperimentalno pozorište : (referat održan na VII. Sterijinom pozorju) . - V: Pozorišni život ( Beograd), 1962, št. 18, str. 7-8.
 • Val, stijena, toranj, drvo : o kiparstvu Draga Tršara / prev. Muris Idrizović. - V: Izraz (Sarajevo), 1962, knj. XI, št. 6, str. 557-573.
 • Za eksperimentalno pozorište / prev. Roksanda Njeguš. - V: Danas (Beograd), 1962, št. 27, str. 21.

 D

 • J. P. Sartre: Kritika dialektičnega uma . - V: Perspektive, 3/1962/63, št. 27, str. 866-880; št. 28/29, str. 1052-1084; št. 30, str. 1246-1279. Taras Kermauner je besedilo povzel. - Nadaljevanje iz l. 1961/62.

1961

C

 • Formalna in stvarna funkcija slovenskih filozofskih institucij . - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 15, str. 621-626. - Podpis: T. K.
 • Jugoslovanski film v znamenju konzervativizma . - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 13, str. 385-392. - Podpis: T. K.
 • Kaj je današnje eksperimentalno gledališče? - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 17, str. 885-888. - Podpis: T. K.
 • O eni izmed značilnosti socialistične države . - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 12, str. 236-244. - Podpis: T. K. O pomanjkanju kot značilnosti vseh, tudi socialističnih držav.
 • O nekaterih odnošajih med družbo, kulturo in inteligenco . - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 14, str. 483-493; št. 15, str. 543-550.
 • O nekaterih problemih sodobnega gledališča . - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 11, str. 72-88; št. 12, str. 129-149. Nadaljevanje iz leta 1960/61.
 • O revijah . - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 11, str. 108-119. Podpis: T. K. O pomembnejši slovenski periodiki.
 • Pessisovski odnos do predmeta . - V:Perspektive, 2/1961/62, št. 20, str. 1270-1278. - Podpis: T. K. O povojnem slov. odnosu do eksistencializma.
 • Predavanje o humanizmu . - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 15, str. 603-610; št. 16, str. 686-693. Izšlo tudi v novosadski reviji Polja.

 Č

 • Filosofija i društvo . - V:Danas ( Beograd), 1961, št. 15, str. 1+4.
 • Humanizam i slovenačka humanistička inteligencija . - V: Filosofija ( Beograd), 1961, št. 3/4, str. 103-107.
 • »Oder 57« i slovenačka pozorišno-kulturna situacija. - V: Danas (Beograd), 1961, št. 7, str. 11.

D

 • Lukács, György: O današnjem pomenu kritičnega realizma / prev. Taras Kermauner. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1961. - 208 + III str. ; 18 cm. Taras Kermauner je delo prevedel.
 • J. P. Sartre: Kritika dialektičnega uma . - V: Perspektive, 2/1961/62, št. 19, str. 1091-1115; št. 20, str. 1229-1248. Taras Kermauner je besedilo povzel. - Se nadaljuje v l. 1962/63.

1960

C

 • Blejski sestanek jugoslovanskih filozofov . - V: Perspektive, 1/1960/61 , št. 4, str. 504-509. - Podpis: T. K.
 • Dogodivščine v zemeljskem tkivu : (ob slikarstvu Janeza Bernika) . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 2, str. 194-196. - Podpis: Janez Soler.
 • Država in mit. - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 10, str. 1256-1262. Podpis: T. K.
 • H. Schelsky: Sociologija spolnosti . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 1, str. 124-128. - Podpis: T. K. Ob knjigi: Helmut Schelsky: Soziologie der Sexualität, Hamburg 1955.
 • Naše teme . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 8, str. 875-886. - Podpis: T. K. O zagrebški sociološki reviji Naše teme.
 • O nekaterih problemih sodobnega gledališča . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 9, str. 1056-1091; št. 10, str. 1208-1229. Nadaljevanje v letu 1961/62.
 • O nekaterih problemih sodobnega humanizma . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 2, str. 202-224.
 • O polemiki . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 8, str. 1012-1017.
 • Standardizirani človek . - V:Perspektive, 1/1960/61, št. 2, str. 254-256. O značilnostih ameriškega življenja.
 • Svet krvnikov in žrtev : (ob poeziji Daneta Zajca) . - V:Perspektive, 1/1960/61, št. 4, str. 385-396; št. 5, str. 532-543; št. 6, str. 688-703.
 • V iskanju pravega doma : (ob slikarstvu Franceta Slane) . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 7, str. 815-832. - Podpis: Janez Soler.
 • Val, stena, stolp, drevo . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 3, str. 317-330. Podpis: Janez Soler.

 Film in filmske ocene

 • Film . - V:Perspektive, 1/1960/61, št. 7, str. 889-896.
 • Kdo so prevaranti . - V: Perspektive, 1/1960/61, št. 8, str. 1017-1024. O filmu M. Carnéja Prevaranti.
 • NOB, naš čas in trije filmi . - V:Perspektive, 1/1960/61, št. 5, str. 632-637. Podpis: T. K. O filmih Signal nad mestom, X 25 javlja in Akcija.

 D

 • D'Alembert, Jean le Rond: Uvod v enciklopedijo / prev. Taras Kermauner. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1960. - 154 str. ; 18 cm. - (Mala filozofska knjižnica). Beseda o D`Alembertu / Frane Jerman: str. 5-22.
 • Lukács, György: Razkroj uma: pot iracionalizma od Schellinga do Hitlerja / prev. Taras Kermauner. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1960. - 666 str. + II ; 18 cm. - (Misel in čas)
 • Lukács o sebi (str. 647-655). - Z osebnim kazalom.

1957

C

 • Razmišljanje o upornih generacijah in povojnem rodu . - V: Revija 57, 1/1957, št. 1/2, str. 6-20.

 1954

C

 • Cankar-malik ali Cankar-človek? - V: Beseda, 3/1954, št. 2/3, str. 149-156. Ob članku Katje Špurove »Cankar, Freud, Kraigher in Boršnikova«, Večer, 1954, št. 81 in št. 82.
 • Hecht -Mac Arthur: Prva stran. - V: Tribuna, 4/1954, št. 4. - Podpis: -vuj-.
 • Irvin Shaw: Pokopljite mrtve! - Tribuna, 4/1954, št. 5. -
 • Meditacija o morali . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 1, str. 16-17.
 • Opredeljevanje lepote in estetska zmeda . - V: Beseda, 3/1954, št. 1, str. 39-47.
 • Razmišljanje ob razstavi klasicizma in romantike . - V: Tribuna, 4/1954, št. 12. - Podpis: A. Bajželj.
 • Težave z »Martinom Kačurjem« . - V: Tribuna, 4/1954, št. 14. - Podpis: D. D. O uprizoritvi Smerdujeve dramatizacije te Cankarjeve drame v Mestnem gledališču ljubljanskem.
 • Tragedija ali komedija? : (še eno mišljenje o Salacrouxu) . - V: Naša sodobnost, 2/1954, št. 1/2, str. 161-172. O drami Tak kakor vsi.
 • Trije moralni ideali . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 6, str. 17-18. Poročilo o uprizoritvah: John Priestley: Čas in Conwayevi; Aldous Huxley: Giocondin nasmeh.
 • Uprizoritev Dogodka v mestu Gogi . - V: Tribuna, 4/1954, št. 9. Podpis: P. S.
 • Vrednost letošnje dramske sezone . - V: Beseda, 3/1954, št. 4/5, str. 284-296.

 Filmske ocene

 • »Berlinska povest« in »Vodnjak« . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 17, str. 18.
 • »Charleyeva teta« in »Sestrična Rahela« . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 18, str. 21.
 • Filmi, ki smo jih gledali . - V: Tribuna, 4/1954, št. 13. Soavtor Ivan Gernak. - O filmih: Rdeči gusar, Fanfan Tulipan, Daleč od večnosti.
 • Harriet Craig . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 14, str. 22.
 • Kapitanov raj . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 15, str. 18.
 • Ob sporedih jugoslovanske kinoteke . - V: Tribuna, 4/1954, št. 10. - Podpis: AS.
 • Oženil sem se s čarovnico in Vohun . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 6, str. 18.
 • Prijateljice noči . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 3, str. 21.
 • »Scaramouche« in »Kruto morje«. - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 10, str. 17-18.
 • Slabi časi . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 2, str. 22. Poročilo o filmih: Irena v zadregi, Obtožba, Macao.
 • Slabi časi se nadaljujejo . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 4, str. 18-19. O nekaterih poprečnih filmih.
 • Slabim časom ni kraja . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 5, str. 22-23.
 • Soledadin šal . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 8, str. 24.
 • Steklena menežerija . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 7, str. 18.
 • Štirje filmi . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 8, str. 23-24. O filmih Njeno življenje, Dobri vojak Bum, Dekleta s Španskega trga in Cyrano de Bergerac.
 • Trenutek resnice . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 13, str. 21.
 • Trije filmi . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 11, str. 21-22. O filmih Henrik V., Moj sin profesor in Človek mojega življenja.
 • Trije neorealistični filmi . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 9, str. 17-18. O filmih Ni miru med oljkami, Pot upanja in Za dva solda upanja.
 • »Važno je imenovati se Ernest« in »La Red« . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 16, str. 21.
 • Vdor sentimentalnosti . - V: Naši razgledi, 3/1954, št. 12, str. 18. O filmih Povest ljubezni, Titanic, Žig preteklosti in Niagara.

 1953

C

 • Gledališče v krizi in kriza v gledališču . - V: Beseda, 2/1953, št. 5, str. 306-311.
 • Nadaljevanje ali epilog gledališke krize? - V: Beseda, 2/1953, št. 10, str. 622-626.
 • O dveh prevladujočih tipih v sodobni slovenski kritiki . - V: Beseda, 2/1953, št. 6, str. 330-340.
 • O estetskih in esteticističnih kriterijih . - V:Naša sodobnost, 1/1953, št. 9, str. 854-864; št. 10, str. 953-955.
 • O nekaterih teoretskih osnovah stvarne literarne kritike . - V: Naša sodobnost, 1/1953, št. 7/8, str. 623-643.
 • O stvareh, ki bi jih bilo dobro pozabiti in zanemariti . - V: Beseda, 2/1953, št. 7/8, str. 483-498. K članku Mirka Mahniča O znanih, a pozabljenih in zanemarjenih stvareh, Mestno gledališče ljubljansko, 1953, str. 16-20.
 • Poezija in slovenski psevdomarksizem . - V: Beseda, 2/1953, št. 9, str. 540-549.

Filmske ocene

 • Begunec . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 3, str. 23. - Podpis: ij.
 • Carrie . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 16, str. 17.
 • En dan življenja . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 7, str. 21.
 • Encore . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 6, str. 22.
 • Gospodična Julija . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 19, str. 17-18.
 • Hitrejši od zvoka . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 13, str. 21-22.
 • Hoffmannove pripovedke . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 5, str. 22.
 • Ime mi je Niki . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 14, str. 21.
 • Intermezzo . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 7, str. 21-22.
 • Izgnanec iz otokov . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 18, str. 20-21.
 • Jara gospoda - slovenski Forsyti? - Tribuna, 2/1953, št. 5. - Podpis: Vuj.
 • Jutri bo prepozno . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 11, str. 21-22.
 • Krvna osveta . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 23, str. 19-20.
 • Ljubezen in strupi . - V: Naši razgledi, 2/1953, št.14, str. 20-21.
 • Mesečnik Bonifacij . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 2, str. 20.
 • Odločitev pred zoro . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 10, str. 22-23.
 • Onkraj Missourija . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 15, str. 19.
 • Panika . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 5, str. 22.
 • Pariz vedno poje . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 15, str. 18-19.
 • Pet prstov . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 16, str. 17.
 • Plesala je eno samo poletje . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 22, str. 18.
 • Policaji in lopovi . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 25, str. 26-27.
 • Prekleti . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 3, str. 23-24.
 • Prepovedane igre . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 9, str. 20-21.
 • Rašomon . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 20, str. 19-20.
 • Roseanne MacCoy . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 14, str. 21-22.
 • Skrivnostna cesta . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 24, str. 22.
 • Smrt trgovskega potnika . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 21, str. 20.
 • Srce . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 8, str. 21.
 • Sužnja preteklosti . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 12, str. 21.
 • Šola na prostem . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 22, str. 18-19.
 • Tramvaj Poželenje . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 20, str. 20-21.
 • Trinajsto pismo . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 23, str. 20-21.
 • Trio . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 13, str. 22.
 • Volpone . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 21, str. 20-21.
 • Velika reka . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 2, str. 20-21.
 • Viva Zapata . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 4, str. 22.
 • Vsa pota peljejo v Rim . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 7, str. 22.
 • Vsi smo morilci . - V: Naši razgledi, 2/1953, št. 18, str. 19-20. Kjer ni navedeno drugače, podpis: -rr.

 

1952

Prispevki, ki so bili objavljeni v serijski publikaciji z lomljeno letnico, so uvrščeni v prvo leto.

C

 • Lev N. Tolstoj: Moč teme . - V: Novi svet, 7/1952, št. 6, str. 553-558.

 Film in filmske ocene

 • O filmski kritiki . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 6, str. 19-20.
 • Biser . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 6, str. 21.
 • Dom sovraštva . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 7, str. 26.
 • Fant s trobento . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 8, str. 27.
 • Filmski sporedi . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 5, str. 29. O filmih Cesta tatov in Grenki riž.
 • Molk je zlato . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 2, str. 21.
 • Mož v belem . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 7, str. 25-26.
 • Pastoralna simfonija . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 8, str. 26.
 • »Sestri« . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 3, str. 25.
 • Težka leta . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 7, str. 24-25.
 • »Težka pot« . - V: Naši razgledi, 1/1952, št. 3, str. 25. Povsod podpis: rr.

1951

C

 • Beaumarchais: Seviljski brivec. - V: Novi svet, 6/1951, št. 12, str. 1141-1143.
 • Diskusija o naših novih gledališčih. - V: Ljudska pravica, 12/1951, št. 154. Sodeloval v pogovoru skupaj z Jankom Liško, Fedorjem Gradišnikom in Vladislavom Cegnarjem.
 • H. Ibsen: Stebri družbe. - V: Novi svet, 6/1951, št. 9, str. 846-853.
 • J. P. Moliere: Ljudomrznik. - V: Novi svet, 6/1951, št. 2, str. 161-170.
 • Problem »Pohujšanja v dolini šentflorjanski«. - V: Novi svet, 6/1951, št. 6, str. 537-556.
 • Uprizoritev »Pohujšanja v dolini šentflorjanski«. - V: Novi svet, 6/1951, št. 6, str. 569-572.

 1950

C

 • Calderon de la Barca: Dama-škrat. - V: Novi svet, 5/1950, št. 2, str. 175-181.
 • Goreče srce. A. N. Ostrovski. Premiera 14. marca. Režiser F. Žižek. - V: Novi svet, 5/1950, št. 5, str. 466-470.
 • J. W. Goethe: Egmont. Premiera 18. maja. Režiser: dr. B. Gavella. - V: Novi svet, 5/1950, š t. 7/8, str. 751-757.

1949

C

 • Gribojedov: »Gorje pametnemu«. - V: Novi svet, 4/1949, št. 6, str. 608­-613.
 • Ivan Cankar: Za narodov blagor. - V: Novi svet, 4/1949, št. 12, str. 1178­-1184.

 1946

C

 • Anton Ingolič: Pred sončnim vzhodom. Novele, 1945, SKZ. - V: Mladinska revija, 1/1946, št. 1, str. 40-44.

Nazaj Na začetek O Portalu Pošlji E-mail! Na začetek Pošlji E-mail! Na začetek RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja