RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja

 

Organogram KTP (skrajšano Org) je objavljen v vsaki knjigi RSD na dveh straneh oz. v 4 razdelkih. V 1. razdelku je zmerom MSk, pod njo specifikacija knjige, kakor sodi v Org. Navedeni so nadniz, niz, podniz in naslov posamezne knjige. Nadnizi in nizi so kot kratice zapisani ob črtah Orga kot Msk(ice).

K(atedrala) je izraz za stavbo, v kateri se nahaja (R)SD. Katedrala temelji v niču, roma skoz blodnjak-podzemlje ali Smš (smetišče) na Dr(ugo) stran. Zanjo je bistveno, da v nji ni Stša (svetišča)-Sti (svetosti, svetega). Bog, ki ga v nji išče Čl(ovek), je UnBDr (uničevani Bog Drugi). Katedralo sestavljajo T(riangel) in tri P(iramide).

Triangel ima tri grebene-nadnize. I. nadniz: BkB (od bratovstva k bratomoru). II. nadniz: BkS (od bratomora k samomoru). III. nadniz: SkB (od samomora k bratomoru). I. daje modele: 1. Blato=Zlato, 2. Oblast:Politika, 3. Blodnja,Vizija. Znak = pomeni Id(entiteto) med Poz(itivnim) in Neg(ativnim). Znak : pomeni nasprotje, ki je bistvo oblasti in politike; nasprotje je bistvo modela Dč (dvojčkov). Znak , pomeni soobstoj blodnje in vizije; njegovo bistvo je model Dv(ojnikov). Vsi ti trije elementi - Id, Dč, Dv - tvorijo THM (trojni hipermodel), ki je bistvo tega sveta, IdBa (Id bivanja) in IdMa (Id mišljenja). Na MSk je BkB vzpenjajoči se greben na trianglu.Vezni greben je BkS. V njem se modeli RR v Ponot(ranjenje) in v Pozun(anjenje). Ta greben kot II. nadniz se deli v tri nize. 1. niz IVJ (igra=vloga=jezik). V tem nizu se modeli RR v vsebino, ki teži v individualnim Idam. 2. niz KM (karnizem:magizem) daje vsebino IVJ modelom, teži k individualnima Dč. 3. niz OIS (obup,izgubljenost,samomor) prihaja do MeP (mejnih položajev), do AD (avtodestrukcije); izgublja se na meji individualnih Dv.Padajoči greben - III. nadniz SkB - je objektivna realizacija modelov in Ponot-subjektivizacije v Zg(odovini). Deli se v 3 nize. 1. (S)PS (slovenska plemenska skupnost) teži h KIdi (kolektivni Idi), 2. niz (S)KC (slovenska katoliška cerkev) teži h kolektivnima Dč, 3. niz (S)Db (slovenska družba) teži h kolektivnim Dv. Opaziti je eno Tem(eljnih) potez RSD-DgZn (drugostne znanosti): Simt (simetrijo). Simt izhaja iz Modelov (I. nadniza), iz Ide. V II. in III. nadnizu se Simt izgublja, ker se RR v ES, s tem v Kont(ingenco), a model ves čas Strno (strukturno) ostaja: Id, IdM. Ta daje integriteto, stabilnost in bit. Vse troje se na poti v nič razkraja in izgublja, a se v krogu, Tip(ičnem) za THM, skoz regres(e) spet najdeva. Katedrale obkrožajo triangel; perforirajo ga, sekajo, povzemajo.

Četrti greben v vsaki od teh katedral na MSk je na novem Orgu črtkan in brez oznake-kratice. Odločil sem se, da se četrtim nizom v vsakem nadnizu odpovem. Četrte nize sem imenoval TPV (tragedija-pasijon-vstajenje). Zdaj poudarjam, da je izhod iz THM v ČHM mogoč v vsaki točki sistema, ne le v TPV. Črtkana linija je neomejena vrsta točk izhoda-odrešenja. - Objavljam oba Orga.

 

Primer Organograma na zadnji strani vsake knjige:

Knjiga: RED BLODNJE IN VIZIJA
Nadniz: OD BRATOMORA K SAMOMORU
Niz: IGRA=VLOGA=JEZIK
Podniz: Geometrija redov 5

 

 

Pošlji E-mail! Nazaj Na začetek O Portalu Na začetek Pošlji E-mail! Na začetek RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja