RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

(A)Rem - Alojzij Remec

(L)Det - Lev Detela

(S)SS - (spodnji) srednji sloji

Abs - absolutno, absoluten

Absd - absurd(en)

Abslz - absolutizem

Abst - abstraktno

AD - avtodestrukcija

AdEva - Adam in Eva

ADH(um) - avtodestrukcija humanizma

Adma - Administratorka

Agr - agresivno

AiK - Avtonomizem in kapitalizem

AK - avtokritika

Aks - aksiološki

Alek(s)PR - Aleksander praznih rok

Aleks - Aleksander

AlekV - Aleksander Veliki

Alt - alternativa, alternativno

AltB - alternativno bivanje

AltM - alternativno mišljenje

AltMg - alternativna megastruktura

Amn - amnezija

AMor - amorala

Amus - Anonimus

Anal - analitični

Anam - anamneza

Anarh - anarhističen

Anci - Amerikanci

Anci - Amerikanci

ANcl - anacionalen (anacionalnost)

AnF(z) - antifašizem

AnG(lob) - antiglobalizem

AngAmi - Angloamerikanci

AnIn - analitik-interpret

Anist - Anarhist

AnK - antikomunizem

AnKl - antiklerikalizem

AnKr - Igra o antikristu

AnSem - antisemitizem

Ant - Antigona

Anywhere - Tadel: Anywhere out of this world

Apa - Ave, Patria!

Apoka - Otroci apokalipse

ARF - avtorefleksija

Arga - Argentina

Arh - arhaično

Aris - aristokratski

Arisk - aristokrat

ArS - aristokratski stil

AskId - asktetska Id

Ašk - Anton Aškerc

Atz - Auschwitz

Av(z) - avtizem

AvId - avtistična Id

AVS - arhaična vaška skupnost

Avs(a) - Avstrija

Avsti - Avstrijci

Avt - avtonomen

B(ož)D - Božičeva dramatika

Bar - barbar(izacija)

BB - Blagor blata

BČ - Bogočlovek

BDr - Bog-Drugi

BDt - Bog-Drugost

BeGa - Bela garda

Ben - Benedetič

BkB - Od bratovstva k bratomoru

BKK - brez krivde kriv

BkS - Od bratomora k samomoru

BlaIra - blaga ironija

Blak - blodnjak

BlaNe - Blaže in Nežica v nedelskej šoli

BlaNe - Nadčlovek Blaže in princesa Nežica

Blei - Janez Bleiweis

Blejke - Junaške Blejke

Blo - Blodnja

Blod - blodnja(k)

BlVz - Blagovestnika z Vzhoda

Bm - bratomor(nost)

BNak - Boris A. Novak

Bob - Bob iz Kranja

BOB - Bratovski objem blata

Boh - Franček Bohanec

Božigra - Božična igra

BP - bivši prijatelji

Br - bratovstvo

Breda - Mlada Breda

Brid - Bridkost po slovensko

BrišKriž - Matjaž Briški: Križ

BRoz - Branko Rozman

Brž - buržoazija

BržKl - boržuazija-kler

BS - Brižinski spomeniki

(B)SAPO - (bo?ja) SAPO

BSAPOEV - BSAPO-eksistenca-vloga

BSSvet - Svet brez sovraštva

BT - bratovstvo-teror

BTomš - Bernard Tomšič

Bunka - Begunka

Cajn - Stanko Cajnkar

Can - Cankar

CanD - Cankarjeva dramatika

CanVida - Cankarjeva Lepa Vida

Car(Laz) - Smert carja Lazarja

CD - Cankarjeva dramatika

CD - civilna družba

Cerk - Angelo Cerkvenik

CG - celjski grof(je)

Che - Legenda o svetem Che

Cik - cikličen, ciklično

CiMe(t) - Ciril in Metod

Cin - ciničen

Cirk - cirkularen

Civ - civilen

CrkKava - Cerkvenik: V kaverni

Čara - čarovnica

Čara - Čarovnica (iz Zgornje Davče)

ČB - črnobelo(st)

ČČ - čezčlovek

ČD - čitalniška dramatika

ČD - Čitalniška dramatika

Čečki - Zlata čeveljčka

Čedr - Kaplan Martin Čedermac

Četv - Četverka

ČHM - četverni hipermodel

Čita - čitalnica

Čl - človek

Člk - Človek, ki je umoril Boga

Čloštvo - človeštvo

ČlP - človekove pravice

ČOzdr - čudežno ozdravljenje

Črt - Črtomir

Čtk - častnik

Čuf - Tone Čufar

ČvŠ - Človek v šipi

ĆirZlc - Ciril Zlobec

Dab - družabno(st)

Dak - Krištof Dovjak

DAnt - Dovjakova Antigona

Dar - darujoči

DaSD - Današnja SD

DavTrst - Davorin Trstenjak

Db - družba

Dbno - družbeno

DBPO - O družini, bratih in posamezni osebi

DČ - dobri človek

Dč - dvojček

DDč - desni dvojček

De(ca) - desnica

Deb - Josip Debevec

Dek - dekadentno

Dekla - Dekla božja

Deklica - Poštena deklica

Del - delovni

DelLjud - delovno ljudstvo

Demonaca - demonizacija

Desp - despotski

Dešček - Debelušček

Det - Fran Detela

DetD - Detelova dramatika

Dež - deželen

DFz - desni fašizem

Dg - drugenje, drugiti

DgB - drugenjsko bivanje

DgC - drugenjska Cerkev

Dgč - drugačno(st)

DgE(ta) - drugenjska etika

DgLZ - drugenjsko LZ

DgM - drugenjsko mišljenje

DgT - drugenjska teologija

DgVzg - drugenjska vzgoja

DgZn - drugenjska znanost

Dia - Dialogi

Diabaca - diabolizacija

Dine - Dominik Smole

Dir - direktor

DiS - Dom in svet

Ditka - dialektika

DJ - domobranski jaz

DK - Dodatni komentarji

Dmb - domobranstvo

DMD - Duhovniki, meščani, delavci

Dmz - demokratizem

Dn - družina

DnŽr - Družinska žrtev

Dodža - Dobrudža 1916

Dogm - dogmatični

Doks - Paradoks odreševanja

Dom - domači

DR - desna revolucija

Dr - drugi

Dra - Driada

Dra(b)Pas - Drabosnjakov Pasijon

Drab - Drabosnjak

Dror - drugovor

DSD - današnja slovenska desnica

DSKC - današnja slovenska Katoliška Cerkev

DSL - današnja slovenska levica

DSPE - Dramatika slovenske politične emigracije

Dt - drugost

DuhMor - duhovno moralno

DurgeDinje - dramaturginje

Duš - duševen

Dv - dvojnik

Dž - država

Džan - državljan

Džmi - Država med gorami

Džnik - državnik

Džno - državno

DžV - državljanska vojna

E(K)C - evangeljska (K)Cerkev

EDč - ekskluzivna dvojčka

EH - epirično historično

Ehr - Lambert Ehrlich

EiA - emancipacija in avtonomija

Ek - eksistencialno, eksistenca

EK - evangeljsko krščanstvo

Eketa - etiketa

Ekon - ekonomski

EkP - eksistencialno personalno

Ekpm - ekspresionizem

Eks(per) - eksperimentalno

Ekskl - ekskluzivni

Ekz - ekspanzivno

Ekzm - eksistencializem

El - elitizem

Emp(a) - empirično(st)

Enot - enotnost

Entra - entropija

EO - etika odrešenja

EPP - Eseji, pisma, portreti

ErCh - eros-charis

ErS - erotika-spolnost (eros-seksus)

ES(no) - empirično singularno

Est - estetski

Et - etičen

EtatH(um) - etatistični humanizem

EtH - etični humanizem

EV - eksistenca, vloga

Evi - Evangeliji

EvKrš - evangeljsko krščanstvo

Evra - Evropa

Evri - Evropejci

Fan - fanatičen

Fasc - fascinacija

FAVS - fevdalna AVS

Fbog - fevdalni bog

FD - fevdalna družba

Fif - filozof

Fija - filozofija

FilD - Filipčičeva dramatika

File - Emil Filipčič

File - File, baron Münchhausen

FilSvatba - Filipčičeva Figarova svatba

Fin - finančni

Finž - Fran S. Finžgar

FKC - fevdalna Katoliška Cerkev

FKr(ist) - fevdalni Krist

FLet - Feniksov let

Folk - folklorno

Form - formalen

FP - fevdalno pojmovanje

Frat - fraternizirajoč (se)

Fronta - Na fronti sestre Žive

FRSamo - France Remec: Samo, prvi slovenski kralj

FSt - formalna struktura

Fun - Anton Funtek

Fund - fundus

Funk - funkcionalen

Fz - fašizem

Gar - gostilničar

Gen(t) - gentilizem

Gene - generacija

Geom - geometrično

GG - generacija-grupa

GhK - greh, krivda

Gib - gibanjski

Gilna - gostilna

GiM - Gabrijel in Mihael

Gimna - gimnazija

Ginja - gospodinja

GK - grešni kozel

Gled - gledališče

GledŽ - gledališko življenje

Glob - globalizem

GM - generalna matrica

GniVo - Gnila voda

God(ar) - Gospodar

GoDo - Goveja dolina

Gos - gospodar

GosPres - Gospod s Preseka

Goša - Alenka Goljevšček

GošD - dramatika Alenke Goljevšček

GošVida - Goljevščkove Lepa Vida 86

Gov - Fran Govekar

GR - Geometrija redov

Grad - Kristalni grad

Graf - Grafenauer Niko

Grd - Igor Grdina

Greda - Topla greda

GrGr - Grozd, Gruden

Guh - Rudolf Golouh

Har - harmonija, harmonično

Harzija - harmonizacija

Haz - hazardni

Hed - hedonizem

Hedst - hedonist

Heid - Martin Heidegger

Hema - Blažena mati Hema

Her - heroj, herojski

Heraca - heroizacija

Herz - heroizem

HiC - Hinavstvo in cinizem

Hih - hipohonder

Hihija - hipohondrija

Hin - hinavec, hinavski

Hino - hinavstvo

Hist - historicizem, historičen

HKD - hiperkompleksna diferenciranost

Hlad - Miran Hladnik

HM - homo multiplex

HMg - humanistiena megastruktura

Hod - Hodnik

Holo - holokavst

Hrep - hrepenenje

Hrš - hrvaški

Hrška - Hrvaška

Hrti - Hrvati

HS - historično strukturalno

HUH - Hribar, Urbančič, Hribarjeva

Hum - humanizem

Humst - humanist

HUP - Hribar, Urbančič, Pirjevec

HuPo - Hudogovori, pogovori

I(t)Fz - italijanski fašizem

Id - identitet a

IdB - identitetno bivanje

Idea - idealen

Ideaca - idealizacija

Ideol - ideološki

IdM - identitetno mišljenje

Idn - identifikacija

IgraKB - Igra o kraljestvu božjem

Imgra - Imena igre

Inca - inteligenca

Indiv - individualen

Indus - industrijski

Inet - internet

Inf(aca) - indiferenciacija

Infz - infantilizem

InH - intimistični humanizem

Ink - Inkret Andrej

Inst - instrumentalizacija

Int - intimizem, intimno

Inta - intimiteta

Integ - integracija

Intel - intelektualen

Intelci - intelektualci

Interes - interesen

Interp - interpretacija

IpK - interpersonalna komunikacija

Ir - ironičen

IRealz - irealizem

IS - interpretacijski sistem

Is - iskanje

IsDč - iščoči Dč

IsDra - iskanje Drugega

Isla - iskanje smisla

Isla - Iskavci smisla

It - italijanski

Ivanka - Jamska Ivanka

IVJ - igra, vloga, jezik

IVJ - Igra, vloga, jezik

IvSvet - Ivo Svetina

IvTomš - Ivan Tomšič

IZ - izkoriščan(je)-zatiran(je)

Iz(s) - izstop

Izb - izobraženec

Izd - Izdajalec

Izd - izdajavec

Izda - izdaja

IzDbJav - izstop iz družbene javnosti

Izgraj - Izgubljeni raj

Izk - izkoriščajoči

IzPoka - izjemna pokojnina

Janč - Drago Jančar

JAnt - Jovanovićeva Antigona

Jav - javnost

Jav(or) - Jože Javoršek

JavD - Javorškova dramatika

Jaz - To sem bil jaz!

Jel - Nikolaj Jeločnik

Jes - Milan Jesih

Jez - Jezus

Jezdi - Jezdeci apokalipse

JezKr - Jezus Križani

JFz - jugofašizem

Jidka - Jasnovidka

JJSA - Junak Janez in svetnik Anton

JKr - Jezus Kristus

JNcl - jugonacionalizem

JOGSŠKi - Juhant, Ocvirk, Gril, Stres, Štuhec, Krašovec in sorodni

Jov - Dušan Jovanović

JovD - Jovanovićeva dramatika

Jr - junior

JTugo - Jurčičev Tugomer

Juga - Jugoslavija

Jurč - Josip Jurčič

K(žš)e - križišče

KA - katoliška akcija

Ka(t)Tra - Karantanska tragedija

Kak - Ferdo Kozak

KaKi - Kardelj, Kidrič

KaMati - Kajuhova-Štihova Mati

Kan - kristjan

Kanci - Karantanci

Kanje - Kamenje bi zagorelo

Kaot - kaotičen

Kap - kapital

Kar - komentar

KarDv - karikaturalni dvojnik

Karit - karitativen

Karji - Komentarji

KarlV - Karel Veliki

Karn - karnizem, karnističen

Karnija - Karantanija

Kasa - Kasandra

KasO - kasnejša opomba

Kat - katolištvo, katoliški, katolik

KatDe - katoliška desnica

Kav - Kavčič Vladimir

KAv - kolektivni avtizem

KavPavZl- Kavčič, Pavček, Zlobec

Kaz - Karuzo

KbK - krivda brez krivde

KC - Katoliška Cerkev

KčB - Križ čez blato

Kdor - Kdor prej pride, ta prej melje

KE - kritiki (kulturniki) epigoni

Kers - Janko Kersnik

Keta - kontinuiteta

KfKC - klerofašistična Katoliška Cerkev

KFz - klerofašizem

KId - kolektivna identiteta

KiD - Kristus in Dioniz

KiL - Klerikalizem in liberalizem

KiR - Konstrukt in resnica

KiS - Krivda in sanja

Klan - kaplan

Klas - klasičen

Klci - klerikalci

KLevs - Levstikovo zmerjanje narodnih prvakov

KlKC - klerikalna KC

Klod - Anton Klodič

KloMati - Klopčičeva Mati

Kltz - kolektivizem

Klz - klerikalizem

KM - karnizem-magizem

Km - kmetstvo, kmečki

KMg - katoliška megastruktura

KN - kritiki (kulturniki) novinarji

Knjiža - književnost

KO - kolektivna oseba

Kob - France Koblar

Koc - Edvard Kocbek

KoC - Kompleks Celjskih

Koda - komedija

Kojanti - Krajnski komedijanti

Kol - kolektiv(no)

Kolb - kolaborant

Kom - komunizem

Koms - komisar

Komsti - komunisti

Kong - Kongres

Konot - konotiran

Kons - konservativno(st)

Konst - konstrukcijski

Konta - kontingenca

Konv - konvencionalno, -izem

KoPavZlc- Kos, Pavček, Zlobec

Koper - Stanko Kociper

KosAlci - kosovski Albanci

Koz - Primož Kozak

Kozm - kozmičen

KozVida - F. Kozaka Vida Grantova

Kpl - kapitalizem

KplKl - kapitalisti, kler

Kplsti - kapitalisti

KPO - kolektivna PO

Kr - kritik

Kranje - Kraljevanje

KreD - Kreftova dramatika

KrekD - Krekova dramatika

Kremž - Marko Kremžar

Kri(s)D - Kristanova dramatika

Krida - Golouh: Krisalida

Krim(ec) - kriminal(ec)

Kris - Etbin Kristan

Krit - kritično

Kriv - Kdo je kriv?

KrPl - Krvavi ples

Krstn - Kristijan (Afera)

Krš - krščanski, krščanstvo

KršE - krščanska etika

KrŠp(a) - Krvava Španija

Krz - Karuzo

KS - klerikalna stranka

KtD - Kreftova dramatika

KtDvK - Kreftova dramatika v kontekstu

KTP - katedrala-triangel-piramida

Ktš - Kotišče

Ktz - kaotizem

Kuč - Milan Kučan

Kul - kultura, kulturno

Kulnik - kulturnik

Kulster - kulturni minister

Kur - Niko Kuret

Kure - Kreature

(Kur)Koz - Kuretov Jurij Kozjak

Kveda - Zofka Kveder

KZ - kaozmos

Kzmp - kozmopolitizem

KŽ - književno življenje

L(j)erci - Ljudožerci

Ladja - Ladja brez imena

LaO - laž, obrekovanje

Lati - literati

Lbn - libertinizem

Lbt - libertarnost

LD - liberalna družba

Ldboga - ljubezen do boga

LDč - levi dvojček

LdDr - ljubezen do drugega

LdDt - ljubezen do drugosti

LdMSS - ljubezen do Moje svete stvari

LdN - ljubezen do niča

LdNar - ljubezen do naroda

LdNaš - ljubezen do našosti

LdNSS - ljubezen do Naše svete stvari

LdS - ljubezen do smrti

Le(ca) - levica

Len - leninski

Lend - Mihael Lendovšek

Lerni - Lahkoverni

Leša - lepa duša

Lešništvo - lepodušništvo

Leta - Zgodnja leta slovenske državnosti

Lev - Levinič (Medvedovo Sreče kolo)

Levs - Fran Levstik

LevsS - Levstikova smrt

LFz - levi fašizem

Lib - liberalizem

Libci - liberalci

Lić - Iztok Lovrić

Lida - Limonada slovenica

Lija - Lipicanija

Lin - Linhart Anton Tomaž

Linč - linčarski

Lipci - Lipicanci gredo v Bruselj

Lita - literatura

Liž - Viktor Lipež

Lj - Ljubljana

LjDa - V Ljubljano jo dajmo!

Ljezen - ljubezen

Ljuba - Ljubislava

Ljud - ljudstvo

Ljuder - ljudske igre + ljudski oder

Lmp - lumpenizem

LNcz - levi nacizem

Lo-05 - Leto 1905

Logi - Logarjevi

Lok - lokalen

Love - Miss Jenny Love

Lovr - Joža J. Lovrenčič

LPOk - Linhartov Pusti otok

LR - leva revolucija

LS - liberalna stranka

Lsmrt - Levstikova smrt

LTugo - Levstikov Tugomer

Lud - ludizem, ludističen

Lum - lumpen

LZ - literarno zgodovinopisje

LZnik - literarni znanstvenik

M(at)Zup - Matjaž Zupančič

M=A - Morala = amorala

Ma - makro

Mag - magizem, magija, magistično

Magaca - magizacija

Majc - Stanko Majcen

Mak - maksimalno

MalKat - Trubarjev Mali katekizem

Man - manipuliranje

Manip - manipulatorski

MaPSt - makropomenska struktura

Marnik - Marko Pogačnik

Mas - masovno(st)

Mašč - maščevanje

Mat - Matiček se ženi

Mavci - Moravci

Maz - mazohizem

Mbdz - morbidizem

MBP - moji bivši prijatelji

MČ - mali človek

MD - Majcnova dramatika

Me - mega

Me (š)Mati - Meškova Mati

Med - Anton Medved

MedD - Medvedova dramatika

Megla - Detektiv Megla

MehMim - mehanska mimezis

Meho - Bogar Meho in Marija

Meja - Kje je meja?

Mela - melodrama

MeP - mejni položaj

Mer - merkantilizem

Mest - mestjanstvo

Meš - meščanstvo

Met - metodološki

MGG - moja generacija-grupa

Mgz - magizacija

MicMat - Županova Micka, Matiček se ženi

Mik - Miloš Mikeln

Mikl - Branko Miklavc

Miklčer - Miklavžev večer

Mil - milenarizem

Mim - mimezis, mimetičen

MimDč - mimetični dvojček

Min - minimalno

MirZup - Mirko Zupančič

Mist - mističen

Mister - minister

Mit - mitski

Miz(em) - minimalizem

Mize - Soldaški mizerere

Mizt - minimalist

Ml(a)Slc - MladoSlovenec

MlČ - mladi človek

MlJanez - Mlinarjev Janez

MM - malomeščanstvo, -ski

MMah - Mirko Mahnič

MMB(P) - Marija Mati Božja (Pomagaj)

MO - množična občila

Mo - moški

MOč - moj oče

MočOs(a) - močna osebnost

Mod - mod(er)no

Möd - Vinko Möderndorfer

MoM - moja mati

Mon - monoliten

Mor - morala

Morno - moralno

Morz - moralizem

Mota - moraliteta

MP - magija-pravljica

Mrc - Dušan Moravec

MrD - Mrakova dramatika

Mrk - marksizem, marksističen

Mrkst - marksist

Mrt(z) - mortualizem

MS - moja stvar

MSk - modelna skica

MSl - modelna slika

MSS - Moja sveta stvar

MSSl(k) - sestavljena modelna slika (skica)

Muč - mučenje, mučilen

Mur - Rado Murnik

Musl - musliman

Mutka - Marjutka

MV I (II) - med prvo (drugo) SvetV

MV - medvojni

MŽenin - Majcnov Ženin na Mlaki


 

*********************************

 

An pred besedo ali kratico = anti

Da pred besedo ali kratico = današnji, -a, -e, npr. DaSD, DaSlov itn.

F pred besedo ali kratico = fevdalni, -a, -o, npr. FBrž, FKrist itn.

K- pred besedo ali kratico = kot, npr. K-milost, K-PO itn.

Lum pred besedo ali kratico = lumpen, npr. LumPartija, LumLib itn.

Ps pred besedo ali kratico = psevdo

S pred besedo ali kratico = slovenski, -a, -o, npr. SZg, SGen, SDb itn.

Ta pred besedo ali kratico = takratni, -a, -o

Ve pred besedo ali kratico = večen, -a, -o

 

NA - new age

Nac - nacionalen

Naca - nacija

Nač - načelno(st)

NaDri - Nagovori, drugovori

NaP - Napačni in pravi

Nap - napreden

NaPol - Na Pologu

Nar - narod

NarP - narodna pesem

NarZab - narodno-zabavno

Nast - nastajanje

Nast - Nastajanje SAPO

Nat - naturalizem

NaT - Noj ali taščica?

Ncl - nacionalizem

Nclst - nacionalist

Ncz - nacizem

NČ - nadčlovek

ND - nacionalna država

NDG - nova duhovna gibanja

NDM - na drugih mestih

Nean - neandertalec

NeČi - nedolžnost-čistost

Neg - negativno

NejDam - naprej, drugam

Nem - nemški

NePe - Nebesa = Pekel

Nesm - nesmisel

Nesta - Nevesta z Libana

Nez - nezaveden

NGG - novinarska grupa-generacija

Niet - Friedrich Nietzsche

Nih - nihilizem

Nihst - nihilist

NKC - notranja KC

NKNM - naravno kulturno nravno meščanstvo

NL - narod-ljudstvo

NNcz - nemški nacizem

NOB - narodno osvobodilni boj

NOBD - dramatika narodno osvobodilnega boja

Noč - Noč do jutra

NoČl - novi človek

NOG - narodnoosvobodilno gibanje

NoR - Nova revija

nor(ov)ci - udje Nove revije

Noštvo - Novo človeštvo

Not - notranji

Nota - notrina

NoTrip - novela Triptih Agate Schwarzkobler

NSS - Naša sveta stvar

NSS(L) - Naša sveta stvar - leva

NSS(L) - Naša sveta stvar (leva)

NSvet - Novi svet

NSZ - Nova slovenska zaveza

NTM - na tem mestu

Nv - narava

Nvno(st) - naravno(st)

NvZNv - Narava zoper naravo

NzT - Noji zoper taščice

Ob - oblast(niško)

ObDb - oblastniška družba

Obj - objektiven

ObKC - oblastniška KC

Obla - Obločnica, ki se rojeva

Obr - Obračun v Louvru

Obr - obramben

Obs - Obsodili so Kristusa

ObV - Ob vojski

Oc - Ocvirk Vasja

OC - odrešenjska Cerkev

OcMati - Ocvirkova Mati na pogorišču

OD - Oženje domovine

Odm - odmikanje

Odp - odpuščanje, odpuščajoči

Odreše - odrešenje

Ogenj - Ogenj in pepel

Ogr - Josip Ogrinec

OIS - obup, izgubljenost, samomor

OK - odrešenjsko kršeanstvo

OKC - odrešenjsko kršeanska Cerkev

OKE - OK etika

OKZn - odrešenjsko krščanska znanost

Olje - Kulturno okolje

OLZ - odrešenjsko LZ

OmV - Obračun med vrati

ON - odreševanje niča

OpČ - opomba pod črto

Opra - Operacija

OpraCM - Operacija CiMet

OPsk - osamljeni posameznik

Opt - optimizem

Org - Organogram

Org - organsko

Orož - orožniški

Ort - ortodoksen (pravoslaven)

Os(a) - osebnost

Osci - Osvobojenci

Osm - osmišljanje

Osma - Osmerica modelnih slik

Osoje - Srečanje na Osojah

OT - odrešenjska teologija

OtR - Otroka reke

OZn - odrešenjska znanost

OžId - ožja Id

P (r)Krst - Prešernov Krst pri Savici

PanTra - Panonska tragedija

PaP - Patrioti in pokvarjenci

Parda - parodija, paradoksalika

Pardaca - parodizacija

Part - Tone Partljič

Pas - Pasijon

Pasci - pastirci

Patr - patriarhalen

Patri - Patrijoti

Pav - Katarina, pav in jezuit

PAv - posamezni(kov) avtizem

Pav - Tone Pavček

Pavke - Predpostavke

PavZlc - Pavček, Zlobec

PB - Premagovanje blata

PBL - Primorski biografski leksikon

Pbog - poganski bog

PCerkev - poganska Cerkev

PČ - pravi človek

PČrt - Prešernov Črtomir

PD - posamezna drama

PdO - Pravica do oblasti

Peč - Davorin Petančič

PEE - primorska ekonomska emigrecija

PegLamb - Pegam in Lambergar

Pek - pesnik

PelGos - Pelinčkov gospod in njegova hiša

PePKo - Peter Peršin Kovačič

PePo - Peterle, Podobnik

Per - personalno, personalizirati

Perca - personalizacija

Perf - performančni

Pers - Perspektive

Perv - perverzen

Peskova - Luiza Pesjakova

PesPreš - Luize Pesjakove Prešerin

Pesti - penzionisti

PetTra (ga) - Petovijska tragedija

Pica - pravica

Pica - Pravica do življenja

Piči - Teharski plemiči

PiĆ - revija Prostor in čas

PId - posamezn(ikov)a identiteta

PiE - Paternalizem in emancipacija

Pie(r)P - Pierrot in Pierrette

Pij - pijan(ec)

PiK - Pravica in kazen

Pip - Pipin Mali

Pirc - Dušan Pirjevec

Pist - Goli pianist

PJ - partizanski jaz

Pkriž - Poganski križ

PKrš - pogansko krščanstvo

Pl - plemstvo, plemiški

PL - posamezni lik

Placa - Plamenica

PlaGa - Plava garda

PLD - Porajanje levice-desnice

Pleb - plebejski

PlK - plemstvo, kler

Plur - pluralen

PM - postmoderna

PMg - poganska megastruktura

PN - pravieno nasilje

PNiT - Pisma nojem in taščicam

Pniz - podniz

PNJ - politično novinarska javnost

PnM - polno mesto

PNP - politično novinarsko pojmovanje

PO - posamezna oseba

Počkova - Dragica Potočnjak

Podla - Podlaga zakonske sreče

Poenot - poenotevanje

Pog - pogansko

Poh - Pohujšanje v dolini Šentflorjanski

Pohl - pohlepni

Pohot - pohotni

Pojas - Pojasnilo

PojObr - pojasnjevalni obrazec

Pok - Balada o poročniku in Marjutki

poKrst - pokristjanjen(je)

Pol - politika

Polic - policijski

Polik - politik

Polk - polkovnik

Polno - politično

Pon - Gospod Ponikvar

Ponot - ponotranjen(je)

Pop - popularno(st)

Port - Portimao

Pos - posamezno

Posm - posmehljiv

Posn - posnemanje

Pot - Potovanje v Koromandijo

Pot(no) - potencial(no)

Potec - Potohodec

PotKriž - Potujoči križ belih menihov

PotRok - potujoči rokodelec

PotŠtud - potujoči študent

PoV - po vojni

Povp - povprečen

Poz - pozitivno

Pož - poželjiv

PP - politična policija (Partija)

Pr(ski) - primorski, Primorska

Prada - prakrivda

Prapr - Avgust Praprotnik

PraPri - pravi-pristni

Pravca - pravljica

Pravec - Pramorivec

Pravor - pravični umor

Prazlec - Prazločinec

Prazn - praznovanje

Prc - Primorec

Preds - predsednik

Preg - preganjanje

Preh - prehajanje

Prep - prepirljiv

Prer - prerojenje

Preš - France Prešeren

PrešGlava - Pod Prešernovo glavo

Pret - preteklost

Preza - prevezava

Preze - Prevezave

Prgra - Predigra

Pri - pristen

Prica - Pravica se je izkazala

Prih - prihodnost

Prij - prijateljstvo

Prikr - prikrivanje

Pril - prijatelj

Prili - Prijatelji in izdajavci

Prilo - prijateljstvo

PriPra - pristni-pravi

Pris - prisilen

PriSo - prijatelji-sodelavci

Priž - Primož Kozak

Prk - pravokotnik

Prka - Primorka

Prle - Peterle

PrM - prvotno mešeanstvo

Prol - proletariat

Prolzaca - proletarizacija

Pror - praumor

Prot - protestantstvo

PrS - prelom stoletij

PrSD - Primorska slovenska dramatika

Prska - Primorska

Prt - partizanstvo

Prz - Velika preizkušnja

PS - plemenska skupnost

PsiTera - psihoterapija

Psk - posameznik

PSt - pomenska struktura

Pt(i)ja - Partija

Puč - Pučnik Jože

Puh - potepuh

Punta - Velika puntarija

PUstol - Poslednje ustoličenje

Puštvo - potepuštvo

PV - predvojni

PVD - poboj vrnjenih domobrancev

Pvt - privatno(st)

Pvt(z) - privatno(st), privatizem

Pvtnik - privatist

Pzja - poezija

PzM - prazno mesto

Rad - radikalno(st)

RaPa - raj, pastorala

RaPov - Razval ali poveličanje

Rav - Ravnjak Vili

Raz - razlieno(st), raznotero(st)

Razc - razcepljen

Razci - Raztrganci

Razgi - Razgovori

Razis - raziskovalni

Razkr - razkrajajoč se

Razl - razlika

Razp - razpršen

RazPrag - Razprava, Na pragu

Razr - razredni

RazRak - razvoj-razkroj

RazRese - raziskovanje resnice

Razsv - razsvetljensko

Raztr - raztrgani

Razv - Razval

RB - razredni boj

Rca - različica

Re20 - Revija 2000

RealD - realistična dramatika

Realz - realizem

ReAr - rearhaizacija

Reb - Rebula Alojz

Reca - Majcen: Revolucija

Red - reduktivno(st)

Reda - redukcija

ReFa - refašizacija

ReFe - refevdalizacija

RegP - regresivna premica

RegTera - regresoterapija

Reh - Radivoj Rehar

ReInk - reinkarnacija

Rel - relativno

ReRur - reruralizacija

Resa - resnica

ReSlom - reslomškizacija

Reva - revolucija

Revar - revolucionar

Revno - revolucionarno

RiT - Ribe in tički

Rit - ritualno

RiZ - Radikalnost in zavrtost

Rkdl - rokodelec

RKPL(EL) - red-kozmos-polis-logos
(-etos-lepota)

Rlga - religija

RLH - razsvetljenstvo-liberalizem-humanizem

Rltz - relativizem

RMg - reistična megastruktura

Rob - Ivan Robida

Roči - Rokovnjači

Rojstvo - Rojstvo v nevihti

Rom - romantičen

RomD - romantična dramatika

RomDuše - Romantične duše

Roza - Andrej Rozman-Roza

Rož - Marjan Rožanc

RP - razvojna premica

RPMV - Raj, pastorala, vojna, mir

RPOk - Rozmanov Pusti otok

RPP - Resnica, Pravica, Poštenje

RR - reinterpretacija in rekonstrukcija

RSamo - Remčev Samo

RSD - Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike

Rubi - rodoljubi

Rud - Franček Rudolf

RudVera - Rudolfova Veronika

Rup - Dimitrij Rupel

Rur - ruralni

- Rabelj-žrtev

S - smrt

SA - svoboda in avtonomija

Sad - sadizem, sadističen

Sak - sakralno(st)

SAKO - svobodna avtonomna kolektivna oseba

Sakraca - sakralizacija

Sam - Samorog

SAnt - Smoletova Antigona

SAPO - svobodna avtonomna posamezna oseba

SaPsk - samovoljni Psk

Sar - Napoleonov samovar

SarD - Sardenkova dramatika

Sard - Silvin Sardenko

Saži - Grenki sadeži pravice

SB - Spremne besede

SBL - Slovenski biografski leksikon

SBT - substitucija

Sčk - Gorenjski slavček

SČŽ - Svetost, čudež, žrtev

SD - slovenska dramatika

SD-M - Slovenska dramatika - modeli

SDv - spodnji dvojnik

SeH - sentimentalni humanizem

Sek - seksualno, seksizem

Sent - sentimentalen

SentHer - Sentimentalni heroizem

SGM - Slovenski gledališki muzej

SH - Spomenka Hribar

SHKI - slovenska humanistična kulturniška inteligenca

Sim - simulacija

Simb - simbol(ič)no

Simč - Zorko Simčič

SimčKrst - Simčičev Krst pri Savici

SimčMladost - Zgodaj dopolnjena mladost

Simfa - Simfonija iz Novega sveta

Simp - simpatičen

Simt - simetrija, simetričen

SinH - sintetistični humanizem

Sint - sintetičen

Skak - Kdor skak tisti hlap

SkB - Od samomora k bratovstvu

Skr - skrivnost

SKr - slovenska kritika

Skrnoč - Skrivnostna sveta noč

SKS - slovenska katoliška skupnost

Sl - slovenski

Slav - slovanstvo

Slci - Slovenci

Slja - Slovenija

SljaOž - Slovenija oživljena

SlK - Slovarček kratic

Slod - Anton Slodnjak

Slom - Anton Martin Slomšek

Slov - slovenstvo

Slski - slovenski

Slščina - slovenščina

SlT - Slovenska tetralogija

SlZ - slovenska zavest

SLZ - slovensko LZ, slovenska literarna zgodovina

SM - sadomazohizem

Sm - samomor

SmČrt - Smoletov Črtomir

SmD - Smoletova dramatika

Smil - smiljenje

SmKrst - Smoletov Krst pri Savici

smodel - submodel

sMSl - subMSl

Smš - smetišče

SNarlom - Slovenski narod se lomi

SNarpor - Slovenski narod se poraja

Snik, -ca - svetnik, -ca

SNL - slovenski narod-ljudstvo

Soc - socialen(no)

SocH(um) - socialni humanizem

SoD - socialdemokracija

SoM - socialna morala

SovZa - Sovjetska zveza

SPD - slovenska povojna dramatika

SPE - slovenska politiena emigracija

SPED - dramatika slovenske politiene emigracije

SPJ-Č - Slovenski plemenski junaki - Črtomir

SPJ-T - Slovenski plemenski junaki - Tugomer

SpoDo - spoštovanje, dostojanstvo (= spodobnost)

SpS - splošno(st)-skupno(st)

Sr - senior

SrSlci - StaroSlovenci

SSD - starejša slovenska dramatika

SSL - samoslepilo

(S)SS - (spodnji) srednji sloji

Sš - sovraštvo

St - sveto(st)

Steklo - Povečevalno steklo

Stene - Med štirimi stenami

STH - Spomenka, Tine Hribar

StKri - Sveta sarmatska kri

Stl - stalinizem

StN - sveto nasilje

Stol - stoletje

StOt - Starši-otroci

Stra - struktura

Strast - Strast in krepost

Stren - strukturalen

Strit - Josip Stritar

Strno - struktur(al)no

Strš - stranišče

Stsk - svetoskrunstvo

Stš - svetišče

Stvar - Stvar Jurija Trajbasa

StŽ - svetost življenja

SU - sovraštvo-ubijanje

Subj - subjektiven

Sun - samouniče(va)nje

SV - sveta vojna

SV - Sveta vojna

Sv - svoboda

Svet - svetoven

SvetD - svetovna dramatika

Svetla - svetloba

SvetV - svetovna vojna

SvM - svobodna misel

Svno - svobodno

Svoji - Svoji k svojim

SvoŠi- Svoji-Naši

SZ - samozavrtost

SZSL - samozaslepljenost

Sž - sovražnik

SŽ - sveta žrtev

Šal - Tomaž Šalamun

Šari - Šarivari

Še(l)D - Šeligova dramatika

Šel - Rudi Šeligo

ŠHM - šesterni hipermodel

Škof - Pozdravljen, ljubljanski škof!

ŠkofPas - Škofjeloški pasijon

Šor - Ivan Šorli

Šp - špekulantski

Špic - Jakob Špicar

ŠpK - Španska kraljica

ŠSNP - Širjenje svetega narodnega prostora

Štand - Lojze Štandeker

ŠtoD - Štokova dramatika

T=N - Taščica je noj

Tab - taborišče

Tabnik - taboriščnik

TaN - Taščica ali noj?

Tarba - Tarbula, keršanska junakinja

Tauf - Veno Taufer

Tavč - Ivan Tavčar

Teh - tehnični

Tekm - tekmovalen

Tel - telesen

Telji - Temelji

Tem - temeljni, -a, -o

Teor - teoretičen

TH - Tine Hribar

THM - trojni hipermodel

Tija - teologija

TijaPM - Teologija postmoderne

Tip - tipično(st)

Tisoč - Tisoč let slovenske literature

TKC - takratna KC

TkR - Taščica kot revizor

TKriž - Krekov Turški križ

Tomš - Marjan Tomšič

TomšS - Tomšičeva smrt

Tor(k) - Torkar Igor

Tot - totalitarizem, total(itar)no

TpN - Taščica pod nojem

TPV - Tragedija, Pasijon, Vstajenje

TPV - Tragedija-Pasijon-Vstajenje

Tr - transcendenca

Trad - tradicija, tradicionalističen

Trag - tragično(st)

Traga - tragedija

TRF - transformacija

Trg - trgovski

TrI - transcendenca v imanenci

TriCM - Triumf CiMet

Trigra - Tridelna igra o bridki smrti in koščku veselega upanja

Trip - Triptih Agate Schwarzkobler

Triv - trivialen

Trk - trikotnik

Trp - trpljenje

Trub - Primož Trubar

Trz - terorizem

Trž - tržen

TS - ta svet

Tuga - Levstikov in Jurčičev Tugomer

Tugo - Tugomer

Tuj - tujski, tuji

Turk - Anton Turkuš

Turn - Metod Turnšek

U - univerzitetno

Ub - ubijanje

Ubij - ubijavski

- Upornik-človekoljub

Učlo - Učlovečenje

Učo - učitelj

UH - univerzalna humaniteta

Umet - umetnost, umetniško

UmKap - umski kapital

Umtk - umetnik

UnBDr - uničeni Bog-Drugi

Unič - uniče(va)nje

Univ - univerzalno

Upok - upokojenci

Urb - Ivo Urbančič

Usm - usmiljenje

Ut - utilitaren

Utop - utopičen

UUBDr - ubiti-uničevani Bog-Drugi

UvNač - Uvod in načrt

UZn - univerzitetna znanost

Už - užitek

Užar - užitkar

Valček - Veliki briljantni valček

Valuk - Vmeščenje Valuka za gorotanskega kneza

Var - varnost

Vas - Srečna draga vas domača

Vaš - vaški

Vašsaže - Vaške straže

VČ - veliki človek

VelMela - velika melodrama

VelOs(a) - velika osebnost

VelTra - velika tragedija

Ver - verski

Vera - Veronika

VeRus - Veljko Rus

Vev - Vombergarjeva Vrnitev

VeŽ - večno življenje

Vice - Berite Novice!

Vil - Miroslav Vilhar

VilD - Vilharjeva dramatika

ViOb - Vera in obup

ViR - videz in resnica

Virt - virtualen

VIS - vrednostni interpretacijski sistem

Vit(z) - vitalen, vitalizem

ViTo - Vida Tomšič

VitZup - Vitomil Zupan

VKavč - Vladimir Kavčič

VMD . Veliki, mali, drugi

Vod - Valentin Vodnik

Vode - Bor: Bele vode

Vodelj - voditelj

Vodses - Vodja se sesuje

Voj - vojaški

Vojmir - Turkuš: Vojska i mir

Voki - Vojaki zgodovine

Volčas - Volčji čas ljubezni

VolZim - Volčji ali zimzeleni čas?

VoM - vstajenje od mrtvih

Vomb - Joža Vombergar

Voš - Josip Vošnjak

VošD - Vošnjakova dramatika

VošVida - Vošnjakova Lepa Vida

VoTr - Vojaki in trpini

Vrc - V vrtincu

Vrc - vrtinec

Vrelec - Čisti vrelec ljubezni

Vrta - vrednota

Vrtar - V vrtincu (samo)prevar

VS - večno spovračanje

VsD - vsebine dram

Vsil - vsiljiv

Vst - Vstajenje kralja Matjaža

VstRek - Vstajenje ali rekvijem

VV - Vdova in vdovec

Vzg - vzgojni

WKB(b) - T. in J. Virk, Kos mlajši, Bogataj, bratož

Zadom - Vse za vero, dom, cesarja

Zadr - Franc Zadravec

ZaG - Zakleti grad

Zagor - Franci Zagoričnik

Zah - zahod

ZahEvra - Zahodna Evropa

ZaK - Začetek konca

Zam - zamejski

Zamol - zamolčevanje

Zanič - zaničevanje

Zapik - Zapisnik

Zapl - zapeljevanje, zapeljivec

Zar - zarotnik

Zasti - Trudni zastori

ZaSvo - Za svobodo

Zav - zavesten

ZČ - zli človek

ZD - Zajčeva dramatika

ZD - Zbrano delo

Zdik - zdravnik

ZdrC - zdravniška Cerkev

Zedola - Zelena je moja dolina

Zemlja - Na svoji zemlji

Zeti - Zeta carja Lazarja

Zg(ar) - zgodovina(r)

Zgina - zgodovina

Zgodba - Kriminalna zgodba

ZgoLi - Zgodovina Lipicanije

ZgoNar - Zgodba o narodu

Zgota - Zgodnja leta slovenske državnosti

Zgsko - zgodovinsko

ZI - zatiravci, izkoriščevalci

ZId - zgornja Id

Zid - Zid, jezero

ZiK (ZIK) - Zasilni izhod, Križišče

Zisla - zgodovina iskanja smisla

ZK - Zveza komunistov

ZKC - Zunanja Katoliška Cerkev

Zloba - zlata doba

Zlom - zlomljeni

Zmag - zmagovit

Zmaga - Ženska zmaga

Zmeh - zmehčan

Zn - znanost, znanstven

ZnaSi - znak-simbol

Znik - znanstvenik

ZO - zgodovina odrešenja

Zog - Zalog

ZSD - Začetki slovenske dramatike

ZSS - Zgodovina slovenskega slovstva

ZuD - Zupanova dramatika

Zun - zunanji

Zup - Vitomil Zupan

Zv - zvijačni

Zvesta - Zvestoba

Zvesta - zvestoba

Zvezdi - Turnšek: Zvezdi našega neba

ZVL - Zois, Vodnik, Linhart

ZZ - Zbogom zvezde

Ž - življenje

Že - ženska

Žela - železnica

Žen - Ženin na Mlaki

Žid - Liberalizem ali večni žid

Žiž - Slavoj Žižek

ŽKrst - Živadinova Krst pod Triglavom

Žoga - Pisana žoga

Žrt - žrtveniški

ŽS - življenje-smrt

Žu(p)k - župnik

Žup - Oton Župančič

Žur - žurnalizem

Žurst - žurnalist

 

 

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž  

Nazaj Na začetek O Portalu Pošlji E-Mail! Na začetek Pošlji E-mail! Na začetek RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja